Sat08152020

Last updateMon, 10 Aug 2020 11am

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Džemati Gradski džemati Repovačka džamija PREVOD HODAVERDIJEVE VAKUFNAME

PREVOD HODAVERDIJEVE VAKUFNAME

PREVOD HODAVERDIJEVE VAKUFNAME


Svaka hvala Allahu, koji zna skrivene tajne, koji razotkriva mračnjaštvo nasilja svjetlom vjerovjesničkog šerijata, koji razjašnjava šerijatske odredbe uzvišenim dokazima i koji objašnjava što je vjerom dopušteno (halal), a što je vjerom zabranjeno (haram) ajetima uzvišenim, koji je potpomogao islam svojim vjerovjesnikom Muhammedom, najboljim među ljudima – neka Allah izlijeva svoj blagoslov na njega i njegov rod, jutrom i večeri!
U ime Allaha, istinskog Boga, kome su podređeni perčini poglavica, uz čije ime (ako se spominje) ne može doći ni do kakve štete ni na zemlji ni na nebu, onoga koji izlijeva neizmjerne, časovite ili trajne blagodati.
Ovo je valjana isprava, zasnovana na šerijatskim principima i institucijama, izričiti dokument, kojega se treba u svim elementima pridržavati, a njegova sadržina izražava i ukazuje da je dobrotvor i dobročinalac, ponos slavnih, a štedrih, ponos uvijek sretnih, Hodaverdi, sin Alije , koji je poznat kao gulami šah Muhamed-beg, pošto je spoznao da je Ovaj svijet prolazan, a Drugi svijet trajan, a da, sve što čovjek pojede, to uništi, a što obuče to pohaba, a što da u dobrotvorne svrhe to ga ovjekovječi – to je uvakufio, a izuzeo iz prometa – u iskrenoj namjeri, a čistoj nakani da bi dobio nagradu veliku i bio kazne pošteđen njegove bolne na dan kad neće nikakvo blago, a ni sinovi biti od koristi, samo će onaj koji Allahu srca čista dođe spašen biti dok je bio u zdravlju i mogao valjano raspolagati svojom imovinom i davati milostinju i poklone, (uvakufio je) iz svog čistog imetka i onoga što je pošteno dobio, svotu od 140.000 srebrenih dirhema, koji su u opticaju, od čega je jednu polovinu, u iznosu od 70.000 dirhema, predstavljala potvrda glavnice.
Pošto je tu svotu novca izdvojio i na stranu stavio od svoga imetka, predao ju je licu koje je postavio za muteveliju, u svrhu registracije, a to lice se zove Alija, sin Mustafe. Nakon toga, navedeni vakif je – neka ga Allah sačuva od ovozemnih nesreća, odredio da se naznačena svota novca daje na interes (murabeha) i da se koristi putem lica koja budu mutevelije, a na način kako je to određeno šerijatom, ali tako da svako davanje novca na interes bude uz jak zalog i sigurna jamca, odnosno uz jedno od to dvoje, već prema prilikama, s tim da se na svakih datih deset (dirhema) obračunava po jedan i po dirhem, stalno, a da (to obračunavanje) ne smije da bude veće, odnosno manje od određenog. Novac koji bude dobiven na taj način u jednoj godini iznosit će dvadeset i jednu hiljadu dirhema.
Pošto su pitanja (koja su predmet ove vakufname) utvrđena na izloženi način, to je kadija (čiji se potpis nalazi na početku ove isprave, koji se nada da će (ovim) zadobiti zadovoljstvo svoga Gospodara) donio odluku kojom se ustanovljuje valjanost ovoga uvakufljenja i odredbi koje su ovim utvrđene, kao i njegovo izvršavanje i regule koje zastupaju neki šerijatsko-pravni učenjaci o tretiranju ove vrste uvakufljenja, na način na koji se tretiraju i ostala uvakufljenja.
Kad je uvakufljenje bilo obavljeno, navedeni vakif je htio da odustane od izloženog uvakufljenja, držeći se mišljenja da uvakufljenje (novac) nije valjano kod najvećeg broja istaknutih šerijatskih pravnika, ali se navedeni mutevelija usprotivio tome. Tako su njih dvojica došli u međusobni spor i u vezi s tim obratili se spomenutom kadiji, koji je izdao odluku o valjanosti toga uvakufljenja, shodno mišljenju što ga prenosi imam El-Ensari – neka ga milost Stvoritelja obaspe, od imam Zufera – neka mu se Allah uzvišeni smiluje, da je (po šerijatu) dopušteno uvakufljenje novca.
Nakon toga, vakif je, ponovo, htio da odustane od uvakufljenja, motivišući to činjenicom da (uvakufljenje novca) nije podobno prema mišljenju najvećeg šerijatsko-pravnog znalca , ali ni ovaj put navedeni mutevelija nije pristao na to.
Kad su se njih dvojica u ovom sporu obratili spomenutom kadiji – neka ga Allah obaspe svojim blagodatima, on je donio odluku da se može provesti navedeno uvakufljenje novca, kako u pojedinostima tako i u cjelini, shodno mišljenju dvojice uglednih šerijatsko-pravnih znalaca , pa je navedeno uvakufljenje postalo valjano, izvršivo, registrovano, trajno zasnovano na jednoglasnom stavu svih vodećih šerijatskih pravnika, tako da ne može biti ničije vlasništvo, a niti može biti dato u vlasništvo, ne može se dati u poklon, a ni primiti kao poklon, ne može se dati u nasljedstvo, a ni naslijediti sve dok Allah ne bude naslijedio Zemlju i ono što je na njoj, a on je najbolji od onih koji nasljeđuju . Zato ko bude to izmijenio nakon što čuje da je zabranjeno, grijeh za to snosit će oni koji to budu izmijenili, a Allah je Sveznajući i sve čuje . Darežljivi Allah nagradit će vakifovo djelo.
To je napisano i o tome su priloženi dokazi mjeseca redžeba devetstotina osamdeset i sedme godine (po hidžri) (24. augusta-22. septembra 1579).
Aneks vakufnami:
Zatim je navedeni vakif uvakufio, izuzeo iz prometa i iz svoga najčistijeg imetka i onoga što je pošteno dobio, darivao novac u iznosu od 1.640 srebrnih dirhema, koji su u opticaju za musalu, što ju je podigao vakifov brat Lutfi-hodža, sin umrlog Alije, u blizini kasabe Konjic. On je odredio da mutevelija ovoga vakufa bude isto lice koje bude mutevelija (gore) navedenih vakufa. Također je odredio da se naznačeni novac daje na interes u skladu sa šerijatskim propisima, a na način koji je izložen za ranije spomenute vakufe. On je, također, odredio da se novac što se bude dobivao od interesa, i to na datih svakih deset dirhema od te sume po dirhem i po, svagda, daje kako slijedi:
 osobi koja bude hatib na spomenutoj musali, na dva Bajrama, po 20 dirhema na Bajram,
 mujezinima po 10 dirhema na Bajram,
 osobi koja bude učila kur'ansko poglavlje Al-Mulk, uoči svakog petka, na grobu njegovog ranije spomenutog umrlog brata i za dušu njegovog brata po 48 dirhema svake godine,
 osobi koja bude učila kur'ansko poglavlje Al-Mulk, na navedeni način na grobu supruge njegovog ranije spomenutog brata, kojoj je ime Šerifa, kći Alađoza, za njenu dušu, ista svota novca koja se daje ranije spomenutom licu, tako da ukupan iznos novca koji je fiksiran (kao nagrada) za učenje ta dva lica iznosi 96 dirhema.
Novac što bi preostao nakon toga od dobiti, od naznačene svote (vakif) je odredio da se utroši za popravak navedene musale.
Kadija je, nakon što je provjerio da li postoje svi potrebni uvjeti za valjano uvakufljenje, donio odluku kojom je osnažio valjanost uvakufljenja naznačene sume novca i njegovo provođenje, pa je odluka postala valjana i zasnovana na šerijatu, a onda ju je po šerijatu unio u sidžil. Tako je uvakufljenje postalo izvršivo i zasnovano na stavu svih vodećih šerijatskih pravnika i trajno, tako da je nedopustivo da se ono poslije toga iskrivljuje, anulira, mijenja ili, pak, da doživljava izmjene, ma u kojem vidu i ma iz kojeg razloga. Zato, onaj ko to bude izmijenio, a zna kako glasi, pa grijeh za to pada na one koji to mijenjaju; a Allah, zaista sve zna i sve čuje.
Darežljivi Allah nagradit će vakifovo djelo.
To je napisano i o tome su pridoneseni dokazi, mjeseca redžeba devetstotina i osamdeset i sedme godine (24. augusta – 23. septembra. 1579).

Preporod

BRAK I PORODICA

RADIO BIR

ZEKAT

Edukacija

edukacija-o-islamu-baner