Sat07202019

Last updateTue, 16 Jul 2019 9am

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Knjige i tekstovi ODABRANI TEKSTOVI Bratstvo među vjernicima

Bratstvo među vjernicima

Hvala pripada Allahu, Njega hvalimo, od Njega pomoć i oprost molimo. Utječemo mu se od zla duša naših i od loših djela naših. Onaj koga Allah uputi taj je na pravom putu, a koga u zabludi ostavi tome ni zaštitnika ni vodilje nećeš naći. Svjedočimo da nema boga osim Allaha Jedinog koji druga nema, i da je Muhammed Njegov rob i poslanik.

Uzvišeni je rekao: "O ljudi, Mi vas od jednog čovjeka i jedne žene stvaramo i na narode i plemena vas dijelimo da biste se upoznali. Najugledniji kod Allaha je onaj koji Ga se najviše boji." (Sura "Sobe" 13.)

Takođe: "O ljudi, Gospodara svoga se bojte! Zaista će potres, kada Smak svijeta nastupi, veliki događaj biti! Na dan kad ga doživite svaka trudnica će svoj plod pobaciti, i ti ćeš vidjeti ljude pijane, a oni neće pijani biti, već će tako izgledati zato što će Allahova kazna strašna biti." (Sura "Hadž" 1-2.)

Allah je počastio ovaj ummet time što ga je učinio najboljim narodom koji se ikada pojavio, poslao mu najboljeg poslanika i njihovog uglednika Allahova Poslanika Muhameda, sallallahu alejhi ve sellem, i objavio mu najuzvišeniju knjigu koja će se učiti do Sudnjega dana, a to je Kur'an plemeniti. Uzvišeni je rekao: "Vi ste najbolji narod koji se ikada pojavio: tražite da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćate, i u Allaha vjemjete." (Sura "lmranova porodica" 110)

 

Zasigurno je bratstvo u ime Allaha jedna od najjačih i naj čvršćih veza imana, i zdravo društvo je ono koje svoje međusobne odnose gradi na vezi iskrene ljubavi u kojoj ovosvjetski interesi nemaju udjela.

Kur'ani Kerim nam, opisujući Allahovog Poslanika i njegove ashabe u njihovom jedinstvu i solidarnosti, donosi najljepše i najuzvišenije primjere bratstva u ime Allaha u kojim se ogledaju značenja milosti, ljubavi, prijateljstva, pa kaže Uzvišeni:

"Muhammed je Allahov poslanik, a njegovi sljedbenici su strogi prema nevjernicima, a samilosni među sobom; vidiš ih kako se klanjaju i licem na tle padaju želeći Allahovu nagradu i zadovoljstvo, ..." (Sura "Pobjeda" 29.)


U tumačenju ovog kur'anskog ajeta Ibn Kesir kaže:
"Ovo je osobina vjernika, da bude strog i žestok prema nevjernicima, dobar i milostiv prema dobrima, srdit i namršten u susretu sa nevjernicima, nasmijan i veseo kada sretne svoga brata vjernika " (Tefsir Ibn Kesir 7/242.)


Poslanik sallallahu alejhi ve sellem pojašnjavajući međusobne odnose muslimana kaže:
"Primjer vjernika u njihovoj međusobnoj ljubavi i samilosti je kao primjer jednog tijela. Kada se jedan dio tijela razboli i ostali dijelovi trpe od nesanice i groznice." (Bilježi Muslim br.2568)

Takođe je sallallahu alejhi ve sell em rekao:
"Vjernici su jedni drugima poput građevine čiji se djelovi međusobno učvršćuju ", te je onda isprepleo prste. (Bilježi Muslim br.2585 Poglavlje o dobročinstvu, međusobnim vezama i adabima; naslov "Pohvalnost oprosta i skromnosti te zabranjenost psovke.")

Islamsko bratstvo je blagodat Allaha Milostivog prema svojim robovima koju im je podario kada je spojio njihova srca, Uzvišeni je rekao:
"Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte! I sjetite se Allahove milosti prema vama kada ste bili jedni drugima neprijatelji, pa je On složio srca vaša i vi ste postali, milošću Njegovom, prijatelji; i bili ste na ivici vatrene jame, pa vas je On nje spasio. Tako vam Allah objašnjava Svoje dokaze, da biste na pravom putu istrajali." (Sura "lmranova porodica" 103.)


U povodu objave ovog ajeta se kaže da je objavljen zbog ensarija El-El-Evsa i El-El-Hazredža kada je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem pobratimio njih i muhadžire, a to je bila jedna od prvih stvari kojima je pozivao Vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem Tako je učinio njihovo bratstvo sprovedenim ugovorom ne praznim govorom, učinio ga je djelom vezanim za živote i imetke, a ne parolom koju jezici ponavljaju a koja u životnoj stvarnosti nema nikakvog uticaja.

Vjerodostojno je zabilježeno da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada su muhadžiri sa njim došli u Međinu, pobratimio Abdurrahmana ibn Aufa i Sa'da ibn Rebi'u pa je Sa'd rekao Abdurrahmanu:
"Ja sam jedan od najbogatijih ensarija, pa uzmi pola mog imetka, a imam i dvije žene pa vidi koja ti se više sviđa, ja ću je pustiti pa je ti, nakon što joj istekne priček, oženi!"

Reče: "Da tebi Allah podari bereketa u tvojoj porodici i imetku, pokaži ti meni gdje vam je pijaca!" (Bilježi Buhari br. 5072; Poglavlje o braku)

Cijenjena braćo, čestita omladino, o vi koji nosite La ilahe illallah! Pogledajte bratstvo, dokle ide! Pred njim padaju sve strasti duše i sav lažni dunjalučki sjaj. Ovosvjetska dobra na njegovom putu postaju bezvrijedna, a bratstvo u vjeri biva vrjednije i sigurnije kod Allaha od svakog imetka i slasti kojima vrvi dunjaluk.

Ponudio mu je svoju kuću i nije se time zadovoljio, nego mu je ponudio i svoju ženu koja mu je nabliža i najdraža osoba! A onda dolazi do izražaja uzvišena skromnost i poštenje, i on kaže:

"Ne!", prisjećajući se hadisa Poslanika sallallahu alejhi ve sellem: "Gornja ruka je bolja od donje"; "Da tebi Allah podari berićeta u tvojoj porodici, pokaži ti meni gdje vam je pijaca!!"

Ovo je velika škola, i nije se čuditi njenim učenicima da su na ovakvom stepenu morala, jer njihov učitelj u toj školi je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, "jer ti si, zaista najljepše čudi." (Sura "Al-Qalam" 4.)

Neprijateljima islama se u tom blagoslovljenom periodu nije svidjelo da gledaju muslimane u iskrenom bratstvu i velikoj slozi. Tako je jedan židov došao u Međinu i ušao kod grupe ljudi iz El-Evsa i El-Hazredža dok su sjedili u džamiji pa im rekao:

"Zar ste zaboravili ratove iz džahilijeta?!" Pa je počeo nabrajati odmazde iz džahilijeta i uspomene iz ratova koje su vodili sve dok k nije uzavrila i dok se jedni na druge nisu rasrdili. Digli su se jedni protiv drugih pozivajući na oružje i na svoja obilježja, pa su dogovorili da se sukobe u El-Harri izvan Medine.

Čuvši za to Poslanik sailallahu alejhi ve sellem staje između dvije zavađene strane i kaže:
"O ljudi! Zar niste bili u zabludi pa vas je Allah preko mene uputio?!
Zar niste bili razjedinjeni pa vas je Allah preko mene sjedinio?!
Zar niste ratovali jedni protiv drugih pa vas je Allah preko mene pobratimio?!"
Rekoše:
"Tako je Allahov Poslaniče".
"Zar ja nisam još uvijek među vama?!" reče.

"Jesi Allahov Poslaniče" odgovoriše.
"Zar mi ne dolazi objava a ja sam među vama?!" reče.
"Dolazi" rekoše.
Reče: "Pa šta je onda ovo?!",
te im je prouči o ajete iz sure Ali Imran, pa su se pokajali za ono što su uradili, pomirili se, izgrlili i oružje bacili.("Poslanikov životopis" od Ibn Hišama 3/93)

 

Kur'an nas podsjeća:

"O ljudi, mi vas od jednog čovjeka i jedne žene stvaramo i na narode i plemena vas dijelimo da biste se upoznali. Najugledniji kod Allaha je onaj koji Ga se najviše boji." (Sura "Sobe" 13.)

A Poslanik sallallahu alejhi ve sellem podsjećajući nas na vjednosti bratstva kaže: "Nijedan od vas neće biti pravi vjernik sve dok svome bratu ne bude želio što i sebi." (Bilježi Muslim br. 45 ; Poglavlje o imanu; naslov: Nijedan od vas neće biti pravi vjernik se dok svome bratu ne bude želio što i sebi.)

U komentaru ovog hadisa se kaže da želi svome bratu sve ono što je Allah dozvolio, i pokornosti i i badete koje je naredio. Šejh Ebu Omer bin Salah kaže: "Što znači da se neće upotpuniti iman nijednog od vas sve dok svome bratu u islamu ne bude želio što i sebi."

A najveće dobro je da želiš svome bratu da bude na pravom putu, i da razumije vjeru, da čuva namaz u džematu. Imam Ahmed bilježi u svome Musnedu od Sehl bin Sa'da es-Sa'idija daje Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao:

"Vjernik je u odnosu na ostale vjernike poput glave u odnosu na tijelo. Vjernik osjeća bol zbog stanja u kojem su vjernici kao što tijelo pati zbog boli u glavi. " (Sujuti u el-Džami' es-Sagir br.6659)

Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže:

"Čuvajte se sumnjičenja, jer su sumnjičenja najlažniji govor! Nemojte prisluškivati, niti uhoditi, nemojte se nadmetati niti jedni drugima zaviditi, nemojte se mrziti i jedni drugima leđa okretati! Budite Allahovi robovi braća, kao što vam je naredio! Musliman je muslimanu brat, ne čini mu nepravdu, ne ostavlja ga na cjedilu niti ga prezire i potcjenjuje. Bogobojaznost je ovdje", pokazujući na grudi. "Dovoljno je čovjeku zla da potcjenjuje, omalovažava i prezire svoga brata muslimana. Svakom muslimanu je zabranjena krv, čast i imetak njegovog brata muslimana.
Allah doista ne gleda u vaša tijela, niti u vaš izgled, nego gleda u srca vaša i djela vaša." (Bilježi Muslim br. 2563)

Poslanik sallallahu alej hi ve sellem je rekao:
"Sedmoricu će Allah staviti u svoj hlad na Dan kada drugog hlada neće biti: pravedan vladar; mladić odrastao u po kom osti Allahu; dva čovjeka koja su se voljela u ime Allaha, radi Njega se sastajali i rastajali; čovjek koji Allaha u samoći spomene pa mu oči zasuze; čovjek čije je srce vezano za džamije; čovjek koji udijeli sadaku i to prikrije tako da mu ljevica ne zna šta je udijelila desnica i čovjek kojeg lijepa i ugledna žena pozove na blud a on kaže: "Ja se, uistinu, Allaha, Gospodara svih svjetova, bojim."  (Buhari br. 629 Poglavlje o džematu i imametu;)

"Allah Uzvišeni je rekao: "Moja ljubav je zagarantovana onima koji se radi Mene vole, i onima koji sijele radi Mene, i onima koji se posjećuju radi Mene i onima koji se jedni za druge žrtvuju, opet radi Mene." (Zabilježio ga Ahmed u Musnedu br. 328)

A riječi Poslanika sallallahu alejhi ve sellem: "dva čovjeka koja su se voljela u ime Allaha, radi Njega se sastajali i rastajali"(Buhari br.624) predstavljaju najviše stepene ljubavi. Ovo je jedna od osobina za koje je Poslanik, a.s.,rekao: "Čovjek će sa tri osobine, ako se nađu pri njemu, osjetiti slast imana ... da voli čovjeka samo radi Allaha." (Buhari br. 16)

Onaj ko zavoli čovjeka radi Allaha Uzvišenog, ne radi trgovine, niti radi njegovog ugleda, niti radi sitne koristi koju mu to može donijeti, to je onda ona prava ljubav u ime Allaha. Zato nastoj da budeš od onih koje će Allah u Svoj hlad staviti na Dan kada drugog hlada ne bude!

Kod Ebu Davuda u Sunenu se prenosi hadis od Ebu Zerra r.a. u kome kaže: "Rekao je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sell em: "Najbolje djelo je voljeti u ime Allaha i mrziti u Ime Allaha. "

 

Vladar pravovjemih Ebu Hasan (Alija r.a.) je rekao: "Snabdijte se od svoje braće, jer oni su blago i na dunjaluku i na ahiretu!" Neki rekoše: "Istinu si za dunjaluk rekao Ebu Hasane, ali kako na ahiretu?" "Zar niste čuli Allahove riječi:
"Toga Dana će oni koji su jedni drugima bili prijatelji postati neprijatelji, samo to neće biti oni koji su se Allaha bojali i grijeha klonili" (Sura "Ukras" 67.), pa onaj koji bude prijateljevao sa svojim bratom u ime Allaha on će mu biti prijatelj i na ahiretu, zauzet će se za njega i njegovo će zauzimanje, uz Allahovo zadovoljstvo i dozvolu, biti primljeno.

 

NEKOLIKO HADISA O LJUBAVI U IME BOGA


1. Od Ebu U mameta se prenosi da je rekao: "Allahov Poslanik, a.s., je rekao: "Neće Allahov rob zavaliti drugog Allahovog roba u Ime Allaha, a da Allaha prema njemu neće lijepo postupiti."(Bilježi ga Ahmed u Musnedu 5/259.)

2. Prenosi se od Enesa r.a. da je Allahov Poslanik a.s., rekao: "Čovjek će sa tri osobine, ako se pri njemu nađu, osjetiti slast imana: da mu Allah i Njegov Poslanik budu draži od svega drugoga, da voli čovjeka samo u ime Allaha, i da mrzi da se vrati u nevjerstvo kao što mrzi da bude bačen u vatru. "(Bilježi ga Buhari br. 16,)

3. Prenosi se od Safvana bin Assala el-Muradija da je rekao: "Neki čovjek je rekao: "Allahov Poslaniče, šta misliš o čovjeku koji voli skupinu ljudi a ne može ih dostići?"
Reče: "On je sa onima koje voli." (Bilježi ga Muslim br. 2640,)

4. Od Ebu Hurejre r.a. se prenosi da je Vjerovjesnik, a.s., rekao: "Koga raduje da osjeti slast i mana neka voli samo u ime Allaha Uzvišnog. " (Bilježi ga Suju ti u Džami' Sagir br. 6288)

5. Prenosi se od Ehu Abbasa a on od Vjerovjesnika, a.s., da je rekao:
"Hoćete li da vas obavijestim o vašim muškarcima koji će biti stanovnici dženneta?" "Naravno",-odgovoriše.
On reče: "Vjerovjesnik je u džennetu, šehid je u džennetu, iskren je u džennetu, dijete rođeno u islamu je u džennetu, čovjek iz predgrađa koji posjeti svoga brata u islamu samo radi Allaha je u džennetu. Hoćete li da vas obavijestim o vašim ženama na dunjaluku koje će biti u džennetu?"

Odgovoriše: "Naravno Allahov Poslaniče."

On reče: "Ona koja mnogo voli, mnogo rađa, i brzo se odljuti, koja kada se naljuti ili muža naljuti kaže: "Moje ruke su u tvojim rukama, neću oka sklopiti sve dok ne budeš zadovoljan." (Prenosi ga Sujuti u ed-Durer el-Mensur 2/153.)

6. Prenosi se od E bu Hurejre r.a. da je Poslanik a.s., rekao: "Kada bi se dva Allahova roba, jedan na istoku a drugi na zapadu, voljela u ime Allaha, Allah bi ih spojio i rekao:"Ovo je onaj kojeg si volio u Moje ime." (Bilježi ga Bezzar br.3592,)

7. Od Mudžahida se prenosi da je Poslanik, a.s., rekao: "Kada se sretnu dvojica koja se vole u ime Allaha pa se jedan drugom nasmiješe, sa njih spadaju grijesi kao što suho lišće opada zimi. " (Prenosi ga Hejsemi u Medžme'u 8/37.)

8. Od Abdullaha ibn Omera r.a. se prenosi da je rekao:
"Allahov Poslanik s.a.v.s je rekao:
"Ko učini uslugu svome bratu muslimanu kao da je Allahu služio čitav život." (Bilježi ga Buhari u Tarih Kebir br. 2089,)

9. Od Ebu Idrisa el-Havelanija se prenosi da je rekao: "Ćuo sam Allahova Poslanika sallallahu alejhi ve sell em gdje prenoseći riječi Allaha Uzvišenog, kaže:

"Moja ljubav je zagarantovana onima koji se radi Mene vole, i moja ljubav je zagarantovana onima koji se radi Mene jedni za druge žrtvuju, i moja ljubav je zagarantovana onima koji se radi Mene posjećuju"

(Bilježi ga Ahmed u Musnedu 5/327)

10. Od Mikdada bin M'adij Keri ba se prenosi daje Vjerovjesnik, a.s., rekao: "Kada neko od vas zavoli svoga brata neka mu obznani da ga voli."
U drugoj predaji stoji: "Neka mu dođe kući i obavijesti ga da ga voli u ime Allaha."
A u jednoj predaji se kaže: "Jer tako će njihovo prijateljstvo biti dugotrajnije a ljubav čvršća." (Bilježi ga Sujuti u Džami' Sagir br. 280,)

11. Od Mekhula se prenosi da je rekao:
"Allahov Poslanik s.a.v.a.s., je kazao: "Ko u svome srcu nosi ljubav prema nekom od svoje braće muslimana a to mu ne obznani, prevario ga je." (Bilježi ga el-Hindi u Kenzu-l-ummal br. 24748)

12. Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: "Sadaka koja se najbrže uspne do neba je imetak koji čovjek potroši da pripremi ukusnu hranu a potom pozove svoju braću(muslimane) da jedu. " (Bilježi ga Hindi u K.enzu-l-ummal br. 16369)

13. Prenosi se od Ebu Hurejre r.a. daje Poslanik,a .s., rekao:"Čovjek je na vjeri svoga prijatelja pa neka svako od vas pogleda koga će za prijatelja uzeti." (Bilježi ga Tinnizi br. 2378)

14. Od Dževdana se prenosi da je Vjerovjesnika.s., rekao: "Ko od svoga brata zatraži izvinjenje navodeći opravdanje pa mu on to opravdanje ne primi, zaradio je grijeh poput onog ko od ljudi ubire nepravedne namete. "(Bilježi ga Ibn Madže br. 3718)

15. Vjerovjesnik, a.s., je rekao: "Musliman muslimanu je brat, ne nanosi mu nepravdu niti ga izručuje neprijatelju." (Biljleži ga Buhari br.2442 i Muslim br.2580)

16. Prenosi se od Džabira da je Allahov Poslanik, a.s.,rekao: "Najdraži su mi od vas i najbliži na Sudnjem danu oni koji su lijepog ahlaka, a najmrži su mi među vama i najdalji od mene na Sudnjem danu brbljivci, podrugljivci i mutefejkihi."
Rekoše:"Allahov Poslaniče, znamo šta su brbljivci i podrugljivci, ali šta su mutefejkihi?"
On odgovori: "Oholi!" (Bilježi ga Tirmizi u Sunenu br. 2018,)

17. Prenosi se daje Ebu Berze el-Eslemi rekao: "Allahov Poslanik s.a.v.s je rekao: "O vi koji ste jezicima povjerovali ali iman još u vaša srca nije ušao, nemojte ogovarati muslimane i nemojte istraživati njihove slabosti, jer onaj ko njihove mahane bude tražio Allah će njegove slabosti istražiti, a kome to Allah uradi osramotit će ga u njegovoj kući." (Bilježi ga Ebu Davud u svome Sunenu br. 4880)


18. Od Omera ibn Hattaba r.a. se prenosi da je rekao: "Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: "Među Allahovim robovima postoje ljudi koji nisu ni vjerovjesnici ni šehidi, a na Sudnjem danu će im i vjerovjesnici i šehidi zavidjeti na mjestu koje će kod Allaha imati." Rekoše: "Allahov Poslaniče, reci nam ko su oni?" On reče: "To su ljudi koji su se, iako nisu bili krvno vezani niti su imali materijalnih interesa, voljeli u ime Allaha. I tako mi Allaha, njihova lica su svjetlo i oni su u svjetlu, neće se bojati kada ljudi u strahu budu niti će žaliti kada ljudi žalili budu." A onda je proučio ajet: "I neka se ničega ne boje i ni za čim nek ne tuguju Allahovi štićenici."(Junus 62)" (Bilježi ga Ebu Davud 3/288)


19. Neki čovjek je rekao Muazu ibn Džebelu: "Volim te u ime Allaha" - a on mu reče -: "Zavolio te Onaj u čije ime me voliš!"
A u Sunenu Ebu Davuda stoji daje neki čovjek bio kod Allahova Poslanika, a.s., pa je pokraj njih prošao drugi, a ovaj reče: "Allahov Poslani če, ja njega volim."

Allahov Poslanik mu reče: "A jesi li ga o tome obavijestio?" "Nisam", odgovori on.
"Obavijesti ga!" reče. Pa ga ovaj sustiže i reče mu: "Ja te volim u ime Allaha."

Reče: "Zavolio te Onaj u čije ime me voliš!" (Bilježi ga Ebu Davud od Enesa br.5125)

20. Od Ebu Bekra es-Siddika r.a se prenosi da je rekao: "Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao:
"Ko želi da mu Allah molbu udovolji i da mu nevolje na dunjaluku i na ahiretu otkloni, neka svome dužniku koji je u teškom stanju rok vraćanja duga produži ili neka mu ga oprosti. A koga raduje da ga Allah na Sudnjemu danu vatre džehennemske sačuva i da ga u svoj hlad stavi, neka bude milostiv a ne grub i osor prema vjernicima." (Bilježi ga Sujuti u Durer Mensur 1/369 i Ebu Nuajm u Hil'jetu 5/130.)


21. Allahov Poslanik s. a. v. a, je rekao: "Krv i život svakog muslimana su jednaki, a najslabiji među njima može u njihovo ime zaštitu pružiti. Čak i najudaljeniji musliman staje u odbranu svoje braće muslimana, i svi su oni jedinstveni naspram nemuslimana. I nikako se musliman ne može pogubiti zbog kafira, niti onaj kome je sigurnost ugovorom garantovana sve dok važi ugovor." (Bilježi ga Sujuti u Džami' Sagir br.6666)

22. Prenosi se da je Ebu Musa el-Eš'ari r.a. rekao: "Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sell em je rekao: "Vjernici su jedni drugima poput čvrste građevine čiji se dijelovi međusobno učvršćuju", te je onda isprepleo prste." (Muttefekun alejhi, prethodno je spomenut.)


23. Prenosi se da je Temim bin El-Evs ed-Darijj r.a. rekao: "Allahov Poslanik, a.s., je rekao: "Vjera je iskren odnos, vjera je iskren odnos, vjera je iskren odnos."
Rekoše: "Prema kome, o Allahov Poslaniče?"

On reče: "Prema Allahu, Njegovoj knjizi i Poslaniku, prema muslimanskim vladarima i prema svim muslimanima. " (Bilježi ga Muslim br. 55 naslov: Vjera je iskren odonos.)


24. Od Aiše r.a. se prenosi da je rekla: "Allah je Blag i voli blagost, i s blagošću daje ono što ne daje s grubošću niti s bilo čim drugim. " (Bilježi ga Muslim br. 2593)

 

* * *

 

Uzvišeni Allah je rekao:
"Zar i vi ne biste, kad biste se vlasti dočepali, nered na Zemlji činili i rodbinske veze kidali! To su oni koje je Allah prokleo i gluhim i slijepim ih učinio." (Sura "Muhammed" 22-23.)


Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže:
"Musliman je onaj od čijeg jezika i ruku su mimi ostali muslimani, a muhadžir je onaj ko ostavi ono što je Allah zabranio" (Bilježi ga Bubari)

 a kod Tirmizija stoji:
"Vjernik je onaj kome ljudi vjeruju u pogledu svojih života i imetaka" (Bilježi ga Tirmizi od Ibn 'Adžlana br. 2629)

a kod Bejhekija: "Mudžahid je onaj ko se protiv svoje duše bori na putu pokornosti Allahu. "(Bilježi ga Bejheki u Šu'abu-1-iman od Fudaleta bin Ubejda br. 11123)

 

"Nemojte se mrziti i jedni drugima leđa okretati! Budite Allahovi robovi, braća!" (Bilježi ga Muslim br. 2560.)

Allahov Poslanik, a.s., je rekao: "Moj ummet će pogoditi bolest svih naroda?' Rekoše: "A šta je bolest svih naroda?" On odgovori: "Obijest, izasutost, nadmetanje u dunjaluku, udaljenost jednih od drugih, i međusobna zavist, sve dok ne kulminira u nasilje a potom i u ubistva." (Bilježi ga Tinizi u svome Sunenu, naslov 65 iz Poglavlja o Sudnjem danu, i Ahmed u svome Musnedu 1/165-169.)

Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "Vjernik nije klevetnik niti onaj koji mnogo kune, niti je raskalašen nit bezobrazan." (Bilježi ga Sujuti u Džami' sagir br.5381)

Dalje Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Allah uistinu ne voli onoga ko je raskalašen i bestidan. "(Bilježi ga Suju ti u Džami-u-sagir br. 1877)

Poslanik, a.s., je rekao: "Musliman je muslimanu brat, ne čini mu nepravdu, ne ostavlja ga na cjedilu niti ga prezire i potcjenjuje. Bogobojaznost je ovdje", pokazujući na grudi tri puta. "Dovoljno je čovjeku zla da potcjenjuje i prezire svoga brata muslimana. Svakom muslimanu je zabranjena krv, čast i imetak njegovog brata muslimana." (Bilježi ga Sujuti u Džami' sagir br. l771)

I kaže Poslanik, a.s.,: "Allah uistinu ne voli onoga ko je okrutan i uobražen, galamdžija po danu a lešina u noći, poznavalac dunjaluka a neznalica o pitanjima ahireta. "(Bilježi ga Suju ti u Džami' sagir br. 1878)

 

Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: "Dvojica su bolja od jednoga, a trojica su bolja od dvojice, dok su četvorica bolja od trojice. Držite se džemata (zajednice) jer Uzvišeni Allah neće ujediniti moj ummet osim na pravome putu!?" (Bilježi ga Ahmed br. 26618, sedmi tom.)

I rekao je Poslanik, a.s.,: "Zaista je šejtan za čovjeka vuk, poput vuka koji napada ovce i uvijek ščepa onu koja je udaljena ili ide po strani. Čuvajte se cijepanja na grupice i držite se džemata, većine muslimana i džamije. " (Bilježi ga Ahmed br. 22379, sedmi tom.)

Ibn Mes'ud je rekao: "O vi koji slijedite la ilahe illallah! Zamućenost u džematu je bolja od čistote u razjedinjenosti!"

 

Zasigurno je bratstvo u ime Allaha jedna od najjačih i najčvršćih veza imana koju obavezno treba da čuva svaki musliman s svojim bratom. To je jedan od najuzvišenijih imperativa i nijedan ga musliman ne bi trebao zapos taviti i zanemariti. Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sell em je rekao:

"Oni koji su se voljeli u ime Allaha bit će na minberima od svjetlosti. Zavidjet će im vjerovjesnici i šehidi."

Čuvanje bratstva u ime Allaha se, između ostalog, ogleda i u čuvanju prava na koja nam je Allahov Poslanik, a.s., skrenuo pažnju rekavši:

"Musliman ima šest obaveza prema svome bratu muslimanu: kada te sretne i pozdravi da mu odazoveš selam, kada te pozove da mu se odazoveš, kada od tebe zatraži savjet da ga posavjetuješ, kada kihne i zahvali Allahu da mu kažeš: "Allah vas uputio i stanje vam popravio!", kada se razboli da ga obiđeš i kada umre da mu ispratiš dženazu. "(Bilježi ga Muslim br. 2162. )

Svi mi znamo ove hadise ali, nažalost, kada se desi kakav problem među braćom ili nesuglasica ponašaju se kao da ih nikad nisu čuli, i kao da nikad nisu ni bili braća. Jedni od drugih okreću glave mjesecima pa i godinama, zaboravljajući ili praveći se da su zaboravili riječi Allahovog Poslanika, a.s.,: "Nije dozvoljeno muslimanu da izbjegava svoga brata muslimana više od tri noći, sretnu se pa svaki glavu okrene. A onaj koji od njih dvojice prvi selam nazove, bolji je."(Bilježi ga Buhari br. 5727,)

 

Osmijeh pri susretu sa bratom i blag govor donose ljubav i jačaju međusobne odnose, jer osmijeh u dušama ljudi budi osjećaj bliskosti i zadovoljstva, te im daje do znanja da ih voliš i da im želiš dobro. To je osmijeh! A šta je tek sa lijepim ophođenjem i blagim govorom, ili, pak, poklonom i činjenjem usluge!?

Istinu je kazao Allahov Poslanik s.a.v.s rekavši: "Ništa od dobrih dijela ne potcjenjujte, pa makar da svoga brata sretneš vedrog i nasmijanog lica."(Bilježi ga Muslim br. 2626, )

Kaže sallallahu alejhi ve sellem: "Čuvajte se vatre pa makar i sa pola datule, a ko ni to ne nađe onda sa lijepom riječi. "(Bilježi ga Buhari br. 1351.)

Takođe: "Vi ljudima nećete moći udovoljiti svojim imecima, ali neka imaju od vas uvijek nasmijano lice i lijepo ophođenje." (Bilježi ga Ebu Ja'la br. 6550,)

 

Uzvišeni je rekao: "Jedni drugima pomozi te u dobročinstvu i čestitosti, a ne sudjelujte u grijehu i neprijateljstvu."(Sura "Trpeza", 2)

A Allahov Poslanik,a.s., je rekao: "Allah je na pomoći svome robu sve dok je on na pomoći svome bratu."

Allahov Poslanik, a.s.,takođe je rekao: "Svako dobro djelo je sadaka."(Bilježi ga Buhari br. 5670)

U hadisu takođe stoji: "Ko svome bratu muslimanu ispuni neku potrebu kao da je Allahu čitav život služio."(Bilježi ga Buhari u Et-Tarih el-Kebir br. 2089)

Allahov Poslanik, a.s., je rekao: "Među najboljim djelima je razveseliti svoga brata muslimana, vratiti njegov dug, ispuniti njegovu potrebu, od njega otkloniti nedaću." (Navodi ga Albani u Sahihu-1-džami'a-s-sagir br.5897.)

Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao:

"Ko obiđe bolesnika ili posjeti brata u ime Allaha, dozove ga glasnik: "Ti si dobar i divan je put kojim hodiš! Ti si sebi u džennetu mjesto pripremio."(Bilježi ga Tirmizi br. 2008)

Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Ne uznemiravajte Allahove robove! Nemojte ih kuditi i njihove slabosti istraživati, jer onaj ko njihove mahane bude tražio Allah će njegove slabosti istražiti, a kome to Allah uradi osramotit će ga u njegovoj kući."(Bilježi ga Ahmed u Musnedu br. 22765)

Takođe je rekao: "Pred kim bude vjernik ponižen, pa mu ne pomogne iako je u stanju to učiniti, Allah će ga na Sudnjem danu poniziti pred svim stvorenjima."(Bilježi ga Ahmed u Musnedu br. 15985)

Takođe: "Ko je u stanju pomoći svome bratu pa to i učini kada ga ovaj ne vidi, Allah će ga pomoći na dunjaluku i na ahiretu."(ilježi ga Hejsemi br. 3317, )

 

Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, hvaleći one koji udjeljuju imetak u različite dobrotvorne svrhe, kaže: "Sadaka neće umanjiti imetak. Onaj ko drugome oprosti Allah će mu ugled povećati, a ko bude radi Allaha ponizan, Allah ga uzvisi." (Bilježi ga Muslim br. 2588)

 

Tjeskobu koju većina nas osjeti i čiju gorčinu nalazimo u našim grlima i srcima, u većini slučajeva, uzrokuje slabost imana i potreba za pomagačem i savjetnikom, te nepostojanje srčanih veza među vjernicima. To u ljudima budi klonulost i negativna osjećanja koja se mogu pretvoriti u melanholiju i sjetu, u kojima će se pomiješati zavist sa mržnjom, i otuđenost sa prezirom i drugim bolestima od kojih će jedne prouzrokovati kidanje bratskih veza, druge okretanje leđa jednih drugima, itd. A iza svega toga može stajati nešto što je mnogo blaže od svega navedenog, npr. da se u srcu muslimana, samo zbog osjećaja da njegova braća ne učestvuju u rješavanju njegovih problema, niti osjete njegovu potrebu i slabost, probude nezadovoljstvo, prezir i sl.

Mi smo danas u najvećoj potrebi za oživljavanjem iskrenog islamskog bratstva. Prvo, zato što nas je Uzvišeni Allah time obavezao, a drugo, zato što mi živimo u svijetu koji nema milosti prema slabima i razjedinjenima.

(Na osnovu knjige: "Bratstvo u ime Allaha - pojam i potreba" priredio E.B:)