Sun12082019

Last updateThu, 28 Nov 2019 1pm

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Knjige i tekstovi ODABRANI TEKSTOVI EHLI -BEJT U STAVOVIMA AKAIDSKIH I ŠERIJATSKO-PRAVNIH ŠKOLA

EHLI -BEJT U STAVOVIMA AKAIDSKIH I ŠERIJATSKO-PRAVNIH ŠKOLA

Mr. Muharem Omerdić

EHLI -BEJT U STAVOVIMA AKAIDSKIH I ŠERIJATSKO-PRAVNIH ŠKOLA

Sažetak

Islamski učenjaci su se podijelili u mišljenju: Ko su članovi Ehli-bejta? Javila su se četiri stava a zastupaju ih veoma autoritativni i priznati učenjaci, zbog čega se o ovom pitanju ima mjesta i povoda raspravljati.
Ehli-bejt su Poslanikove, s.a., žene
Ehli-bejt su četiri osobe: Alija, Fatima, Hasan i Husejn, r.a.
Ehli-bejt su Poslanikove, s.a., žene, te Alija, Fatima, Hasan i Husejn, r.a.
Ehli-bejt su Hašimovi potomci, tj. Alijina, Ak î lova, Džaferova i Abbasova porodica.


U Kur ‘‘ anu se isti č e Poslanikova , s . a ., pa ž nja prema Ehli-bejtu : Ne tra ž im za ovo nikakvu drugu nagradu od vas , osim pa ž nje rodbinske . (Eš-Šura, 23) Buhari prenosi zna č enje ovih rije č i : “ Da me ( Poslanika ) pazite u pogledu moje rodbine ”, tj . da im č inite dobro č instvo i da prema njima lijepo postupate ... Tuma č enjem ovoga ajeta bavio se ashab , u č enjak ummeta i tuma č Kur ‘‘ ana ‘‘ Abdullah ibn - Abbas , r . a ., š to je zabilje ž io Buhari . U duljem hadisu koji je Poslanik , s . a ., izrekao u govoru kod Humma on je pozvao na pa ž nju Ehli-bejta rekav š i : “ Allahom vas opominjem na moj Ehli-bejt !” Ovim se isti č e preporuka prema Resulullahovoj porodici , naredba da im se č ini dobro č instvo , da se po š tuju i da im se odaju po časti .


Ehli-bejt su , uistinu , čisto potomstvo naj časnije kuće koja se na Zemlji pojavila; slavom , ljepotom i porijeklom . Posebno ako ta porodica ž ivi istinskim sunnetom Vjerovjesnikovim , jasnim i veli č anstvenim , kao š to su to bili prethodnici poput Alije i njegovog potomstva, r.a ., neka je Allah njima svima zadovoljan . Potvrđeno je u dva Sahiha da je Allahov Poslanik, s.a ., rekao u svojoj hutbi u Gadir - Hum : “Uistinu vam ostavljam dvije vrijednote ; Allahovu Knjigu i svoje potomstvo . Oni se uistinu razići neće, a prići će mome Havdu.” Prenosi imam Ahmed da Vjerovjesnik, s.a., rekao: ‘‘Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, neće iman ući u srce čovjeka dok vas (Ehli-bejt) radi Allaha i njegovog Poslanika ne zavoli.’‘” Prenosi Buhari da je Ebu Bekr es-Siddik, r.a., rekao: “Cijenite Muhammeda, s.a., cijeneći njegovu porodicu.” A es-Siddik, r.a., je rekao Aliji, r.a.: “Tako mi Allaha, draža mi je rodbina Allahovog Poslanika nego da održavam rodbinske veze sa svojom rodbinom.”


Kao što nije slučajan izbor Muhammeda, s.a., za posljednjeg Allahovog Poslanika i Vjerovjesnika, isto tako, nije slučajan ni izbor njegove porodice najodgojenijom i najodabranijom porodicom u povijesti ljudskog roda. Ehli-bejt je neodvojiv od njega jer je najdirektnije vezan za najodabranijeg čovjeka koji je u sebi sakupio sve vrline koje pretpostavlja Objava.


Sam Poslanik, s.a., je dao odgoj svom Ehli-bejtu. Zbog toga je jasna pozornost Kur’‘ana i sunneta na njegovu porodicu.
EHLI-BEJT U STAVOVIMA NEKIH ISLAMSKIH UČENJAKA

Islamski učenjaci su uspostavili četiri tendencije po pitanju: ko su članovi Ehli-bejta? Zastupaju ih veoma autoritativni i priznati učenjaci, zbog čega se o ovom pitanju ima mjesta i povoda raspravljati.
Ehli-bejt su Poslanikove, s.a., žene
Ehli-bejt su četiri ličnosti: Alija, Fatima, Hasan i Husejn, r.a.
Ehli-bejt su Poslanikove, s.a. žene, Alija, Fatima, Hasan i Husejn, r.a.
Ehli-bejt su Hašimovi potomci, tj. Alijina, Ak î lova, Džaferova i Abbasova porodica.


U Kur’‘anu se ističe Poslanikova, s.a., pažnja prema Ehli-bejtu:


Reci: “Ne tražim za ovo nikakvu drugu nagradu od vas, osim pažnje rodbinske .”... [1]
Ibn Kesirovo razumijevanje ovoga ajeta je:


- Reci, Muhammede, mušricima Kurejša: ja od vas za ovu obznanu i ovaj savjet vama ne tražim da mi date išta osim što je na vama da prestanete da me ometate i da dozvolite da dostavljam objavu svoga Gospodara. Ako mi u tome nećete pomoći, nemojte me bar ometati, zbog toga što su između nas rodbinske obaveze.
Kaže Buhari, prenoseći od Tavusa koji je pričao o Ibn-Abbasu, r.a., da je upitan o riječima Uzvišenog: إلا المودة في القربى ... osim pažnje rodbinske! Čuvši da je Se’‘id ibn-Džubejr rekao da qurba ( القربى ) znači Muhammedovu , s.a., porodicu, a Ibn-’‘Abbas, r.a., reče da je on pogriješio, i da je jasno da je Vjerovjesnik, s.a., u svakom ogranku plemena Kurejšija imao rodbine, pa im je rekao: “Osim da održavate rodbinske veze između mene i vas.” Ovaj dio navodi samo Buhari.


Prenose Ahmed i ostali, a slično kaže i Mudžahid, Ikrima, Katade i dr.


Buhari prenosi od Se’‘ida ibn-Džubejra predaju koje kaže da je on rekao kako ove riječi znače: “Da me pazite u pogledu moje rodbine”, tj. da im činite dobročinstvo i da prema njima lijepo postupate...


Ispravno tumačenje ovoga ajeta je ono kako ga je protumačio učenjak ovog ummeta i tumač Kur’‘ana ‘‘Abdullah ibn-’‘Abbas, r.a., a od njega je prenio Buhari, kao što je to i spomenuto. Ovim se ne negira preporuka prema Resulullahovoj porodici, naredba da im se čini dobročinstvo, da se poštuju i da im se odaju počasti. Oni su, uistinu, čisto potomstvo najčasnije kuće koja se na Zemlji pojavila; slavom, ljepotom i porijeklom. Posebno ako ta porodica živi istinskim sunnetom Vjerovjesnikovim, s.a., jasnim i veličanstvenim, kao što su to bili prethodnici poput ‘‘Abbasa, r.a., i njegovih sinova, te ‘‘Alije i njegovog potomstva r.a.


Potvrđeno je u dva Sahiha da je Allahov Poslanik, s.a., rekao u svojoj hutbi u Gadir-Hummu: “Uistinu vam ostavljam dvije vrednote; Allahovu Knjigu i svoje potomstvo. Oni se uistinu razići neće, a prići će mome Havdu.”
Prenosi imam Ahmed od Ibn-’‘Abbasa ibn ‘‘Abdul-Muttaliba, r.a., da je rekao: “Rekao sam: ‘‘O Allahov Poslaniče, zaista se Kurejšije međusobno susreću sa velikom prijaznošću, ali kad nas susretnu njihova su lica takva da ih ne možemo prepoznati. Zatim reče: “Na to se žestoko naljutio Vjerovjesnik, s.a., i rekao: ‘‘Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, neće iman ući u srce čovjeka dok vas, radi Allaha i njegovog Poslanika, ne zavoli.’‘” [2]


Prenosi Buhari od Ibn-Omera, r.a., od Ebu Bekra Siddika, r.a., da je rekao: “Cijenite Muhammeda, s.a., cijeneći njegovu porodicu.” A u vjerodostojnoj predaji stoji da je Siddik, r.a., rekao ‘‘Aliji, r.a.: “Tako mi Allaha, draža mi je rodbina Allahovog Poslanika, s.a., nego da održavam rodbinske veze sa svojom rodbinom.” A ‘‘Umer ibn Hattab, r.a., je rekao ‘‘Abbasu, r.a.: “Tako mi Allaha, onoga dana kad si islam primio bilo mi je draže, nego da je Hattab primio islam. Jer, tvoje prihvatanje islama je značajnije negoli Hattabovo prihvatanje islama.” Postupak dvojice Šejhova, ‘‘Umera i Ebu-Bekra, je obavezujući za svakog da tako postupi. Zbog toga su oni najbolja dvojica vjernika, odmah iza Vjerovjesnika i Poslanika, neka je Allah zadovoljan sa njima dvojicom i sa svim ostalim ashabima. O ovom je prethodilo mnogo hadisa, a posebno kod govora Uzvišenog! [3]


Kao što nije slučajan izbor Muhammeda, s.a., za posljednjeg Vjerovjesnika, s.a., isto tako nije slučajan ni izbor njegove porodice najodgojenijom i najodabranijom porodicom u povijesti ljudskoga roda. Ehli-bejt je neodvojiv od njega jer je najdirektnije vezan za najodabranijeg čovjeka koji je u sebi sakupio sve vrline koje pretpostavlja Allahova Objava. Sam Poslanik, s.a., je dao odgoj svom Ehli-bejtu. Zbog toga je jasna pozornost Kur’‘ana i sunneta na njegovu porodicu. U duljem hadisu koji je Poslanik, s.a., izrekao u govoru kod Humma on je pozvao na pažnju Ehli-bejta rekavši: “Allahom vas opominjem za moj Ehli-bejt!” [4]


U ajetu’‘t-tathir-u / o neporočnosti, direktno se spominje Ehli-bejt, a u ajetu’‘l-mewedda / o ljubavi, navodi se al-qurba / najbliži rod. U nekim ajetima imaju indirektne naznake o Ehli-bejtu, što je objašnjeno Poslanikovim, s.a., hadisima.
Kur’‘anom su istaknuti i određeni događaji koji su u vezi sa Ehli-bejtom, gdje se ukazuje na zasluge, vrline i prednosti časne Porodice, te na rješavanje njihovih problema u vezi sa zajednicom muslimana. Također se kolektivno spominju u ajetu’‘l-mubahala, ili osmim ajetom sure al-Dehr, ili individualno kao što je sa ajetom o vilajetu:
Vaši zaštitinici su samo Allah i Njegov Poslanik i vjernici koji ponizno namaz obavljaju i zekat daju . [5]


U nastavku ćemo izložiti argumentaciju učenjaka koji zastupaju ove stavove:

1. Ehli-bejt su Poslanikove, s.a., žene
O žene Vjerovjesnikove, vi niste kao druge žene! Ako se Allaha bojite, na sebe pažnju govorom ne skrećite, pa da u napast dođe onaj čije je srce bolesno, i neusiljeno govorite!
U kućama svojim boravite i ljepotu svoju, kao u davno pagansko doba, ne pokazujte, i molitvu obavljajte i zekat dajite, i Allaha i Poslanika Njegova slušajte! Allah želi da od vas, o porodico Poslanikova, grijehe odstrani, i da vas potpuno očisti . [6]
Ibn ‘‘ Abbas, r.a., smatra da je ovaj drugi ajet objavljen o ženama Allahovog Poslanika, s.a.. Tog mišljenja su i Se’‘id ibn-Džubejr, ‘‘Ikrime, Ibn-Sa’‘ib i Mukatil. [7]
Zastupnici ovoga mi š ljenja smatraju da se pod al - beyt ( البيت ) misli na Poslanikovu , s . a ., ku ć u i na njezine stanovnike , tj . misli se na njegove ž ene , kao š to se to vidi u drugom kur ‘‘ anskom ajetu :
I pamtite Allahove ajete i mudrost koja se kazuje u domovima vašim ... [8]
Ibn Kesir u Tefsiru daje slijedeće tumačenje ovih ajeta: “Ovo su propisi o ponašanju (adabi) koje je Allah dž.š. propisao ženama Njegovog Poslanika, a žene ovoga ummeta u tome slijede žene Allahovog Poslanika, s.a.. Govoreći ženama Svoga Poslanika, Uzvišeni veli da im, ako se Njega boje, neće biti ravna nikakva druga žena, niti će ijedna biti bolja i poštovanija od njih.” [9]
Međutim, dio ajeta daje povoda za širu raspravu ovom klasičnom tefsirskom autoritetu: ...o porodico Poslanikova... “Uzvišeni uvodi žene Allahovog Poslanika u Ehli-bejt. One su uzrok objave ovog ajeta, a uzrok objave ulazi u Objavu, oko čega postoji potpuna saglasnost, sam ili sa nečim drugim, a ovo drugo je ispravnije.” [10]
Mufessiri vele da se ovaj ajet odnosi na Poslanikove žene, dok Ikrime dodaje da se to odnosi na sve njegove ukućane. [11]
Ibn-Džerir prenosi od Ikrime i Ibni-Hatima a ovi od Ibni-Abbasa da je ovaj ajet objavljen, posebno, glede pitanja žena Allahovog Poslanika, s.a.. Ikrime je rekao: “Ajet je objavljen glede pitanja žena Allahovog Poslanika, s.a..” Ako se ovim željelo istaći da su one, a ne druge žene, bile uzrok objave, onda je to tačno, a ako se ovim ciljalo na to da se kaže da su samo one u sastavu Ehli-bejta, onda je to za razmatranje, kaže Ibn Kesir. [12]
Bez ikakve sumnje, iz Kur’‘ana se uočava da žene Allahovog Poslanika ulaze u sadržaj Allahovog dž.š. govora kada veli:
Allah želi da od vas, o Porodico Poslanikova, grijehe odstrani i da vas potpuno očisti. [13]
Dakle ovim govorom su i one uključene.
Zbog toga, nakon svega ovog, Allah je rekao:
I pamtite Allahove ajete i mudrost koja se kazuje u domovima vašim [14] , tj. pamtite onu blagodat kojom ste obradovani mimo ostalih ljudi. Zaista se Objava spušta u vaše kuće, što nije slučaj sa ostalim kućama. A što se tiče ove blagodati, Aiša, r.a., kćerka Ebu-Bekra Sidika, r.a., prva je, najsretnija i posebno obdarena ovom Allahovom milošću. Pored svih ostalih žena, samo je na njezinom krevetu Resulullah primio objavu, kao što je to on i potvrdio. Neki učenjaci, r.h., rekli su: “To je zato jer Allahov Poslanik je jedino nju oženio kao djevojku i s njom u njenoj postelji nije spavao niko osim Poslanika. Zato je ona izdvojena u pogledu ove blagodati. ”
Međutim, ako se njegove žene smatraju njegovom porodicom, onda su njegovi bližnji preči ovom nazivu, kao što to stoji u ovom hadisu: “Moja Porodica je preča...” Neka je Allah zadovoljan njegovim ženama i rodbinom, svi su oni njegova porodica, veli Ibn Kesir. Allahov govor: إن الله كان لطيفا خبيرا Allah je, uistinu, dobar i sve zna. [15] tj. On je dobar prema vama jer je učinio da budete u kućama u kojima se uče Njegovi ajeti i mudrost, tj. sunnet. On o vama sve zna jer vas je izabrao da budete žene Njegovog Poslanika i zato vas je obasuo Svojom milošću. Ovo tumačenje prenosi Ibn-Džerir. [16]
Da su Poslanikove, s.a., supruge Ehli-bejt stava su i Ibn-’‘Abbas i Ibn-Saiba. [17]


Zejd ibn-Erkam je upitan: - Ko se smatra Ehli-bejtom, kako se spominje u hadisu Allahovog Poslanika, s.a.: “Opominjem vas Allahom za moj Ehli-bejt!”? Rekao je: “Njegove žene su članovi Ehli-bejta!” [18]
Sejjid Kutb sugestivno naglašava da su Poslanikove časne supruge njegov Ehli-bejt. U svom Fi Zilali’‘l-Qur’‘anu, komentarišući 33. ajet, El-Ahzaba kaže: “Ova usmjeravanja i uputstva suprugama Vjerovjesnika, s.a., završavaju onako kako su i počela – napomenom o njihovom visokom položaju, prednostima u odnosu na druge žene, mjestu kod Poslanika i svim blagodatima kojima ih je Allah obasuo, kao što je učinio i njihove domove mjestom spuštanja Kur’‘ana i silaska mudrosti, mjestom svjetlosti, upute i imana.” [19]

2. Ehli-bejt su: Alija, Fatima, Hasan i Husejn, r.a.


Ebu Se’‘id el-Hudari, A’‘iša i Umm Selema, r.a., smatraju da su Ehli-bejt: Alija, Fatima, Hasan i Husejn, r.a. [20]
Imam Ahmed prenosi od Enesa ibn-Malika, r.a., da je rekao: - Šest je mjeseci Allahov Poslanik, s.a., idući da klanja sabah-namaz, prolazio pored vrata Fatime, r.a., govoreći: “Namaz, o Ehli-bejte.” [21]
Ibn-Džerir prenosi od Ebu Hurejre, r.a., a ovaj od Ummi-Seleme, r.a., da je rekla: “Došla je Fatima, r.a., kod Allahovog Poslanika, s.a., noseći kameni ćup u kome je bila kaša držeći ga na tacni. To je stavila pred Allahovog Poslanika, s.a., koji je rekao: ‘‘Gdje ti je amidžić i tvoja dva sina?’‘ Fatima, r.a., je odgovorila: ‘‘U kući!’‘ Allahov Poslanik, s.a., reče: ‘‘Pozovi ih!’‘ Došla je kod Alije, r.a., i rekla je: ‘‘Ti i tvoja dva sina odazovite se Božijem Poslaniku, s.a..’‘ Selema, r.a., kaže: “Kada ih je Allahov Poslanik, s.a., vidio, pružio je svoju ruku prema pokrivaču, pa ga je prostro i rekao im da na njega sjednu. Zatim je uzeo četiri kraja prekrivača i držao ih svojom lijevom rukom iznad njihovih glava, a desnu je podigao prema svom Gospodaru i rekao: ‘‘Bože moj, ovo je moja Porodica, pa od njih odstrani grijehe i potpuno ih očisti!’‘ [22]
Ali u doba smutnje, Ehli-bejt je bio u velikoj nesigurnosti. Na udaru su bili i oni koji su ih štitili ili skrivali.U jednoj predaji su navodi sljedeći događaj: “Kada je doveden Alija, sin Husejnov, r.a., u dvor u Damasku, ustao je jedan čovjek iz Šama i rekao mu: - Hvala Allahu koji vas je pobio i tako slomio rog smutnje! Alija, sin Husejnov, r.a., mu je rekao: - Jesi li čitao Kur’‘an? Odgovorio je: - Da! Upita ga: - Jesi li čitao kur’‘ansku suru al-Šura? Čovjek reče: - Ne! Dalje ga je pitao: - Da li si čitao kur’‘anski ajet: Reci ‘‘Ja ne tražim od vas nikakvu nagradu osim ljubav prema mojoj rodbini. Alija ga upita: - Jeste li vi Poslanikova rodbina? Čovjek reče: - Ne! Tada će Alija: - Nema ni najmanje sumnje da su Alija, Hasan i Husejn najbliža rodbina Allahovog Poslanika, s.a.. [23]
Iskazujući svoju ljubav prema Ehli-bejtu Imami Šafija je izrekao nekoliko stihova, a zabilježeni su u Fahruddin Razijevom Tefsiru’‘l-kebiru, u kmentaru 23. ajeta kur’‘anske sure al-Šura:


“ O jahaču, stani na kamenitom tlu Mine,
i vikni onima koji su se zaustavili kod Hifa i onima koji se kreću.
Kada hodočasnici u zoru dođu na Minu,
krećući se kao talasi Eufrata koji se lome o obalu:
Ako je ljubav prema Muhammedovoj porodici krivovjerje (rafd),
Onda neka džini i ljudi posvjedoče da sam ja rafidija.”
Poslanik je , obja š njavaju ći ajet: al-Ahzab, 33 , kako prenosi Se’‘id Hudri, rekao: “Ovaj ajet je objavljen radi pet osoba: mene, Alije, Fatime, Hasana i Husejna. Allah želi da od vas, o porodico Poslanikova, grijehe odstrani i da vas potpuno očisti.” [24]
Fahruddin Razi u Tefsiru’‘l-kebiru opredjeljuje se, shodno ajetu: Naredi čeljadi svojoj da namaz obavljaju i ustraj u tome, da se to odnosi na Aliju, Fatimu, Hasana i Husejna. Dodaje, na osnovu predaja, da je mjesecima odlazio pred sabah na Alijina vrata i njegovu čeljad budio radi namaza. [25]

3. Ehli-bejt su Poslanikove, s.a., žene, Alija, Fatima, Hasan i Husejn, r.a.


Njegove žene su članovi Ehli-bejta jer su mu kućna čeljad kao što je stav ashaba Ibn-’‘Abbasa. Ostalo četvoro su Ehli-bejt zato jer su Poslanikov, s.a., najbliži rod ( فلكونهم قرابته و أهل بيته فى النسب ). Oslon ovoga stava su mnogi hadisi. Ovo je pretežan stav, a zastupaju ga između ostalih: Kurtubi, Ibn Kesir, Taberi i dr. [26]
Oni koji isključuju Poslanikove supruge iz Ehli-bejta kažu da je Poslanikova, s.a., kuća ( أهل بيته ) bila jedna u kojoj je stanovala Alijina porodica. [27] Neki se u ovom stavu pozivaju na ajet: Allah ž eli da od vas , o p orodico Poslanikova , grijehe odstrani i da vas potpuno o č isti . [28]
Neko , opet , misle da nije nu ž no da svi koji ž ive u jednoj porodici budu ehl njezinog doma ć ina i uzimaju ajet o Nuhu , s . a ., i njegovom sinu kada je re č eno :
A Nuh je bio zamolio Gospodara svoga i rekao : " Gospodaru moj , sin moj je č eljade moje , a obe ć anje Tvoje je zaista istinito i Ti si od mudrih najmudriji !”
“O Nuhu, on nije čeljade tvoje” - rekao je On ... [29]


Njegov sin se iz očeve porodice isključio svojim ružnim postupcima. Nuhov ehl nisu bili svi oni koji su sa njim živjeli već samo oni koji su se sa njim u lađu ukrcali. [30] Shodno tome, Muhammed, s.a., je sebe usporedio sa Nuhom, s.a., rekavši: “Primjer mog Ehli-bejta je kao Nuhova lađa: ko se u nju ukrcao bio je spašen, ko se za nju zakačio uspio je, a ko se odvojio završio je u Džehennemu.” ( مثل أهل بيتى كسفينة نوح من ركبه نجا، و من تعلق بها فاز، و من تخلف عنه زج فى النار. )
Mufessiri vele, ovo je druga Poslanikova kuća ( البيت الثانى ) na koju Allah ukazuje Svojim riječima: Allah želi da od vas, o porodico Poslanikova, grijehe odstrani, i da vas potpuno očisti . [31]
Zed ž d ž ad ž veli : “ U navedenom ajetu o Ehli-bejtu misli se na Poslanikove , s . a ., ž ene i na ostale č lanove doma ć instva koji su bili u njegovom domu . Svi su oni Ehli-bejt . ” [32]
Rustagni kaže: “Po mom mišljenju, pod nazivom Ehli-bejt podrazumijevaju se: Poslanikove, s.a., časne supruge i njegova blagoslovljena porodica.” Tako je govorio Dahhak, jer i leksički znači oboje. [33]


4. Ehli-bejt su Alijina, Ak î lova, Džaferova i Abbasova porodica.


To se odnosi na Poslanikovo, s.a., koljeno i na članove njegove obitelji, u što ulaze i njegove supruge. U ovome stavu je najeksluzivniji Bejdavi, posebno u tumačenju ajeta: I pamtite Allahove ajete i mudrost koja se kazuje u domovima vašim... [34]
U svom Sahihu, Muslim prenosi od Jezida ibn Hajjana da je rekao: “Ja, Husain ibn-Sabre i Omer ibn-Seleme krenuli smo do Zejda ibn-Erkama, r.a. Kada smo došli i sjeli kod njega, Husain mu je rekao: ‘‘O Zejde, ti si naišao na mnogo toga dobrog: vidio si Allahovog Poslanika, s.a., slušao njegove riječi, borio se s njim i klanjao za njim. O Zejde, ti si, zaista, susreo mnogo toga dobrog. Zeide, pričaj nam šta si čuo od Allahovog Poslanika, s.a..’‘ Zejd reče: ‘‘O moj bratiću, tako mi Allaha, ja sam već ostario i moje vrijeme se približava. Ponešto što sam saznao od Resulullaha već sam zaboravio. Ono što vam kažem prihvatite, a ono što ne kažem, ne obavezujte se time.’‘ Zatim reče: ‘‘Jednog dana Allahov Poslanik, s.a., držao nam je govor kraj vode koja se zvala Humma i nalazila se između Meke i Medine. Nakon što je zahvalio Allahu dž.š. i o Njemu se pohvalno izrazio, rekao je: ‘‘O ljudi! Ja sam čovjek kome će skoro od moga Gospodara doći melek smrti, pa na to moram odgovoriti. Ja vam ostavljam dvije velike stvari: prva je Knjiga Uzvišenog Allaha, u kojoj se nalazi Uputa i Svjetlo, pa je prihvatite i čvrsto se nje pridržavajte.’‘ Zatim je podsticao na pridržavanje i razvijanje ljubavi prema Allahovoj Knjizi pa je rekao: ‘‘Moja Porodica (Ehli-bejt)! Podsjećam vas na Allaha u pogledu moje porodice, podsjećam vas na Allaha u pogledu moje porodice.’‘ To je ponovio tri puta. Husain ga je pitao: ‘‘Zejde, a ko pripada Ehli-bejtu? Zar nisu njegove žene od Ehli-bejta?’‘ Rekao je: ‘‘Njegove žene pripadaju Ehli-bejtu. Međutim, Ehli-bejtu pripadaju i oni kojima je poslije njega zabranjeno uzimanje sadake.’‘ Reče: ‘‘A ko su oni?’‘ Reče: ‘‘To je porodica Alije, Akila, Džafera i Abbasa, r.a..’‘ Reče: ‘‘Svima njima je, nakon njega, zabranjeno uzimanje sadake?’‘ ‘‘Da!’‘, odgovori Zejd.” [35]
Ibn ‘‘Abbas, r.a., je rekao: - Nije bilo ni jednog pojedinca u plemenu Kurejš a da nije bio u izvjesnoj rodbinskoj vezi sa Allahovim Poslanikom, s.a.. Kada su ga odbili i proglasili lašcem, te mu uskratili prisegu na vjernost, rekao im je: “Moj narode, ako me odbijete priznati Allahovim poslanikom, čuvajte mi bar rodbinske veze među vama. Niko drugi nije preči pored vas, od Arapa, da me čuva i pruži mi pomoć.” [36]

Zaključak


Postoje i druga mišljenja ko su Ehli-bejt. Navest ćemo i takve stavove u cilju sagledavanja ovoga pitanja kako u islamskim izvorima, tako isto da bi se vidjelo da je ova tema bila vrlo živa u muslimanskom mišljenju i opredjeljenju.
Čuveni egipatski učenjak i muftija Šejh ‘‘ Atijje Sakr nudi sljedeću podjelu :
1. Ehli-bejt su oni kojima je haram primati sadaku, a taj stav se grana na tri mišljenja:
prvo, to su Benu Hašim i Benu Muttalib; ovo je stav šafi’‘ ijskog mezheba ; Imami Ahmed se priklanja ovome stavu ;
drugo , to su samo Benu Ha š im ; ovo je stav hanefijskog mezheba ; i ovom se stavu priklanja Imami Ahmed ali nije o tome izdao fetvu ;

treć  , to su Benu Ha š im , Benu Muttalib , Benu Umejje , Benu Neufel ; ovaj stav njeguju malikije;
2. Ehli-bejt su Poslanikovi potomci i njegove žene, što zastupa Ibn ‘‘ Abdulberr u Et - Temhidu ;
3. Ehli-bejt su Poslanikova , s . a ., porodica i sljedbenici njegovi da Sudnjeg dana ; ovo je mi š ljenje nekih u č enjaka preneseno od Ibn ‘‘ Abdulberra u Et - Temhidu ; neke š afi ‘‘ ije su prihvatile ovaj stav , naro č ito kasniji autoriteti ovoga mezheba, a š to se vidi iz njihovih rije č i kada bi u č ili dove ;
4. Ehli-bejt su pobožnjaci (al- evlija ‘‘ ) Poslanikovog ummeta ( al - etqija ‘‘ ) sve do Sudnjeg dana ; ovaj stav promovira al - Kadi Husejn , Ragib i sljedbenici njihove škole . Ovog mišljenja je i Tirmizi. Takvog je stava i Bediu’‘z-zaman Said Nursi, veliki muslimanski reformator u Turskoj.
Navedena mišljenja i stavove je prenio učenjak Es-Sefarajini od Ibnu’‘l-Kajjima. [37]
Vijeće za fetve al-Azhara prihvata podjelu koja je osnova ovog rada. Potom se daje pojašnjenja i kaže da je najpretežniji stav da su Ehli-bejt oni iz najšireg kruga, tj. Poslanikove žene, ‘‘Alijina porodica i porodice Akila, Dža’‘fera i ‘‘Abbasa. Opredjeljujući se za ovaj stav u fetvi o Ehli-bejtu navodi ovo Vijeće mišljenje Sujutije u kome se kaže: هؤلاءِ هم الأشرافُ حقيقةً فى سائرِ الأَعْصاَرِ و هو ما عليه الجُمْهورَ “Doista su oni najčasniji kroz sva vremena i to je mišljenje većine uleme!” Oslon ovoga stava je u značenju Poslanikovog, s.a., hadisa kojeg je zabilježio Muslim od Zejda ibn-Erkama u kome je pojašnjeno da su Ehli-bejt: Poslanikove, s.a., žene, te Alijina, ‘‘Akilova, Džaferova i ‘‘Abbasova porodica. Ši’‘ije imaju stav da su Ehli-bejt: Ali, Fatima, Hasan, Husejn, te devet Husejnovih potomaka, a da su oni njihovi baštinici. Međutim prednji hadis koji prenosi Zejd jasno naglašava da su Ehli-bejt oni kojima je zabranjena sadaka, gdje se ne kaže da su samo Poslanikov ehl njegove žene, nego sastavni dio ovog kruga Poslanikove porodice. [38]


Husamuddin ibn-Musa ‘‘Affane, profesor fikha i usuli-fikha na Univerzitetu al-Kuds, Plaestina, odgovarajući na pitanje da li je vjerodostojan hadis: “Ostavljam vam dvoje, pa ako se toga budete držali, nećete zalutati: Allahovu Knjigu i moj Ehli-bejt!”, odgovara da je hadis vjerodostojan (huwe hadisun sahihun sabitun) prenesen od Poslanika, s.a., u više predaja. Isti je stav Šejha Albanija (hadisun sahihun). Potom je ‘‘Affane naveo nekoliko verzija hadisa gdje se kaže: عِتْرَتىِ أَهْلُ بيتى و što opet znači “ moju porodicu ” . Kaže da “njegova porodica (ehlu bejtihi)” znači njegove žene, među kojima je i ‘‘Aiša, r.a., kako se jasno vidi u ajetima sure al-Ahzab, 32-33. Navest će da ši’‘ije imaju stav o vrlo uskom krugu članova Ehli-bejta: Aliju, Fatimu, Hasana i Husejna, r.a., bez Poslanikovih, s.a., žena, što je, misli on, pogrešno razumijevanje ajeta. Smatra da je ši’‘ijski stav utemeljen na tumačenju hadis-i al-kisa’‘i. Međutim, tumačenje ovih ajeta (Al-Ahzab, 33-34) zahtijeva širi kontekst, posebno uzimajući u obzir mnoge druge ajete, po kojima su Ehli-bejt i Poslanikove žene i Alija sa njegovom porodicom, kako je to maestralno objasnio Ibn Kesir. Hadisu ‘‘ l- ‘‘ itreh sasvim jasno kaže da su Ehli-bejt Poslanikove žene, te Alija i njegova porodica. Učenjak Turbešti (al-Mirqat, V, 600) kaže da: عِتْرَةُ الرَّجُل znači: čovjekova porodica što isto znači i Ehli-bejt, tj. Poslanikovi, s.a., potomci, najbliža porodica i njegove žene. [39]


Prateći rasprave o Ehli-bejtu kroz literaturu želio bih ukazati: da li da zapostavimo ostale članove Poslanikove, s.a., porodice, njegov bliski rod i kasnija časna pokoljenja? Zar da suzimo broj Ehli-bejta na trinaest njegovih članova? Šta je sa Poslanikovim časnim ashabima? Šta je sa hz. Osmanom, r.a., koji je muž dvije Poslanikove, s.a., kćeri, a sa jednom od njim je imao sina? Šta je sa potomstvom ove njegove kćerke? Šta je sa potomstvo najstarijeg Poslanikovog, s.a., unuka hz. Hasana? Mora se voditi računa da se ljubav prema Ehli-bejtu ne pretvori u njezinu suprotnost. Širina ljubavi prema svim članovima Ehli-bejta, a ne samo prema pojedinima od njima, garantovaće nam dostojanstvo sveukupnog nasljedovanja Resuli-ekrema, s.a..


Naš interes prema Ehli-bejtu je trajan a ljubav obilna. Ne oduzimamo je od nekih da bi je dali drugima u većoj mjeri. Za sve njih je naše trajno opredjeljenje i naklonost. Zbog toga težimo ovoj širini i insistiramo na izdašnosti, a Allah zna najbolje!