Wed01272021

Last updateWed, 27 Jan 2021 9am

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Knjige i tekstovi ODABRANI TEKSTOVI Savjeti i mudre izreke Hasana El Basrija

Savjeti i mudre izreke Hasana El Basrija

Propovjednik je onaj koji ljudima propovijeda svojim djelima, a ne samo riječima.

Čuo sam da je jedan od dobrih ljudi dao zavjet da se više nikada neće nasmijati dok ne sazna gdje mu je mjesto: u Džennetu ili u Džehennemu. I nije se nasmijao do svoje smrti.

Prošavši pored čovjeka koji se glasno smijao, Hasan ga je upitao:

- Sinko moj, jesi li ostavio iza sebe Sirat-ćupriju? Čemu toliki smijeh, Allah ti se smilovao?! Znaj da je stvar ozbiljna do kraja! Priča se da se ovaj poslije nikad nije nasmijao.

O   ljudi,   Allah   džellešanuhu   učinio   je mjesec ramazan mjesecom natjecanja svojih robova u pokornosti prema Njemu i činjenju dobrih djela. Samo se tako može zadobiti milost Allahova. Natječite se u dobru, pa ćete ući u Džennet! Oni koji su se natjecali u dobru - uspjeli su, a oni koji to nisu činili, izgubili su. Čudno li je kako se čovjek smije na dan kada su uspjeli oni koji su dobro činili, a izgubili besposličari. Tako mi Allaha, kad bi se zastor digao, ti bi vidio kako je dobročinitelj zauzet svojim dobrom, a griješnik zabavljen grijehom svojim! Ne bi stigli ni da haljine promijene niti kosu urede. Ako ste sigurni da je vaš trud primljen kod Allaha džellešanuhu a djela vaša prihvaćena, tako (smijehom) ne zahvaljuju zahvalni, a ako u to niste čvrsto uvjereni, pa tako ne postupaju oni koji se boje sebi.

Čovječe, umanji svoj smijeh, jer pretjerani smijeh ledi i umrtvljuje srce, odnosi pravu radost, umanjuje hrabrost i uglednog čini poniženim.

Allah džellešanuhu objavio je Isau, alejhi-s-s e l a m : " O I s a okupaj oči u suzama kad vidiš da se nemarni smiju!"

Allahovi    robovi,    osim    smrti    Allah džellešanuhu nije odredio drugi rok za vaša djela. Zato stalno radite. On kaže: "I Gospodaru svom robuj dok ti smrt ne dođe!" (Kur'an, 15:99)

Vidio sam sedamdeset učesnika bitke na Bedru. Da ste ih vidjeli, rekli biste: 'Luđaci!' A da su oni vidjeli vaše najbolje, rekli bi: 'Ovi nemaju nikakva dobra!'

A da su vidjeli vaše najgore, zaključili bi: 'Ovi ne vjeruju u Dan sviđanja računa!'

Neka se Allah smiluje čovjeku koji gleda pa razmišlja, a kad razmišlja, pouku uzima, i koji, kad pouku uzme, sazna, i saznavši, strpi se! Jer bilo je ljudi koji su saznali, ali se nisu mogli, kad su saznali, strpiti, pa je strah razorio njihova srca i nisu postigli ono što su t r a ž i li, niti su mogli vratiti se onom što su ostavili. Tako su izgubili i ovaj i onaj svijet. A to je najveći gubitak!

Ljudi, ja vam dajem savjet, a nisam ništa bolji od vas, niti ispravnije od vas u životu postupam. I ja sam sebi nasilje činim jer ne vladam svojim nefsom, niti ga nagonim na izvršavanje dužnosti prema njegovom Stvoritelju i Gospodaru. Ali kada vjernik ne bi drugom vjerniku savjete davao dok sebe ne uredi, nestalo bi upućivača, umanjio bi se broj onih koji opominju i ne bi ostao niko ko bi pozivao ka Allahu džellešanuhu i u ljudskim srcima obljubivao ljubav prema Njemu. A ne bi niko ni od grijeha sprečavao. Život je, međutim, u druženju sa učenim i znanim i u međusobnom opominjanju. Za pobožne je život u tome. Zato prisustvujte sijelima na kojima se čuju opomene i čuvajte ta sijela kako bi se uvijek mogla čuti riječ opomene. "I bojte se Allaha džellešanuhu onako kako je naređeno! Umirite samo kao muslimani!"

O ljudi, osvanuli ste, pa vam se vrijeme do određenog roka skratilo, a mogućnost za djelo vaše smanjila. Smrt je iznad vas, a Džehennem vam se još više približio.

Ljudi, vi imate samo jednu dušu kojoj, ako se spasi od kazne Allahove, neće škoditi propast duša drugih, a ako propadne, neće joj ništa koristiti to što su se druge spasile. Zato, čuvajte se odugovlačenja u dobrim djelima jer je ono upropastilo mnoge od vas. Vi ne znate kada ćete otputovati, niti znate na šta idete. Allah se smilovao svakom onom koji radi za onaj svijet prije nego što potroši svu opskrbu koju mu je dao!

Ljudi, Allah džellešanuhu vam je zaista razastro praznu stranicu i nad svakim od vas postavio je dva časna meleka, s desne i s lijeve strane po jednog, kojima diktira; kome hoće daje malo, a kome hoće daje u izobilju. Ta knjiga ni mali ni veliki grijeh ne propušta, sve brižljivo bilježi. U njoj će ljudi naći sve šta su radili. Gospodar tvoj neće nikome nepravdu učiniti.

Čovječe, čuvaj se samozavaravanja jer ti još nisi siguran da si se spasio od Allahove kazne; pred tobom su najveći strah i strašni događaj. U mezaru ćeš staviti sebi pod glavu ono što si sam sebi pripremio. Ako bude bilo dobro, i biće t i dobro, a ako bude bilo zlo, i biće ti zlo. Zato radi i ne odgađaj ono što je dobro! Pripremaj se dok ima vremena! Čuvaj se odugovlačenja u tome. Ti ćeš sigurno biti pitan, pa pripremi što prije prave odgovore!

Čovječe, vjernik osviće u stalnom strahu iako je dobročinitelj, a kao vjernik ne može drugačiji biti. A omrkava bojeći se iako je dobročinitelj, jer kao putnik ne može drugačiji biti. On je stalno izm e đ u dva straha: straha od grijeha kojeg je počinio, pa ne zna šta će Allah džellešanuhu s njim učiniti, i straha od smrti koja će doći a on ne zna u kakvom će ga stanju zateći i na kakvu će ga sve Allah džellešanuhu još kušnju staviti.

Kada je Allahovu Poslaniku, sallallahu alejhi ve selleme, bilo objavljeno: "... onaj ko radi zlo biće kažnjen za to i neće naći, osim Allaha, ni zaštitnika ni pomagača" (Kur'an, 4:123), Ebu Bekr, radijallahu anhu, rekao je: "Objavljen je, Allaha mi, smrtonosan udarac!" Pa kad tako kaže on, a njemu je zagarantovan Džennet, šta da kažu drugi?! Uzmite pouku, o vjerni, i budite stalno na oprezu kako biste se spasili od kazne na Dan veliki!

Neka se Allah džellešanuhu smiluje čovjeku koji razmišlja pa pouku uzima, koji pažljivo promatra pa dobro stvar sagleda i nefsu svome strasti ograničava!

Čovječe, Allah džellešanuhu je zapovijedio da se samo Njemu, i nikome više, bude pokoran i ponizan. Allah džellešanuhu pomaže čovjeku koji želi biti pokoran. On je zabranio griješenje i učinio je čovjeka neovisnim od grijeha. On nikome ko neće da griješi nije proširio granice griješenja. Prenosi se da će Allah džellešanuhu reći Ademu, alejhi-s-selam, na Sudnjem danu: "Ademe, ti si danas svjedok između Mene i potomstva tvog. Čije dobro nadmaši zlo njegovo koliko za trun jedan, ući će u Džennet, tako da se vidi da Ja kažnjavam samo silnike."

U Džehennemu nema nijednog tjesnaca, lanca ili okova a da na njima nije utisnuto ime kažnjenika i čime će biti kažnjen. Šta mislite, o ljudi, ako se sve to nađe u jednog čovjeka?! Bojte se Allaha i čuvajte se Njegove odbojnosti prema vama. "A Allahova odvratnost je veća, kad biste znali".

Da je neko od vas upamtio ono što sam ja upamtio i da je vidio prvu generaciju muslimana, dobru generaciju, bio bi zbilja zabrinut do kraja, jer bi se uvjerio da je ozbiljni među vama kao neozbiljni među njima, a trudbenik vaš kao onaj među njima koji se uopće nije trudio. Da sam ja zadovoljan sa sobom, još bih vam ovaj savjet davao, ali Allah zna da sam sobom nisam zadovoljan, pa mi stoga nije drago savjet davati drugom.

O ljudi, Allah džellešanuhu ima odabrane robove svoje. Oni su kao onaj koji je vidio stanovnike Dženneta kako uživaju, a stanovnike Džehennema kako pate. Oni rade nastojeći zadobiti uživanje koje su vidjeli, a udaljiti se što je moguće dalje od Džehennema, čija će vatra griješnike pržiti. Oni su u srcu tužni. Oni neće ništa hrđavo učiniti jer su im duše čedne, a potrebe neznatne. Oni su se malo strpili, pa su vječnost dobili. Čitave noći provode u ibadetu i dovi Stvoritelju i Gospodaru svom, žure drugog ropstva osloboditi i suze liju misleći na Allaha džellešanuhu. Oni su srca trpeljivih. U toku dana su blagi, učeni, pobožni i skriveni, pa onaj koji u njihovu stvar nije upućen misli da su zbog skromnosti imućni, a zbog bojaznosti misli da su bolesni, a oni uistinu nisu bolesni, nego se prisjećaju Džehennema i nose strah u svojim srcima. Tako mi Allaha, oni se u onome što im je Allah džellešanuhu dozvoljenim učinio ustežu više nego što se vi ustežete od onog što vam je zabranio. U srcu svom poznaju svoju vjeru bolje nego što vi očima vidite ovaj svijet. Oni se zaista boje više da im dobro djelo ne bude primljeno nego što se vi bojite kazne za hrđava djela koja radite. "Oni su na Allahovoj strani, a oni koji su na Allahovoj strani sigurno će uspjeti."


Čovječe, neka te nipošto ne zavaraju ljute zvijeri oko tebe: sin tvoj, žena tvoja, sluga tvoj i nasljednici tvoji! Sin je kao lav koji po svaku cijenu želi istrgnuti sve što je u tvojim rukama. Žena kao keruša laje i repom maše. Sluga je, potkradajući te, kao lisica. A nasljednicima je, tako mi Allaha, draži dirhem koji im poslije tvoje smrti dopadne šaka od svakog tvog dobra, pa čak i da si roba oslobodio. Čuvaj se da sebe grijesima ne natovariš u nastojanju da njima bude dobro. Ti među njima malo vremena ostaješ, a kad te u mezar polože i samog ostave, obojiće haljine u žuto i početi udarati u defove i hakatom se smijati dok ćeš ti biti pitan čak i za ono što si im iza sebe ostavio. Zato se pripremi na vrijeme za Dan kada će svaki čovjek naći pred sobom dobro koje je uradio i hrđavo djelo koje je učinio. Poželjeće tada da između njega i njih bude najveća razdaljina. Allah džellešanuhu vas podsjeća na Sebe jer je Allah milostiv prema robovima svojim.

Ljudi, kada neko od vas upozori i na nešto opomene druga svog, on opomenu i upozorenje primi. A šta je sa onim koga Allah opominje i upozorava, a on opet kao da opomenut nije?!


Allah džellešanuhti kaže: "Zar oni mogu biti sigurni od Allahove kazne? A Allahove kazne se ne boji samo narod kome propast predstoji." (Kur'an,7:99)

Zar se ne čudite onom koji se samo zabavlja, govori bespotrebno i u svemu je nemaran, dok on, u stvari, ide prema Džennetu ili prema Džehennemu, jer ne zna u kojem od njih mu je mjesto?!

Prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao: "Allah zaista prezire da se igrate dok ste u namazu i da, dok postite, učinite nešto što kvari post, i prezire smijeh u grobljima."

Uzvišen je Onaj koji je dao da srca onih koji su spoznali, okuse slast potpune predanosti Njemu i užitak služenja kroz stalno spominjanje Njegova imena, Onaj koji je njihova srca Sobom zaokupio te im ništa slađe do Njega prizivati i ništa radosnije do Njemu služiti, ništa lakše njihovim jezicima do Njega spominjati! "Uzvišen je On i vrlo visoko iznad onoga što oni (tj. mušrici, politeisti i sl. - primj. prev.) govore!"

Zabilježeno je da je Omer ibn el-Hattab, radijallahu anhu, vatru raspaljivao primičući joj ruku, govorio: "Kušaj sine El-Hattabov, možeš l i otrpiti na vatri džehennemskoj!" A potom se Allahu džellešanuhu dovom obraćao da ga sačuva od Džehennema i poslova onih koji za Džehennem rade. Pa kad je Omer ibn el-Hattab, radijallahu anhu, kao čovjek kome je obećan Džennet toliko strahovao, kako ste vi, o ljudi, toliko u spas sigurni?!

Svaki dan koji dođe čovjeku kaže: "Čovječe, ja sam novi dan i svjedočiću za ono što učiniš u meni. Kad jednom odem od tebe, nikad se više neću vratiti. Zato pripremi šta želiš, ali, znaj, naći ćeš samo to što si sam pripremio, a izostavi šta hoćeš, ali znaj da se više nikada nećeš vratiti na to."

Čovječe, tvoj dan je gost tvoj koji ć e t e ostaviti, pa će ti ili zahvaljivati ili će te kuditi. Isto tako i noć.

Čovječe, oni koji te poštuju čine to zato što je duša u tijelu tvom. A kad duša ode iz tijela, oni će te ostaviti, i kad bi kojim slučajem takav bio stavljen pred njih, razbježali bi se od tebe kao od lava.


Vrednujte ljude po djelima a ne po riječima njihovim, jer Allah džellešanuhu nije dao nijednu riječ a da joj kao potvrdu nije odredio djelo. Samo djelo potvrđuje ili pobija istinitost nečijih riječi. Pa kad čuješ lijep govor, polahko s onim koji govori, jer ako svoje riječi potvrdi djelom, divan je čovjek. A ako se djelo bude razlikovalo od riječi, čuvaj se da mu u bilo čemu budeš sličan, jer tako se zavaravaju nesretnici.

Čovječe, dati su ti riječ i djelo, ali je djelo preče od riječi. Imaš javni i privatni život, ali preči ti je privatni život od javnog. Imaš čin i posljedice, ali znaj, posljedica je preča od trenutačnog čina.

Čovječe, zar ne znaš da je Allah džellešanuhu rekao: "... ka Allahu se dizu lijepe riječi i dobro djelo Allah prima. A one koji imaju hrđave namjere čeka nesnosna patnja, a njihovo spletkarenje je rabota bezuspješna." (Kur'an, 35:10)

Pogledajte kako je lijepoj riječi potrebno dobro djelo; zato radite čineći dobra, pa ćete imati svršetak kojim je Allah zadovoljan, a i vi ćete biti zadovoljni!

Ničije oko neće biti okupano suzama iz strahopoštovanja prema Allahu džellešanuhu a da mu tijelo neće biti spašeno od Džehennema.

Lice koje bude obliveno suzama od sjećanja na Allaha džellešanuhu neće pogoditi nikakva oskudica niti će ga zadesiti poniženje.

Svako djelo se može izmjeriti i prema njemu nagrada odrediti osim suze prolivene iz strahopoštovanja prema Allahu džellešanuhu. Z a t o će ona od džehennemske vatre ublažiti onoliko koliko On bude htio. Kada bi samo jedan čovjek iskreno zaplakao prema Allahu, ja bih se ponadao da će se zbog njegova plača Allah džellešanuhu smilovati čitavom njegovom narodu.

Allah džellešanuhu nije uslovio drugu cijenu za znanje koje je čovjeku podario osim one koju samo sticanje znanja uzima. Pa ko nauči nešto u ime Allaha tražeći time ono što je u Njega, on je na dobiti. A ko uči u nečije drugo ime, neće postići cilj niti će ga stečeno znanje odvesti Allahu.

Jadan li je čovjek i nemoćan! Skriveni su mu uzroci i ne zna kad će smrt doći. Stjenica ga uznemirava, a zagrcnuće ga ubija. Svakim danom prevali etapu ka svijetu onom i napusti stanište na svijetu ovom. A možda se uz to još i osili i uzoholi pa nasilje počini i drskost ispolji.

O ljudi, radite i pripremajte se za dan smrti pa će Allah vidjeti vaše djelo, a i Allahov Poslanik, zatim ćete biti ponovo vraćeni Allahu kome je poznat vidljivi i nevidljivi svijet, pa će vas Allah obavijestiti o onome šta ste radili.

O ljudi, iskoristite zdravlje i dokolicu čineći dobra prije "Dana kada će oči ostati otvorene, i kada će zureći, ljudi uzdignutih glava, netremice gledati, a srca će im prazna biti".

Čovječe, nipošto se ne boj onog koji ima vlast na zemlji, jer je i on rob Stvoritelja i Gospodara tvog! Ne budi lakom na imetak onoga koji ga ima, jer i on jede samo opskrbu Stvoritelja i Gospodara tvog! Nikad ne zavidi čovjeku u dobru, jer on radi prema uputi Stvoritelja i Gospodara tvog! Nikad ne ponizi siromaha, jer je mili brat tvoj.

Čovječe, nikad ne omalovažavaj ništa od pokornosti prema Allahu makar to u tvojim očima bilo neznatno, jer On prima koliko i trun dobra i nagrađuje za jedan trenutak pokornosti. Kad bi ti mogao znati vrijednost toga kod Stvoritelja i Gospodara tvog, istinski bi se radovao. A nikad, opet, nemoj omalovažavati ništa od grijeha makar to u tvojim očima bilo malo i neznatno, jer Gospodar tvoj zaista žestoko kažnjava.

Jednom je prisustvovao skupu na kojem su bili okupljeni starci i omladina. Okrenuvši se prvo starcima, Hasan ih upita:

Šta se čini sa usjevom kad sazrije?

- Obere se žetvom - odgovoriše oni.
A zatim se okrenu omladini i reče:
Dosta je sjetvi koje nisu dočekale žetvu

zbog zaraza koje su ih zadesile i nepogoda koje su ih uništile! Ovdje je Hasan zaplakao učeći : " A Allah ljudima navodi primjere da bi pouku primili." (Kur'an, 14:25)

Čovječe, sam mriješ, sam ćeš biti ponovo oživljen i sam ćeš za svoja djela odgovarati. Kad bi svi ljudi bili pokorni Allahu džellešanuhu, a ti sam prema Njemu griješio, ne bi ti njihova pokornost ništa koristila! A kad bi svi ljudi griješili, a ti sam pokoran Allahu bio, ne bi ti njihovo griješenje nimalo naudilo. Čovječe, tvoje griješenje je samo tvoj grijeh, za koji će znati tijelo i krv tvoja. Ako se očuvaš od grijeha, spasio si tijelo i krv svoju, a ako, ne daj Bože , budeš ono drugo, onda ćeš znati kakva je vatra koja se ne gasi, tijelo koje ne propada i duša koja ne umire.

Čovjek će biti u dobru sve dok je sam sebi propovjednik, dok misao bude u djelo pretvarao i Allaha džellešanuhu se bude sjećao, a zatim sebe preispitivao, i dok mu Dan konačnog obračuna bude jedina briga. A biće u zlu sve dok bude s dobrim djelima odugovlačio, pohotama tijela udovoljavao, nemaran bio i pustim željam a s e zanosio.

Zabilježeno je da je Isa, alejhi-s-selam, rekao svojim drugovima: "Radite u ime Allaha, a ne za trbuhe svoje, jer ptice niti siju niti zanju, već zorom rane, a jedina im je opskrba ona koju im Allah daje. Ako kažete da su vaši trbusi veći od podvoljaka njihovih, pogledajte divljač koja također niti sije niti žanje i jedina joj je opskrba ona koju joj Allah daje."

Ko tri puta poslije klanjanja sabaha istigfar učini (zatraži oprost grijeha od Allaha), biće mu grijesi oprošteni makar bio jedan od onih koji su pobjegli s bojnog polja.

Zabilježeno je da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao: "Tako mi Allaha, u Džennet će ući samo onaj koji je bio samilostan".

Drugovi su ga upitali: "Zar mi svi nismo samilosni, Allahov Poslaniče?" Na to im on reče: "Nije to samilost nekog od vas prema djetetu svome ili nekom bližnjem, nego samilost prema svemu što ima dušu." Ovdje je Allahov Poslanik glas podigao.

Omer ibn el-Hattab, radijallahu anhu, jednom je upitao: "Hoćete li da vam kažem koji su najbolji, a koji su najgori ljudi?" I kad su mu drugovi rekli da to žele čuti od njega, on je nastavio: "Najbolji su oni ljudi čiji je život dug a djelo dobro, od kojih se čovjek uvijek nada dobru, a siguran je od njihova zla. A najgori su oni čiji je život dug, a djelo loše, od kojih se ne očekuju nikakva dobra i čovjek nije siguran od njihova zla."

Čovjeku je bolje da nauči neko korisno znanje i postupa prema naučenom nego da čitav ovaj svijet, kad bi ga imao, žrtvuje za onaj svijet.

Često se obraćajte srcu, jer srca brzo hrđaju. Budite strogi prema sebi, jer je čovjek sklon zlu, pa ako ne ukrotite strasti tijela, ono će vas odvesti u najveću propast.

Na pitanje šta misli o šefaatu (zauzimanju na Sudnjem danu), Hasan je odgovorio:

- Šefaat je istina!

Ali Uzvišeni Allah kaže: "Zaželjeće oni da iz Vatre izađu, ali im iz nje neće izlaska biti" (Kur'an, 5:37)", podsjeti ga neko od prisutnih, našta on dodade:

- Zaista, Džehennem ima svoje stanovnike koji neće iz njega izlaziti, kao što kaže Uzvišeni.

Pa šta će takve uvesti u vatru i izvesti iz nje?" neko opet priupita.

- Oni su na ovom svijetu počinili grijehe za koje će ih Allah kazniti, pa će ih On opet izvaditi iz Vatre zato što su u svom srcu nosili vjerovanje u Njega - reče Hasan.

Ljudi, čuvajte rodbinske veze i ne kidajte ih, jer Allah džellešanuhu kaže: "... i Allaha se bojte, s imenom čijim jedni druge molite, i rodbinske veze ne kidajte, jer Allah zaista stalno bdi nad vama." (Kur'an, 5:1)

Najbolji je džihad da se boriš protiv strasti svojih.

Ko ne umre iznenada, oboli iznenada. Zato se bojte Allaha i budite oprezni da vas ne zatekne iznenađenje Gospodara vašeg!

Allahove džellešanuhu blagodati su toliko brojne da Mu se bez pomoći Njegove zahvaliti ne može. A čovjekovi grijesi su toliko brojni da se niko bez Allahove pomoći i oprosta ne može spasiti.

Čuo sam Bekra ibn Abdillaha kad je rekao: "Allah će se smilovati čovjeku koji je bio snažan pa je svoju snagu upotrijebio u pokornost Allahu džellešanuhu. Smilovaće se i onom koji je bio nejak pa se grijeha čuvao."

Ko laže, čini razvrat (ne vjeruje), a ko ne bude vjerovao, sigurno će u Džehennem.

Prenosi se da je Ibn Omer govorio: "Kada čovjek slaže, melek se udalji od njega koliko je jedna milja da bi izbjegao smrad koji se iz toga pojavi.

Smatram da nije laž kad čovjek kaže neistinu želeći dobro svom bratu i u želji da od njega zlo otkloni, ili da dvojicu pomiri.

Čovječe, mrziš ljude zbog (njihove) sumnje, a zaboravljaš da je i tebi potrebno čvrsto uvjerenje.

Sindžiri u koje će biti okovani stanovnici Džehennema neće im biti stavljeni kao omče oko vrata zato što bi onesposobili čuvare njegove, nego zato da ih, kad ih zahvati plamen džehennemski, drže privezane za njegovo dno. Zatim je Hasan zaplakao i rekao:

-     Moj Bože, utječem Ti se od džehennemske vatre i lošeg djela koje vodi u nju.

Zabilježeno je da je jedan pobožni vidio u snu svoga druga koga je upitao:

Šta je to što si našao?

-   Našli smo ono što smo sebi prije pripremili, a izgubili ono što smo iza sebe ostavili - odgovorio je on. Pa sada idite potpuno svjesni i uvjereni!

Ljudi su jedni drugima preporučivali ustezanje od ovog svijeta pa im je Zuhdi rekao: "Najv eći je zuhd (ustezanje od dunjaluka) u onog čovjeka čiju strpljivost ne nadvlada ono što je zabranjeno, a ono što je dozvoljeno ne nadvlada njegovu zahvalnost."

Preneseno mi je da je Ebu Hazim rekao: "Mi ne želimo umrijeti dok se ne pokajemo, a umiremo ne pokajavši se. Ko od vas susretne Allaha džellešanuhu kao nasilnik koji se nije pokajao, On će ga baciti u Džehennem, o, grozno je to prebivalište!"

Jedan od učenih i dobrih ljudi je čuo kako ljudi izjavljuju želje svakojake, pa je zatražio da i on želju srca svoga kaže: "Kamo sreće da stvoreni nismo bili, a kad smo već stvoreni, kamo sreće da nećemo umrijeti, a kad umiremo, kamo sreće da oživljeni ne budemo, a kad ćemo već oživljeni biti, kamo sreće da nećemo odgovarati! Kad ćemo već odgovarati, kamo sreće da ne budemo kažnjeni i da kazna ne bude vječna!"

Prije vas su ljudi imali nježnija srca i više strahovaše za svoju vjeru. Međutim, vaša je vjera danas tanja, a srca grublja.

Čovjek će napustiti grijeh ako ga on baca u brigu. Kajanje je ključ istinskog pokajanja. Brinuti se za svoje grijehe (da se ne griješi) bolje je od nekih dobrih djela.

 

Upamtio sam ljude kojima je bilo nuđeno ono što je dozvoljeno, pa su odbili rekavši: "Ne treba nam jer se plašimo da nas ne pokvari."

Ko svoju dušu ne liječi od bolesti grijeha za svog života, vrlo je daleko od toga da bude izliječen, a sasvim blizu žalosti na ovom svijetu.

Kad bi noć provodio u ibadetu i od toga poguren ostao i danju postio toliko da ti tijelo oslabi, ne bi ti nimalo koristilo ako u duši nisi pobožan bio.

Nikakvo dobrovoljno dobro (nafila) nije ravno dobroti koju učiniš roditeljima svojim, pa ni hadž ni džihad.

Omer ibn el-Hattab, radijallahu anhu, rekao je: "Sjećajte se Džehennema i da je njegova vatra žestoka, dubina velika i stubovi od željeza.

Seleme ibn Amir pripovijeda: Klanjali smo džumu sa Hasanom Basrijem, pa smo se poslije namaza okupili oko njega kad on zaplaka. Upitasmo ga zašto plače, a on zaplaka još jače, pa reče:

- A kako ne bih plakao?! Kad bi nam se na vrata ove džamije pomolio neko od drugova Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, kod nas od islama ne bi raspoznao ništa osim ovu našu Kiblu, kuda se okrećemo u namazu.

Oh, oh! Prazne su želje svijet uništile. Govora ima, ali djela nema. Znanja ima, ali strpljivosti nema. Vjerovanje postoji, ali nema čvrsta uvjerenja.

Šta je to? Vidim ljude, ali ne vidim pameti, čujem šum, ali ne vidim druga. Ovaj svijet je ušao u vjeru, pa izašao (iz nje). Znaju šta je dobro, ali dobro ne rade. Znaju šta je zabranjeno, ali ga čine. Vjera im je smo na jeziku. Upitaš li nekog od njih da li vjeruje da će za djela polagati račun, on ti odgovori da vjeruje. Kunem se Vladarom Sudnjeg dana da laže! Jer u lijep odgoj i svojstva vjernika spada: snaga uz vjeru, odlučnost uz blagost, vjerovanje uz čvrsto uvjerenje, znanje uz blagost, blagost sa znanjem, pamet uz blag postupak, otmjenost u siromaštvu, umjereno vladanje u bogatstvu, samilost prema potištenom, darežljivost na pravom mjestu i pravednost uz istrajnost.

Vjernik neće učiniti nasilje ni onom ko ga mrzi, niti će se ogriješiti pomažući onog koga voli. On ne ogovara, ponižavajući drugoga ne namiguje, ne istražuje tuđe mahane, ne govori u besposlicu, ne zabavlja se i ne igra bez svrhe, ne prenosi tuđe riječi, ne traži ono što nije njegovo, ne poriče istinu makar se i njega ticalo, ne prelazi granice u isprici, ne sveti se kad nekoga nesreća pogodi, niti ga veseli kad neko pogriješi.

Vjernik je u namazu ponizan i skrušen i žuri da Allahu što prije padne na sedždu. Riječi su njegove pravi lijek, strpljivost je njegova pobožnost, šutnja istinsko razmišljanje, a njegovo razmatranje je pouka. Drzi se sa učenim da bi naučio. Među njima šuti da ne bi pogriješio, a kad govori, govori da bi se okoristio. Kada vjernik učini dobro, veseli se, a kad pogriješi, odmah oprost zatraži. Kad ga neko prekori, on opet njegovo zadovoljstvo zatraži. A ako ga neko izgrdi i ispsuje, on se blagim pokaže. Kad mu bude učinjena nepravda, otrpi i pravedno postupi. Samo u Allaha džellešanuhu zaštitu traži i od Njega pomoć moli.

Vjernik je među ljudima dostojanstven, a u osami   je Allahu zahvalan. Zadovoljan je nafakom koja mu je data. Stalno zahvaljuje na udobnosti i otrpi u muci. Ako se nađe u društvu onih koji su Allaha zaboravili, on se Allaha sjeća, a kad je u društvu onih koji se sjećaju Allaha, traži oprost za svoje grijehe.

Eto, takvi su bili drugovi Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, za čitavog svog života. Takvi su bili i vaši dobri preci. Vaše stanje se promijenilo zato što ste vi svoj postupak prema Allahu džellešanuhu izmijenili.

Zatim je Hasan proučio: "Allah neće izmijeniti jedan narod dok taj narod sam sebe ne izmijeni. A kad Allah hoće da jedan narod kazni, niko to ne može spriječiti; osim Njega nema mu zaštitnika." (Kur'an, 13:11)

I na kraju je dodao: - Naš Stvoritelju i Gospodaru, ukaži milost svoju našem vođi Muhammedu i njegovom plemenitom rodu, njegovim ashabima i svim vjernicima! A nas podari kao što si podario iskrene robove i pobožne miljenike. Ti si svemoćan i pomagač si u dobru. Dovoljan nam je Allah, divan je On gospodar! Hvala Allahu - Stvoritelju i Gospodaru svjetova!