Sun08092020

Last updateSat, 08 Aug 2020 6pm

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Knjige i tekstovi ODABRANI TEKSTOVI ULOGA ŽENE U PORODICI I DRUŠTVU

ULOGA ŽENE U PORODICI I DRUŠTVU

Pitanje uloga žene u porodici i društvu je potrtebno i važno pitanje budući da postoje pogrešna, možda zlonamjerna i tendenciozna mišljenja o neravnopravnom položaju žene u islamu i njjenoj ulozi u društvu.
Žene su isto toliko bitne kao muškarci za nastavak ljudskog života i razvoj društva. Bilo kakva diskriminacija zasnovana na spolu je ozbiljasn prijestup. Islam to smatra grijehom protiv Stvoritelja koji je stvorio muškarca i žene kao ravnopravne učesnike u ljudskoj vrsti.

U Kur’anu jedno cijelo poglavlje, koje je jedno od najdužih u Kur’anu naslovljeno je sa Žene. Prvi citat ovog poglavlja glasi:
O ljudi! Bojte se svoga gospodara koji vas je od jednog čovjeka stvorio, a stvorio je od njega i ženu njegovu, a od njih dvoje rasijao je mnoge muškarce i žene. 4:1.

Prije islama, preovladavalo je vjerovanje da je Hava – Eva odgovorna za iskušavanje i navođenje Adema – Adama da kuša sa zabranjenog drveta. Kur’an određuje ravnopravnu odgovornost njih oboje, pojašnjavajući da je kušnja došla jedino od šejtana – đavola. Kuran o tome kaže:

I šejtan ih obmanu da zbog drveta pogriješe, i izvede ih iz onoga u čemu su boravili. 2: 36.

Kada se Kur’an obraća muuslimanima, on se obraća i muškarcima i ženama bez diskriminacije:

Zbilja, muslimanima i muslimankama, i vjernicima i vjernica,a, i poslušnim muškarcima i poslušnim ženama, i iskrenim muškarcima i iskrenim ženama, i strpljivim muškarcima i strpljivim ženama... Allah je njima pripremio oprost i nagradu golemu. 33-35.

Ona je važna koliko i muškarac. Bog je prihvatio Merjemu – Mariju, majku Isaovu – Isusovu za svetu misiju za razliku od razmišljanja njenog naroda da bi samo muškarac trebao da za to bude izabran.

Niko se ne spori o biološkim razlikama ili o činjenici da jednakost ne bi obavezno trebala da znači sličnost. Neki mogu vjerovati u razlike u funkciji između muškaraca i žena, ali takve razlike se obaveznu ne moraju tumačiti pomoću superiornosti i inferiornosti. Međusobno razumijevanje i saradnja između muškaraca i žena može pomoći kod opisivanja odgovornosti svakog člana porodice i društva. Proizvoljne pretpostavke o podržavanju autoritativnosti muškaraca po osnovu prirode ili vjere nisu uvjerljive, i takva gledišta često odražavaju promjenljive kulturološke okolnosti u datom vremenu ili mjestu i ne mogu biti trajno i opće pravilo zasnovano na islamskim božanskim izvorima.

Porodica predstavlja uzor odnosa u društvu između muškarca i žene. Muškarci i žene imaju jednake i zajedničke odgovornosti u društvu:
A vjernici i vjernice prijatelji su jedni drugima, oni naređuju da se dobro čini, a zlo sprečavaju.9-71.

Žena ima svoju punu individualnu autonomnost. Ona ima pravo na rad i uživanje punih ekonomskih prava i na samostalnu pravnu ličnost. Međutim muž je zakonski odgovoran za ono što je potrebno porodici, iako žena može slobodno učestvovati u troškovima porodice, ako ona tako odluči. Poslanik, a.s., stavlja majku ispred oca u odnosu na ljubaznost koju djeca treba da pokazuju prema svakom od njih. Čak iako roditelji nisu muslimani, i pokušavaju da nagovore djecu da ih slijede, djeca se moraju držati svoje vjere, a da ne povrijede osjećaje svojih roditelja. Poslanik Muhammed, a.s., je rekao: ‘’Džennet je na stopama majke.’’ Islam priznaje veliku ulogu koju žena igra u podizanju djece i da budućnost čovječanstva i društava ovisi o majkama. Džennet kojeg je spomenuo Časni Poslanik s.a.v..s odnosi se i na društveni Džennet koji može biti postignut u islamu i Džennet. Zbog toga su majke stavljene na položaj najvećeg poštovanja. Kao neko ko je primio islam, ja mogu svjedočiti o dubokom poštovanju (skoro nezamislivom ako niste musliman) koje je dato majkama . ženama u muslimanskim kućama.

Žena Božijom voljom ima veoma značajnu ulogu u društvu, prije svega u odnosu prema svojoj porodici i njena je dužnost da živi pored svog muža poštujući ga i čuvajući njegov ugled. Ukoliko jedna žena prihvati takvu ulogu njen život i život onih koji su s njom će biti najbolji pokazatelj skladnosti i sreće. Žena prije svega treba biti milostiva prema svima jer, zaista, iskrenost i dobrota daju pravu suštinu životu.

Ako žene nisu sposobne fi zički, intelektualno i moralno da ispunjavaju sveobuhvatne društvene odgovornosti i da naređuju ono što je ispravno a zabranjuju ono što nije božanska pravda i ne bi dozvolila takve obaveze. Žene su igrale svoju društvenu ulogu kroz cijelu historiju a da ih nisu ograničavale njihove fi zičke osobenosti. Poslanik Muhammed, a.s., kaže: Ko od vas vidi zlo neka ga spriječi, najprije rukom, zatim jezikom - savjetom, a onda srcem - prezirom. Ovo je velika društvena nodgovornost, časna i značajna funkcija nije privilegija samo mušpkarca. S toga ženina riječ se mora čuti i mora imati svoju drušptvenu vrijednost. Društvena uloga žena zahtijeva miješanje sa muškarcima. Islam ne zastupa segregaciju između muškaraca i žena kako se općenito može shvatiti zbog kulturološke prakse ili gledišta. Ono što islam zapravo zabranjuje je da muškarac i žena ne mogu biti skupa na osami i u tajnosti ako nisu rođaci ili vjenčani. Ali muškarci i žene kao pojedinci i grupe mogu se sastajati u javnosti.
I muškarac i žena snose kolektivnu odgovornost prema društvu u cjelini. U vrijeme vladavine halife Omera jedna muslimanka je javno izrazila svoje neslaganje sa halifovom sugestijom da se ograniči iznos koji žena može trošiti kao dar prilikom vjenčanja, i halifa je morao povući svoj prijedlog.

Da bi žena stručno i uspješno žena obavila svoju zadaću ona mora biti ideološki i stručnoi osposobljena. Kako su ženi, prema učenju islama, otvorena vrata svih društvenih, političkih, privrednih i naučnih funkcija prirodno je da mora biti stručno osposobljena. Potrebno joj je svestrano obrazovanje. Zato islam osigurava pravo ženama na obrazovanje. Poslanik je pozitivno reagirao na zahtjev žena da odrede termin kada će ih redovno podučavati islamu. Historičari bilježe više od 700 žena koje su prenosile riječi Poslanika, a.s. Poznati učenjak Ibn Asakir imao je više od 80 žema među svojim učiteljima. Posebno je važno najviše obraziovanje žene kao majke. Ona treba biti dobar pedagog i psiholog. Ona odgaja i izgrađuje čovjeka. Mnogo je lakše podizati gradove i građevine nego čovjeka. Ovdje se traži mnogo više znanja i umijeća

Kada je u pitanju nasljedno pravo, ženama pripada pola naslijeđenog dijela muškarca koji se nalazi na istoj razini srodstva prema umrlom. Na ovaj način, islamski zakon osigurava nivo pravde bez premca, za ženu u porodici, bilo da je ona kći, vjernica, supruga, majka ili udovica.

U savremenom buđenju muslimasnkog svijeta žena muslimanka dobija svoje mjesto i proces emancipacije se sve brže odvija. Ona postaje važan društveni faktor. Ako je udio žene u dosadašnjem razvoju društva bio znatno manji, nego udio muškarca, to je samo zbog toga što je bila društveno zapostavljena.

 

 

 

Misala Pramenković (Predavanje održano u Prijepolju u okviru interreligijskog susreta mladih teologa, a u organizaciji njemačke organizacije Konrad Adenauer) Izvor Časopis Islamska Misao br.2 2008.g.