Sun12082019

Last updateThu, 28 Nov 2019 1pm

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Knjige i tekstovi ODABRANI TEKSTOVI Ehli-bejt u hadisima Poslanika, s.a.v.s.

Ehli-bejt u hadisima Poslanika, s.a.v.s.

Zuhdija Adilović,Ehli-bejt u hadisima Poslanika, s.a.v.s.

 “Allah želi od vas, o porodico Poslanikova, grijehe odstraniti, i da vas potpuno očisti.” (El-Ahzab, 33)

Ko su Ehli-bejt?

Termin Ehli-bejt spominje se u Kur’‘anu na dva mjesta. U sedamdeset trećem ajetu sure “Hud” gdje Allah dž.š. kaže: “Allahova milost i blagoslovi njegovi su na vama, obitelji vjerovjesničkoj.” Svi komentatori Kur’‘ana saglasni su da se ovaj ajet odnosi na porodicu Ibrahima, a.s..

Drugi ajet jeste naprijed citirani ajet iz sure El-Ahzab i svi komentatori Kur’‘ana se slažu da se ovaj ajet odnosi na porodicu Poslanika, s.a.v.s.. Muslimani su usvojili ovaj kur’‘anski termin i Ehli-bejt koriste isključivo kao naziv za porodicu Poslanika, s.a.v.s..

Termin “ehl” u arapskom jeziku:

Ez-Zebidi kaže: “Ehlu-r-redžuli zevdžetuhu, ve jedhulu fihi-l-evlad” (Ehl -porodica čovjeka je prvenstveno njegova supruga, a zatim i njegova djeca). Allah dž.š. kaže: “...ve sare bi ehlihi...” “...i pođe s porodicom svojom...” (El-Kasas, 29) “tj. sa suprugom i djecom svojom.” [1]

Iz navedenih citata jasno zaključujemo da se u porodicu Poslanika, s.a.v.s., prije svega ubrajaju supruge Poslanika, s.a.v.s., a zatim njegova rodbina i njegovi potomci. To potvrđuje kur’‘anski ajet kojeg sam naveo na početku ovog rada. Allah dž.š. kaže: “O žene Vjerovjesnikove, vi niste kao druge žene! Ako se Allaha bojite, na sebe pažnju govorom ne skrećite, pa da u napast dođe onaj čije je srce bolesno, i neusiljeno govorite! U kućama svojim boravite i ljepotu svoju, kao u davna paganska doba, ne pokazujte, i molitvu obavljajte i zekat dajite, i Allaha i Poslanika Njegova slušajte! Allah želi da od vas, o porodico Poslanikova, grijehe odstraniti, i da vas potpuno očisti.” (El-Ahzab, 32-33) Ukratko, Alu Resulillah su ukućani Poslanika, s.a.v.s., i njegova rodbina – potomci Hašimovi. [2]

Hadisi Poslanika, s.a.v.s., o Ehli-bejtu:

Mnogo je hadisa Poslanika, s.a.v.s., koji govore o Ehli-bejtu, njihovim vrlinama i odlikama i njihovom posebnom statusu među muslimanima. Gotovo sve hadiske zbirke u poglavlju o vrlinama ashaba izdvajaju poseban dio za hadise koji govore o vrlinama Ehli-bejta. Tako imam Buhari u svom poznatom Sahihu, u poglavlju o vrlinama ashaba, izdvaja naslov: “O vrlinama rodbine Poslanika, s.a.v.s.” u kome navodi šest hadisa. Uz to o svakom od članova Ehli-bejta Buharija navodi predaje vezane posebno za njih. U komentaru ovog naslova Ibn Hadžer El-Askalani kaže: “Pod rodbinom Poslanika, s.a.v.s., misli na sve (muške ili ženske) potomke djeda Poslanika, s.a.v.s., Abdul-Muttaliba, koji su se sreli sa Poslanikom, s.a.v.s., ili ga bar jednom za svoga života vidjeli. To su: Alija i njegova djeca Hasan, Husejn, Muhsin i Ummi Kulsum od Fatime, a.s., Dža’‘fer i njegova djeca: Abdullah, Avn i Muhammed, Akil b. Ebu Talib i njegov sin Muslim, Hamza b. Ebil-Muttalib i njegovi sinovi, El-Abbas b. Abdul-Muttalib i njegovih deset sinova...” [3] Ukratko u porodicu Poslanika, s.a.v.s., ubrajamo supruge Poslanika, s.a.v.s., njegove potomke i njegovu rodbinu kojima je bilo zabranjeno primati sadaku. [4]

Vrline Aiše, r.a.:

Imam El-Buhari navodi osam hadisa o vrlinama Aiše, r.a.. Ja ću navesti samo jedan:

“Mnogi ljudi su dostigli stepen “potpunosti”, ali među ženama to je postigla samo Merjema bint Imran i Asija – supruga Faraona. A odlika Aiše nad ostalim ženama je kao odlika hljeba (sa mesom-potkriže) nad ostalom hranom.” [5] Ibn Hadže El-Askalani u komentaru ovog hadisa kaže: “Rođena je u islamu, osam godina prije Hidžre. Poslanik, s.a.v.s., je preselio na ahiret a ona ostala iza njega sa 18 godina života. Mnoge hadise je zapamtila i prenijela. Živjela je blizu 50 godina nakon smrti Poslanika, s.a.v.s.. Zbog toga su mnogi šerijatski propisi i pravila preneseni preko nje. Pojedini alimi su kazali da se četvrtina propisa prenosi preko Aiše, r.a.. Umrla je za vrijeme hilafeta Muavije, r.a.. 58. h.g.. Nije rodila ni jedno dijete, kako kažu autentične predaje. Tražila je od Poslanika, s.a.v.s., da sebi nadije nadimak, pa joj je rekao da uzme nadimak po sinu njene sestre, pa se nazvala Ummu Abdullah.” [6]

 

Vrline Alije b. Ebi Taliba, r.a.:

Imam El-Buhari navodi sedam hadisa o vrlinama Alije, r.a.. Prvi od njih glasi: “Sehl b. Se’‘ad, r.a., prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Sutra ću zastavu dati čovjeku preko koga će Allah dati pobjedu.” Ashabi su zanoćili u želji da saznaju ko će biti ta osoba. Odmah ujutro pohrliše prema Poslaniku, s.a.v.s., sa velikom željom da svako od njih dobije zastavu. Poslanik, s.a.v.s., reče: “Gdje je Alija b. Ebu Talib?” “Žali se na svoje oči, Allahov Poslaniče” – odgovoriše oni. “Pošaljite po njega i dovedite mi ga” – reče Poslanik, s.a.v.s.. Kada je pred njega došao Alija, Poslanik, s.a.v.s., puhnu u njegove oči i učini dovu za njegovo ozdravljenje. Alija, r.a., odmah nakon toga ozdravi kao da ga uopće nisu ni boljele oči. Poslanik, s.a.v.s., dade zastavu Aliji, a Alija, r.a., reče: “Allahov Poslaniče, boriću se protiv njih sve dok ne postanu (vjernici) kao mi. Poslanik, s.a.v.s., tada reče: “Kreni oprezno. Kada stigneš do njihovog terena, pozovi ih u islam i obavijesti ih o njihovim dužnostima prema Allahu. Tako mi Allaha, da Allah dž.š. tvojim sevebom uputi samo jednog čovjeka, bolje ti je nego sva bogatstva ovog svijeta.” [7]

Ibn Hadžer u komentaru ovih hadisa kaže: “Ali b. Ebu Talib El-Kureši El-Hašimi, amidžić Poslanika, s.a.v.s., rođen je deset godina prije Hidžre, kako stoji u najverdostojnijim predajama. Odrastao je u kući Poslanika, s.a.v.s., koji ga je odgojio. Cijeli svoj život, od djetinjstva do smrti, proveo je uz Poslanika, s.a.v.s.. Ahmed, Ismail El-Kadi, En-Nesa’‘i i Ebu Ali En-Nejsaburi kažu da se ni o jednom od ashaba Poslanika s.a.v.s. ne prenosi više sahih predaja od Alije, r.a..” [8]

Odnos ehli sunneta vel-džema’‘ata prema Ehli-bejtu:

Pripadnici ehli sunneta vel-džema’‘ata izražavaju svoju ljubav i poštovanje prema svim članovima Ehli-bejta, izvršavajući tako oporuku Poslanika, s.a.v.s., koji je rekao: “Ja vas opominjem Svevišnjim Allahom da pazite na moju porodicu, opominjem vas Svevišnjim Allahom da pazite na moju porodicu.” [9] Ebu Bekr, r.a., je rekao: “Tako mi Allaha, draže mi je da pripazim na porodicu Poslanika, s.a.v.s., nego na svoju vlastitu porodicu.” [10]

Pripadnici ehli sunneta vel-džema’‘ata, također, izražavaju svoju ljubav i poštovanje prema svim suprugama Poslanika, s.a.v.s., koje nazivaju majkama pravovjernih. Smatraju da su one bile čestite i čedne supruge, sačuvane od svake nevaljalštine, te da su one supruge Poslanika, s.a.v.s., na ovom svijetu i na ahiretu. Da je najodabranija među njima bila Hatidža i Aiša, r.a., koju je Allah dž.š. odbranio od zlonamjernih optužbi u Svojoj Knjizi. Onaj ko i pored toga iznosi takve optužbe prema njoj, sigurno je, izlazi iz okvira vjere islama.

Ovakav odnos prema Ehli-bejtu je zabilježen i od ashaba Poslanika, s.a.v.s., tako da je zabilježen veliki broj predaja u kojima se izražavaju mnogobrojne pohvale jednih prema drugima. Pojedini učenjaci ehli-sunneta su napisali zasebna djela u kojima su sakupili predaje ove vrste, kao što su: Ed-Darakutni [11] i Eš-Ševkani [12] , koji su imali za cilj da uzvrate na razne podvale kojima se želi unijeti razdor među muslimane.

 

Odnos Ehli-bejta prema ashabima:

Uzajamno poštovanje i uvažavanje je bilo prisutno među prvom generacijom muslimana tako da mogu poslužiti kao uzor svim generacijama poslije njih. Ja ću navesti samo nekoliko primjera riječi članova porodice Poslanika, s.a.v.s., kojima su se pohvalno izražavail o ashabima.

U poznatom djelu “Nehdžu-l-belaga” (Staza rječitosti) Alija, r.a., o ashabima kaže sljedeće: “Vidio sam ashabe Poslanika, s.a.v.s., i ne vdim nikog među vama da je ravan njima. Oni su osvanjivali nepočešljani i uprašeni, jer su cijele noći provodili na sedždi i kijamu - između stajanja i sjedenja. Kada se ahiret spomene, oni bi osjećali kao da na žeravici stoje. Na njihovim čelima su bili vidni tragovi sedžde. Kada se Allah spomene, oni bi zaplakali tako jako da svoju odjeću nakvase i poginjali se kao drvo na jakom vjetru, bojeći se Allahove dž.š. kazne i nadajući se Njegovoj nagradi.” [13]

El-Medžlisi prenosi od Et-Tusija da je Alija, r.a., svojim drugovima rekao: “U vasijet vam ostavljam da pazite na ashabe Poslanika, s.a.v.s.. Nemojte ih psovati. Oni su ashabi vašeg Poslanika, s.a.v.s.. Oni su njegovi ashabi koji nikakve novotarije u vjeru nisu uveli, niti su uvažavail novotare. Da! Poslanik, s.a.v.s., oporočio mi je da ih pazim.” [14]

Hasan b. Ali El-Askeri, r.a., (jedanaesti imam kod šiija) kaže: “Musa, a.s., je upitao svoga Gospodara da li postoje ashabi nekog od poslanika časniji kod Tebe od mojih ashaba. Na to mu je Allah dž.š. odgovorio: “O Musa! Zar nisi znao da je prednost ashaba Muhammeda, s.a.v.s., nad ashabima ostalih poslanika kao što je prednost Muhammeda, s.a.v.s., nad ostalim poslanicima i vjerovjesnicima?” [15]

Zaključak:

Iz navedenog se jasno vidi kakav je odnos ehli-sunneta prema Ehli-bejtu i kakvo mjesto i poziciju zauzima porodica Poslanika, s.a.v.s.. Isto tako se jasno vidi da u Ehli-bejt spadaju sve supruge Poslanika, s.a.v.s., i potomci Benu Hašima kojima je bila zabranjena sadaka nakon smrti Poslanika, s.a.v.s.. Pripadnici ehli sunneta se potpuno jednako odnose prema svima njima.

Međutim, ograničiti Ehli-bejt samo na neke od potomaka Poslanika, s.a.v.s., i pretjerivati u njihovom veličanju i smatrati ih nepogrešivim, a ostale potpuno zanemariti, ili čak omalovažavati, to je potpuno oprečno vjerovanju ehli-sunneta vel-džema’‘ata, po ovom pitanju.

Na kraju ovog skromnog rada želim istaći da ovakav odnos ehli-sunneta vel-džama’‘ata prema Ehli-bejtu jeste utemeljen i u granicama Šerijata. Takav odnos prema njima nije bio razlog da se u tome pretjeruje i da se smatraju nepogrešivim. Prva generacija muslimana sa svim svojim pozitivnim osobinama i svojstvima ipak ne izlazi iz okvira ljudskosti i ljudske naravi koja je sklona greškama. Oni su, međutim, dostigli najveći stepen do kojeg čovjek može doprijeti živeći na Zemlji, ali držeći se čvrsto za Allahovo dž.š. uže.

 

Literatura:

- Enes Karić, “Kur’‘an s prijevodom na bosanski jezik”.

Besim Korkut, “Kur’‘an s prevodom”.

El-Buhari, “Es-Sahih”

- Imam Muslim En-Nejsaburi, “Es-Sahih”.

Ibn Hadžer El-Askalani, “Fethu-l-Bari šerh Sahihu-l-Buhari”.

- Ali b. Ebu Talib, “Nehdžu-l-belaga”

El-Medžlisi, “Hajatu-l-kulub”.

Hasan El-Askeri, “Tefsiru-l-Hasan El-Askeri”.

- Ez-Zebidi, “Tadžu-l-arus”.

 

[1] Ez-Zebidi, Tad`u-l-arus, 14/36.

[2] Vidi: “Kal’‘d`i, El-Mevsua el-fikhijje el-mujessere, 1/14.

[3] Vidi: Ibn Had`er El-Askalani, Fethu-l-Bari, 7/78.

[4] Vidi: “Mu’‘d`emu lugati-l-fukaha’‘” str. 95.

[5] Vidi: Ibn Had`er El-Askalani, Fethu-l-Bari, 7/106.

[6] Vidi: Ibn Had`er El-Askalani, Fethu-l-Bari, 7/106-107.

[7] Vidi: “Fethul-lBari, 7/70.

[8] Vidi: isti izvor i na istom mjestu.

[9] Prenosi ga Muslim u svom “Sahihu” u poglavlju o vrlinama drugova Poslanika, s.a.v.s. (7/122-123).

[10] Vidi:”Fethu-l-Bari 7/78.

[11] “Fedailu-s-sahabeti ve menakibuhum ve kavlu badihim fi ba’‘d” (rukopis).

[12] “Iršadu-l-gabijj li mezhebi ehli-l-bejti fi sahib-n-nebijj” (rukopis).

[13] Vidi: Ali b. Ebu Talib, “Nehdžu-l-belaga” str. 143. Daru-l-kitab, Bejrut 1387. h.g. Tahkik Subhi Salih.

[14] El-Medžlisi, “Hajatu-l-kulub” 2/621.

[15] Vidi: Hasan El-Askeri, “Tefsiru-l-Hasan El-Askeri” str. 65. štampan u Indiji.