Sun08092020

Last updateSat, 08 Aug 2020 6pm

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Knjige i tekstovi ODABRANI TEKSTOVI Šta je žila kucavica?

Šta je žila kucavica?

Dr. Amar Muhamed Sulejman eš-Šemai u studji pod naslovom Habl el-veridf el-Kr'an ve el-hadis (Žila kucavica u Kur'anu i hadisu'' navodi: Uzvišeni Allah kaže:


"Mi stvaramo čovjeka i znamo šta mu sve duša njegova haje, jer Mi smo njemu bliži od vratne žile kucavice (Hai el-veridi)." (Kaf, 16)

Ako se osvrnemo na tumačenje ovog ajeta koje su nam priložili tradicionalni mufesiri, zapazit ćemo da se većina mišljenja odnosi na to da se pod žilom kucavicom misli na krvni sud, odnosno arteriju na vratu, koju su stari Arapi smatrali dijelom srčane aorte.

Međutim, postoje i druga mišljenja koja smatraju ovo tumačenje nepreciznim, posebno ako se ovaj ajet podrobnije i stručnije promotri, jer sintagma "žila kucavica" (habl el-vert) ne odnosi se na krvnu venu zato što riječ "habl" (uže, nit itd.) označava nešto što nema šupljinu (nije cjevasto). Zato se riječju "habl" ne može imenovati nešto što je šuplje, jer je zbog te osobine izgubilo svoju snagu i priskrbila za sebe neke druge osobine.

Uzvišeni Allah povezao je u ovom ajetu ono za čim sama duša duša haje (vesvese en-nefs) s blizinom žile kucavce. Ako se uzme u obzir da se htijenje ljudsko događa u mozgu, treba imati na umu da postoje i drugi dijelovi tijela koji su bliži mozgu od aorte na vratu, te bi stoga oni trebali biti spomenuti prije nego ova vena, a naročito ako se uzme u obzir da krvna žila nije, povezana s nastajanjem ljudskog htijenja (vesvese en-nefs).

Ovome se može pridodati i slijedeće: ako se pod žilom kucavicom misli na arteriju koja prenosi krv do mozga, onda treba imati na umu da postoji i druga arterija čija važnost nikako nije manja.

Dodajmo kazanom i činjenicu da se u navedenom ajetu ukazuje na to da je "žila kucavica" jedinstven organ, iz čega se da zaključiti da se ne radi o paru, što je opet činjenica koja se ne podudara s uobičajenim tumačenjem za kojim se poseže sve do danas. Naime, jasno je da postoji na obje strane vrata samostalna arterija, što znači da postoje dvije vratne arterije (žile), a ne jedna.

Ajet ukazuje na tri uzvišena svojstva Allaha, dž.š.: na Njegovu bezgraničnu moć, na to da On zna za rađanje htijenja koje se događa u čovjekovoj duši, te da je Uzvišeni Allah bliži čovjeku od žile kucavice, čime je dao do znanja koliko je opširno Njegovo znanje i Njegovo savršenstvo u stvaranju čovjeka, te da On zna stvari kojima je čovjek zaokupiran i šta opsjeda njegovu dušu.


Stoga, žila kucavica jeste nešto što je vrlo bitno, jer je Allah povezao došaptavanje duše i žilu kucavicu u jednom ajetu. Razumljivo da je žila kucavica neupitno povezana s nastajanjem ljudskog htijenja, samim time bi trebalo biti da "hablu el-verid" nema ono značenje na koje se obično misli, dakle, to nije vratna vena, odnosno arterija.

U biti, pod riječju vesvesa (dosl. došaptavanje) podrazumijeva se pokret ili skriveni glas koji se ne osjeti. Prema većini mišljenja, vesvesa en-nefs (skriveni glas koji se dešava u duši) ima direktnu povezanost s razumom, a razum je lična manifestacija, odnosno skriveno manifestiranje mozga i ima povratne funkcije. Razum predstavlja lični povratni aparat, a u skorije vrijeme je jasno utvrđeno da ovaj aparat predstavlja centralnu manifestaciju svijesti. Iz onoga što je priloženo da se zaključiti da "žila kucavica" predstavlja jedan od vrlo važnih dijelova mozga koji je povezan sa sviješću, budnošću, emocionalnim osjećajima, i direktno je i indirektno povezan s većinom različitih dijelova mozga.


Zato smatramo da žila kucavica najvjerovatnije predstavlja moždana stablo (Brain Stem). A Alah, opet, zna najbolje!

Moždano stablo jeste nervni sistem koji doseže dužinu od oko 7, 5 cm. Ono se po svom sastavu razlikuje od krvnih žila, čiji se zidovi odlikuju specifičnostima koje ih čine specijalizovanim za pr-jenos krvi. Sami krvni sudovi nemaju funkciju povezivanja dijelova organizma. Nasuprot tome, moždano stablo predstavlja sponu mozga s kičmenom moždinom i nosi određene karakteristike žila, odnosno užeta (habl) Pod izrazom el-verid podrazumijeva se da je rječ o "žili" putem koje se prenose informacije do glave, odnosno mozga, i obratno. Riječ el-verid podrazumijeva prenošenje informacija i impulsa unutar i izvan mozga (glave).


Pored ove dvije osobine (žila i kanal za prenos informacija), moždano stablo ima i drugu vrlo bitnu osobinu a to je da u svom sastavu ima i mrežast aktivirajući sistem (retikularni aktivirajući sistem), koji ima mnoge funkcije, a najbitnija je ta da bdije nad stanjem svijesti, tako da je čovjek u stanju pripravnosti i budnosti. 

Također, ovaj sistem prima moguće impulse od mozga, tako da ako bi se prekinula veza između ove mreže i moždane opne, čovjek bi zapao u duboku komu.

A da ne govorimo o povezanosti mrežastog sistema s upozorenjima, budnosti, svijesti, snom, i moždanim bioelektričnim djelovanjem; tada on, isto tako, prima i prenosi informacije iz aparata zaduženog za čulo sluha, vida i mirisa. Stoga nije čudno da su neki znanstvenici označili uništavanje moždanog stabla ravnim smrti cijelog mozga, ili pak dokazom njegova mrtvila.
Ako se ponovo vratimo navedenom ajetu, zapazit ćemo da kontekst ukazuje na povezanost "došaptavanja" sa žilom kucavicom, dakle postoji direktna povezanost između onoga što duša tajno došaptava čovjeku i preobražavanja ideja i misli u voljne aktivnosti, a voljne aktivnosti su direktno i indirektno povezane s moždanim stablom, što znači da nervni poticaji prolaze kroz njega ka ostalim dijelovima tijela. 

Stoga je Uzvišeni Allah obznanio u ovom ajet da On zna za došaptavanje, kada se ono dešava, a također i prije nego što stigne do moždanog stabla gdje se odvija preobražaj iz namjere u aktivno činjenje u samim njegovim počecima uz saradnju s ostalim dijelovima mozga. Ala je, dakle, bliži čovjeku od ovog stepena ili faze, što znači da je On bliži čovjeku od njegove svijesti, njegovih osjećaja, budnosti i pažnje, odnosno svih aktivnosti koje oslikavaju "došaptavanje duše". Nadnaravna povezanost na koju nailazimo u ajetu, tj. povezanost između došaptavanja i žile kucavice i aktivnosti, odnosno činjenja vrlo je važna. Bilo je ovo još jedno osvrtanje na sadržaj ajeta iz kojeg smo zaključili još nešto. Istinu je rekao Uzvišeni Allah:

"Mi ćemo te naučiti da izgovaraš, pa ništa nećeš zahoraviti, osim onoga što će Allah htjeti -jer, On zna i ono što na javu iznosite i ono što tajite. (El-E'la, 6-7)

U hadisu Božijeg Poslanika, a.s., također je spomenuto moždano stablo. Hadis o tome bilježi Buhari u Sahihu, a prenosi ga Seid b. Musejjeb od Ehu Hurejre. Poslanik, a.s., rekao je:

"Kad neko od vas zaspi, šejtan mu na zatioku (kafije er-re's) sveže tri čvora, i svaki čvor steže na njegovu mjestu govoreći: Pred tobom je duga noć, pa lezi. Kada čovjek ustane i spomene Allahovo ime, odveže se jedno uže; kada se abdesti, odveže se drugo uže; a kada klanja, odveže se i posljednje i onda bude radin i dobre volje, a u protvom će biti loše volje i lijen." (Sahihu Buhari, 1/199, Dar fiker -Bejrut.)

U ovom hadisu su dokazi i savršeni znakovi koji se povezuju s moždanim stablom, a oni su slijedeći:


1- U hadisu se spominje izraz 'kafije re's", što znači stražnji dio lobanje u kojem su smješteni moždano stablo i mali mozak;

2- hadis ukazuje na najveće zlo za čovjeka, a to je da kada spava, šejtan mu iznad glave sveže uzao koji ga sprečava da ustane sve do jutra. Poznato je da su budnost, oprez i svijest funkcije retikularnog (mrežastog) aktvirajućeg sistema koji se nalazi u centralnom dijelu moždanog stuba;

3- hadis je označio da šejtan veže tri čvora, a svaki od njih ima svoje posebno mjesto. Mi ćemo iznova shvatit dalekosežnost nad-naravnosti ovog hadisa ako budemo znali da se moždano stablo sastoji od tri jasne sfere, a one su:
- produžena moždina 
- most 
- srednji mozak

 Svako od ovih područja sadrži aktivirajući mrežni sistem pomoć kojeg se događa svijest.

4- Iz navedenog hadisa vidi se da je ustajanje na sabah-namaz moguće zbog blizine jutra, samo ako se posjeduje volja za to. Hadis naglašava da je utonulost u dubok san umanjena pred jutro, što ćemo objasniti u knjizi Kur'an i snovi. Zašto onda neki nalaze ispriku u tome da je ustajanje na sabah-namaz vrlo teško, a ne žele kazati kako je njihova volja da pobijede bdijenje i rano ustajanje vrlo slaba?

Naučno je utvrđeno da postoji "biološki budilnik" kod čovjeka, koji je daleko precizniji od elektronskih i mehaničkih satova. Ovaj sahat se precizno podešava odlučnošću, voljom i vježbanjem, i on budi čovjeka glede određene stvari koju je već odlučio učiniti prije spavanja. Ekipa stručnjaka s University College iz Londona otkrila je i da ljudski mozak posjeduje sistem za rano upozorenje koji pomaže čovjeku da revitaližira informacije o nečemu čemu je u prošlosti bio izložen na neosjetilan način. Oni navode u svojoj studiji da usporavanje djelovanje ovog sistema pomaže u liječenju od boli.

Stručnjaci navode da se dobrovoljci koji su učestvovali u ovoj studiji nisu mogli prisjetiti podrobnijih pojašnjenja o pokusu jer su bili izloženi tokom eksperimenta lahkim elektrošokovima, ali je aktivnost mozga pokazala da je njihov intelekt zabilježio ove informacije na vrlo pouzdan način služeći se kompliciranim računskim operacijama.

Također je ekipa engleskih stručnjaka uradila pokuse u trajanju od pola sahata na 14 bolesnika služeći se aparatom za brisanje funkcija koji radi uz pomoć magnetske rezonance. Bolesnicima je priložen niz slika običnih oblika nakon kojih slijede elektrošokovi u dužini od jedne sekunde a jednaki su bolu uboda igle. Kad su se pokusi završili, mnogi od dobrovoljaca nisu bili u stanju da se sjete slijeda slika, ali je brisanje pomoću magnetske rezonance pokazalo da su se dvije glavne hemisfere, abdominalna i dio moždane kore, pripremale na ono što će se desiti.
Dr. Ibn Sejmur kaže: "Bilo nam je jasno kako mozak određuje događaje koji mogu biti opasni ili bolni putem tumačenja niza događaja i valuacijom mogućih zbivanja." Dr. Ibn Sejmur koji je bio i vođa ekipe ovih stručnjaka, kaže: "Kada bismo bolesnicima pokazali četvrtasti oblik, a potom okrugli, za kojim slijedi bolni šok, taj dio mozga vrlo brzo bi naučio da krug donosi neku lošu vijest. Međutim, nakon kraćeg vremena ovaj dio mozga shvatit će da viđenje četvrtastog oblika isto tako nije dobra vijest jer nakon njega dolazi krug."

Dr. Sejmur kaže: "Mozak predstavlja uspješan živi kompjuter, jer sadrži oko 100 milijardi nervnih ćelija koje označavaju naše ideje i ponašanje. Bez obzira što to mi ne osjećamo, mozak kroz kompliciranu matematičku strategiju nastoji provjeriti da li sami pazimo na sebe."
Postalo nam je jasno kako je mozak odredio događaje koji mogu biti opasni i bolni procesuirajući slijed događanja i procjenjujući moguća zbivanja. Mozak je bio u mogućnosti, bilježeći ovaj slijed događaja, da rano aktivira alarm u mozgu. On nastavlja: "Zamisli da te je ugrizao komšijin pas, brzo ćeš naučiti ne samo da se kloniš psa nego i sličnih drugih životinja."

Ovaj stručnjak želio je također izvoditi još nekoliko studija o računskim operacijama mozga na nekoliko osoba koje se suočavaju s neprestanim bolom. On kaže: "Uprkos tome što je hronična bol procentualno vrlo raširena, još uvijek je nejasna i uglavnom je njeno liječenje otežano."


Iz iznesenog slijedi:
- moždano stablo smatra se žilom koja povezuje mozak s kičmenom moždinom11, odlikuje se širokom nervnom povezanošću sa svim moždanim centrima, ono sprovodi informacije iz mozga, i obratno, a također je pouzdano povezano s budnošću i opreznošću.
Uzvišeni Allah ukazao je u naprijed navedenom ajetu da je bliži čovjeku od žile kucavice (dakle, moždanog stabla). On zna ono šta "duša došaptava čovjeku" prije nego što se to desi. On je bliži čovjeku od faze kada se došaptavanje i namjera preoblikuju u materijalno činjenje, dok je to još uvijek u fazi nervnog podsticaja unutar mozga . Aa je bliži čovjeku od njegove svijesti, osjećaja i opažanja.
- Iz priloženog se može zaključit da je "žila kucavica", prema većini stručnjaka moždano stablo, a ne krvna žila na vratu, kako su to tumačili u prošlosti tradicionlani mufesiri, a od njih preuzeli savremeni. Dakle, nije im bilo dostupno ono do čega su savremena nu i medicina došle, a pomoću njih mnoge kur'anske činjenice kao i one iz  hadisa Poslanika, a. s., su nam jasnije, dok one nisu bile poznate prošlim generacijama. Uzvišeni Allah govori istinu i On upućuje na Pravi put

Savremena nauka otkrila je da tekućina pospješuje hlađenje mozga, a to se ponavlja pet puta na dan, što je jednako broju namaza koje musliman obavlja tokom dana. Neka je uzvišen Onaj Koji je odredio da vanjska čistoća tijela bude usklađena s čistoćom mozga kao najodabranijeg dijela ljudskog organizma.
Isto tako, studija koja je ustanovila da se u mozgu odvija proces ispiranja i rashlađivanja pokazala je da vještačko vršenje ove operacije ima korist za spašavanje života tek rođenog djeteta. Studija je naime pokazala da hlađenje mozga spašava tek rođenu djecu koja se suočavaju s manjkom kisika od smrti ili izloženosti zdravstvenim smetnjama.
Internacionalni pokusi koji su se ogledali u upotrebi specijalne kape natopljene hladnom vodom za djecu pokazali su pozitivne rezultate. Prema studiji, djeca koja su obukla tu kapu manje su bila izložena smrtnosti ili paralizi.
Navodi se da do manjka kisika pri rođenju dolazi zbog cijepanja materice ili preranog odlubljivanja posteljice ili pak uslijed pucanja pupkovine. Na osnovu procjena u Britaniji se jedno od hiljadu djece pri rođenju suočava s manjkom kisika, dok je ovaj broj daleko veći u zemljama u razvoju. Sve do sada nikakva medicinska intervencija - nije uspjela u tome da se stanje popravi, tako da mnoga djeca umiru ili su čak izložena problemima kao što je npr. nepokretnost.

Pored toga, stručnjaci pri Univerzitetskoj bolnici u Londonu otkrili su da smetnje nisu vezane za mozak čim se dijete suoči s manjkom kisika, već se one dešavaju kao produkt hemijskih procesa tokom nekoliko sati prije nego što smetnje postanu trajne. Teoretski gledano, intervencija bi bila moguća da se ovi hemijski procesi zaustave i da se preduprijedi trajna smetnja, a jedan od načina da se to ostvari jeste smanjenje toplote mozga. Spomenuta istraživanja pokazala su da smanjenje toplote 3-4 stepena u odnosu na prirodnu ima dobre izglede da zaustavi mnoge štetne procese. Uprkos tome što se ne znaju razlozi za ovo, moguće je da se na opisani način usporava djelovanje hemijskih procesa i da se mehanizmima za popravku, koji se nalaze unutar ćelija pruža prilika da obave svoju ulogu.
Ekipa stručnjaka iz ove bolnice u Londonu zajedno je sudjelovala s ekipom istraživača sa Novog Zelanda, Brisela i Sijeda kako bi se pospješilo djelovanje kape za hlađenje novorođenčadi. Pokus je izveden na 234 djeteta iz svih dijelova svijeta. Polovina djece dobila je lijek putem kape za hlađenje dok je druga polovina stavljena pod zaštitu centra. U okviru studije izvršeno je hlađenje mozga kod djece u trajanju od 72 sahata, a potom postupno zagrijavanje uz pružanje tradicionalne medicinske zaštite. Ljekari su pratili stanje djece u trajanju od 18 mjeseci. Djeca koja su bila izložena hlađenju, kako se pokazalo, bila su primjetno u boljem stanju. Broj smrtnosti se smanjio, kao i broj paraliza koje pogađaju neke od njih kada navrše 18  mjeseci. Tokom pokusa djeca su dobila lijek hlađenjem u trajanju od 6 sati nakon rođenja. Postoje i dokazi koji daju prioritet djelotvornosti liječenju putem hlađenja i u kasnijoj fazi. Shodno rezultatima studije jedno od 6 do 8 djece koja su bila liječena kapom za hlađenje bilo je izbavljeno od smrti ili od moždanih oštećenja.

Prof. John Weit iz bolnice Londonskog Univerziteta izrazio je svoj optimizam s rezultatima studije.
Vijeće za medicinska istraživanja izvodi opsežne pokuse hlađenjem cijelog tijela. Dr. Weit kaže da je neophodno da Vijeće završi svoj pokus kako bi odredilo je najdjelotvorniji način. Također, dodaje da postoji velika potreba da se sazna idealan stepen toplote i vrijeme liječenja prije nego što se napusti hlađenje kao tradicionalan način liječenja.

 Iz knjige: KUR'AN, NERVNI SISTEM I PSIHOLOGIJA, priredio E.B.