Wed01272021

Last updateWed, 27 Jan 2021 9am

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Knjige i tekstovi ODABRANI TEKSTOVI U MISIJI IMAMA KONCENTRIRANA JE ODGOVORNOST CIJELE ISLAMSKE ZAJEDNICE

U MISIJI IMAMA KONCENTRIRANA JE ODGOVORNOST CIJELE ISLAMSKE ZAJEDNICE

Pažljivo čitajući uvodnik Od simptoma do dijagnoze, u kojem nas njegov autor, urednik Muallima, upoznaje s dopisom imama iz jednog našeg medžlisa, a čiji sadržaj je nametnuo prvu temu za Muallimov forum, prisjetio sam se sličnih reakcija u našoj dosadašnjoj komunikaciji. One otkrivaju da naša komunikacija najčešće nije osmišljena i kontinuirana, a da bismo pravovremeno i odgovorno rješavali zajednička pitanja. Zapravo, stiče se dojam da se naši dijalozi veoma često otvaraju i dinamiziraju našim reakcijama. Sigurno nije poželjno da reakcija bude glavno obilježje naših dijaloga.


Potrebno je da više planiramo i projiciramo, uz učešće najkompetentnijih među nama, zatim da komplementarno i koordinirano obavljamo mnoge naše poslove. Timski i planski pristup našim poslovima treblo bi unaprijediti na svim razinama i u svim institucijama i ustanovama Islamske zajednice u BiH. Kad god su nam ljudi okupljeni oko važnih poslova, koji objedinjuju njihovu energiju, vidljivo je njihovo međusobno razumijevanje i uvažavanje, ali i rezultati toga angažmana.


Formula je jednostavna: više strategije i planiranja manje reakcija i nerazumijevanja.


Naravno, ne smije se osporiti mogućnost da prema radu svih koji nose odgovornost u Islamskoj zajednici u BiH, svaki njezin član, a pogotovo uposlenik, ima pravo da slobodno i bez posljedica izrazi svoje kritičko mišljenje, jer je misija Islamske zajednice naš zajednički emanet.
Važno je da se Islamska zajednica danas razvija na ovoj premisi našeg unutrašnjeg (spo)razumijevanja, s tim što je, također, važno da i karakter naše neposredne ili posredne (bolje neposredne) komunikacije bude primjereniji načelima iz kojih se izvodi ukupna odgovornost svih koji djeluju u Islamskoj zajednici u BiH.

 

Stoga je namjera Urednika i Redakcije da na stranicama časopisa Novi muallim pokrenu i omoguće razgovor o brojnim važnim temama vrijedna svake pohvale i podrške. Potrebno je, također, istaknuti značaj prve teme ovog Foruma, u okviru koje se žele sagledati vidovi obrazovanja naših imama kojim će se danas najviše koristiti u svom svakodnevnom radu.


U svakom našem promišljanju uvjeta i pretpostavki za rad imama, trebalo bi polaziti od činjenice da njihovo djelovanje u džematima, među ljudima, najšire i najdublje povezuje ukupnu brigu i napore Islamske zajednice sa stvarnošću ljudskih unutrašnjih i vanjskih svjetova, koje smo dužni popravljati i oplemenjivati. Na ovom planu se kruniše misija Islamske zajednice u BiH, odnosno svih nas. Iako se može ukazati na pojedinačnu odgovornost u svakoj ljudskoj manifestaciji, pa i u radu imama, smatramo da imami u svom djelovanju nikada nisu sami odgovorni, jer snaga njihove energije i dosegnuti stepen umijeća zavisi od djelovanja Zajednice kao cjeline. Svaka druga zadaća u Islamskoj zajednici može manje ili više ovisiti od djelovanja cjeline. Međutim, kvalitet imameta u našim prilikama nužno proizlazi i našeg ukupnog kvaliteta. Svakako, kao što je Novi muallim za ovu priliku izdvojio, posebn je važno pitanje obrazovanja imama u skladu s potrebama vremena. Na ovo kompleksno pitanje nije moguće u jednom pokušaju precizno i cjelovito odgovoriti, ali o obrazovanju treba permanentno razgovarati, te našu ukupnu vertikalu obrazovnog sistema sistematično izgrađivati. Poznato je da formalno i sadržajno obrazovanje budućeg imama započinje s upisom u medresu u njegovoj petnaestoj godini. Od tog trenutka, dakle, veoma rano, mi preuzimamo odgovornost za kvalitet njegovih odgojno-obrazovnih priprema za budući imamski poziv. Jasno je, međutim, da obrazovanje ne smije stati ni na jednoj razini, već podrazumijeva stalnu životnu potrebu.

Današnja razina medresanskog obrazovanja predstavlja fundament poslije kojeg slijede fakultetski horizonti obrazovanja i emocionalnog dozrijevanja ličnosti imama. Nikada ranije nismo imali ovako bogatu bazu svršenika naših medresa. U poređenju sa vremenom od samo prije dvije decenije, ona je višestruko bogatija. Iz ove baze najbolje svršenike bi trebalo usmjeriti na islamski studij i u imamski poziv. U ovoj mogućnosti se nalazi velika naša šansa koju još nismo u potpunosti iskoristili. Iako se danas mogu uočiti značajna poboljšanja u funkcioniranju naših obrazovnih ustanova, potrebna je ozbiljnija i svestranija povezanost ključnih faktora u sistemu našeg vjerskog-imamskog obrazovanja: Rijaseta Islamske zajednice u BiH, koji postavlja ciljeve ukupnog obrazovanja i daje smjernice za njihovu realizaciju, medresa i fakulteta islamskih nauka koji će brinuti o realizaciji konkretnih, međusobno sinhroniziranih odgojnih i obrazovnh programa. Posebno ukazujemo na potrebu temeljitijeg sagledavanja nove uloge Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu u procesu obrazovanja naših imama.
Uz postavljeno pitanje o obrazovnim sadržajima i njihovoj praktičnoj koristi u savremenoj perspektivi djelovanja imama, valja, u prvom redu, tragati za najefkasnijim modelima u njihovom sistemskom obrazovanju u medresama i na fakultetima, a koje kreira Islamska zajednica u BiH. Ako su određene slabosti u našem obrazovnom naslijeđu donijele manjkavosti koje se pokazuju u današnjem radu naših imama, sagledajmo ih i ispravimo.

Zapravo, to moramo činiti kontinuirano, snagom naše ukupne vizije, kako bismo odgovorili novim izazovima.
Ovako postavljenim tezama imamo namjeru naglasiti dvije činjenice:
- odgovornu, cjelovitu i potrebama mjesta i vremena prilagođenu misiju imama treba ishoditi iz sistema islamskog obrazovanja imama. Najsigurniji put pozitivnih promjena u budućem djelovanju imama jesu kvalitetne promjene u našem obrazovnom sistemu;
- u misiji imama koncentrirana je odgovornost cijele Islamske zajednice u BiH.
Zato je neophodno da u duhu ove naše odgovornosti budemo neposrednije vezani za svakodnevno djelovanje imama u našim džematima. To mogu i trebaju više da čine oni koji su po svom položaju najodgovorniji za rad imama, ali i muderisi u medresama i na fakultetima, kao i redakcije naših listova i časopisa. Tako ćemo još danas pridonijeti poboljšanju rada imama i boljem ukupnom našem razumijevanju i povezivanju.
Časopis Novi Muallim ima svoje važno mjesto u ovoj misiji. Neka nas potiče na veću odgovornost, i da naše brige, kako napisa jedan naš književnik, više brinu jedna o drugoj.


Priželjkujemo i očekujemo Muallimov forum u budućnosti u dužem vremenskom horizontu.

(Iz časopisa Novi Muallim br.33)