Wed01272021

Last updateWed, 27 Jan 2021 9am

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Knjige i tekstovi ODABRANI TEKSTOVI Mekteb je oaza u pustinji maloljetničkih potreba

Mekteb je oaza u pustinji maloljetničkih potreba

Poštovani roditelji, cijenjena djeco, mi u ovom radu želimo aktualizirati značaj mekteba u našem vremenu, jer vrijeme i njegove okolnosti utječu na konačni ishod naše životne sreće ili nesreće. Posljedično tome, Muhamed Abduhu je poticao muslimane da budu „sinovi vremena“ i da ispravno razumijevaju vrijeme u kojem žive. Tome trebamo dodati obavezu brige o našoj porodici koja je ćelija društva. Čitajući znakove našeg vremena saznajemo da je sve više učestalije međuljudsko otuđenje, pa čak i roditelja od djece na način da se samo za vikend ima vremena progovoriti pokoja “topla” besjeda. Tako djeca u ambijentu otuđenosti i svijetu punom izazova i dilema, alternativu i utjehu pronalaze na facebook-u, twiteru, nasilnim video igrama, kladionicama, cigaretama isl. U svim ovim društvenim izazovima, mekteb sa svojim muallimom i drugim resursima pruža pomoć, odgovore na mnoga pitanja, priliku za plodne dane u izgradnji identiteta i osvješćivanju prema pravim vrijednostima za život. Kažimo i to da je zdrav porodični ambijent najvažniji, ali nije jedini koji presudno utiče na formiranje islamske ličnosti.

Upišimo djecu u mekteb zbog sviju nas!

Jedan od doprinosa Islama čovječanstvu je i taj što je ponudio potpun i vjerodostojan način odgoja čovjeka, obrazovanja pokoljenja, razvoj društva, izgradnje civilizacije i postavljanje principa za dostizanje slave i razvoja kulture. Mekteb je povijesno imao zapaženu ulogu u odgojno-obrazovnom procesu, koji je uzgred rečeno važio za prvi, elementarni i pripremni stadij mladeži za dalje školovanje gdje bi se izučavali osnovni postulati dini-islama. Odgoj i obrazovanje u islamu imaju neizmjernu važnost, a Kur`an, a.š., savjetuje i upozorava sve vjernike: „O vi koji vjerujete, sebe i porodice svoje čuvajte od vatre čije će gorivo ljudi i kamenje biti, i o kojoj će se meleki strogi i snažni brinuti.“ (Kur`an, Et-Tahrim, 6.)

 Vjerskoprosvjetna služba IZ, kroz mekteb obezbjeđuje odgovarajući sistem i oblik odgojno-obrazovnog rada koji predstavlja snažnu, ali i neophodnu pomoć u ispunjavanju roditeljske obaveze islamskog odgajanja djece. S tim u vezi, intencija je na stvaranju odgojno-obrazovnog sistema koji uvažava različitosti i individualne osobitosti svakog djeteta te teži djetetovom samoostvarenju i cjelovitom razvoju. Roditelji bi trebali biti svjesni svoje odgovornosti i imati povjerenje u ulogu mekteba u pravilnom formiranju ličnosti njihovog potomstva.

Mekteb nema alternativu

Mekteb je početna i temeljna odgojno-obrazovna ustanova na nivou džemata u okviru Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. U našem vremenu, u procesu profiliranja islamske ličnosti djeteta mekteb ima posebno mjesto, nezamjenjivu ulogu i izuzetno veliki značaj. Iako je u islamu naglašena roditeljska odgovornost za odgoj djece, time nije nimalo umanjena i odgovornost Zajednice i njen interes za ovu djelatnost jer od kvaliteta islamskog odgoja i obrazovanja svakog člana zavisi i kvalitet vjerskog života u cijeloj Zajednici. Ma koliko roditeljska obaveza u pogledu islamskog odgojno-obrazovnog djelovanja bila naglašena, u praksi ona nažalost nije cjelovito ostvarena zbog obimnosti, složenosti i uslovljenosti društvenim okolnostima, jer naše doba je doba globalizacije koje na vrijeme gleda očima profiterstva: “Vrijeme je novac”. Prema stavovima eminentnih istraživača razloge takvog stanja treba tražiti u sve većoj krizi međuljudskih odnosa, a samo jedan obris te krize se realizira na relaciji porodične otuđenosti,  gdje mnoge porodice trpe na način da roditelji sve manje imaju vremena za svoju djecu i time ne paze niti pružaju adekvatnu vjersku naobrazbu. Nećemo pogriješiti ako zaključimo da mekteb nema alternativu za porodicu našeg vremena!

Muallimi i roditelji kao pastiri svoga vremena!

Cilj i zadatak mektebske nastave je da pripremi i osposobi polaznike mektebske nastave da žive u skladu sa islamskim propisima. Ovaj cilj i zadatak se postiže sveobuhvatnim islamskim pedagoškim i didaktičko-metodičkim radom muallima. Ovakvim radom muallim/a polaznike mektepske nastave, pored ostalog:

- upoznaje učenike mekteba sa islamom i njegovim učenjem, poučava ih njegovim propisima te  im razvija ljubav prema njemu;

- odgaja ih u duhu islamskoga ahlaka;

- podstiče ih na praktičnu primjenu islamskih normi u svakodnevnom životu;

- usmjerava ih na pravilno razumijevanje svijeta i života koji ih okružuje;

- podstiče ih na razvijanje međuljudske ljubavi i razumijevanja;

- razvija im ljubav prema Domovini; i

- upućuje ih i na sve druge korisne aktivnosti kojima se izgrađuje zdrava, kompletna, savjesna, samosvjesna i samostalna ličnost.

U procesu dosezanja ovih ciljeva i interesa kako djeteta tako i zajednice, nezamjenjivu ulogu ima muallim kao centralna figura mektebske pouke i kao nosilac sveukupne administracije i organizacije u cjelokupnoj edukaciji. Muallim profesionalno pretpostavlja osobu sa stručno teološkim znanjem i didaktičko-metodičkim umijećem. On je kao takav, sa svjetlom Kur`ana i žarom imana s ljubavlju srca usmjeren, obogaćuje iskustvo i vježbom razvija vještinu kod djece. Muallim je empatičan i iskren prijatelj svakom djetetu. On sa djecom prevazilazi sumornu stvarnost društvene disharmonije i ozelenjuje njihove duše koje su nerijetko presušile u žegi društvene zbilje. Muallimi imaju zadaću da kombiniranjem tradicionalnih metoda, didaktičkih principa, oblika rada i primjenom metode aktivnog učenja i interaktivne nastave (igre, pitanja, dramatizacije, razgovori, učenički radovi, ilustracije) realiziraju programske sadržaje prema principima kvalitetne nastave i postižu uspješno podučavanje. Dosta njih koristi i multimediju tako da nastavu učine interesantnom i lahkom učenicima. Možemo zaključiti da su muallimi u satima mektebske nastave opredijeljeni da djeci pruži maksimum pažnje, znanja, vještina i umijeća. Naravno, u tom procesu je važna podrška roditelja koji trebaju voditi brigu da je dijete redovno na nastavi, da radi zadaću kod kuće, da sa njima obnavlja i utvrđuje naučeno kao što je namaz, učenje Kur`ana isl. Djetetu mnogo znači ova saradnja između muallima i roditelja, što ga na koncu čini sigurnijim i odvažnijim na putu mektebske naobrazbe.

Mektebska nastava nam počinje!

Mektebska nastava ispunjava pedagoško-didaktičke propise koja će kao takva, ako Bog da, polučiti rezultatima. Zato ne smijemo propustiti priliku da upišemo naše dijete ili djecu u obližnji mekteb, 13. ili 14. septembra tekuće godine. Troškova za mekteb skoro pa da i nema, u odnosu na školu. Lijepo bi bilo da na dan upisa uzmemo svoje dijete za ručicu, povedemo ga u džamiju, i ohrabrimo ga kojom lijepom riječju. Svrsishodno je ispričati neku našu anegdotu iz mektebskih dana. Lijepo je i da se kupi slatkiš koji će podijeliti sa svojim prijateljima u mektebu. Na mektebskoj nastavi se upoznaju novi prijatelji, razvija moć opažanja, verbalne sposobnosti i duša se približava vrijednostima vjere. Na kraju zaključimo da je dijete u mektebu u svakom slučaju na dobitku, a dijete bez mekteba ostaje usamljeno u pustinju maloljetničkih dilema, pitanja, potreba, strahova itd.

Na kraju želimo da čestitamo nastupajuću novu mektebsku godinu svim muallimima, djeci i roditeljima sa dovom Allahu, dž.š., da nas sviju osnaži i pomogne u tom procesu. 

Piše: Adis Sultanović