Sun08092020

Last updateSat, 08 Aug 2020 6pm

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel

Uzejr

Uzvišeni Allah kaže: "Ili za onoga koji je prolazeći po¬red jednog do temelja porušenog grada, povikao: 'Ka¬ko će Allah oživjeti ove što su pomrli?' I Allah učini te on umre i tako ostade stotinu godina, a onda ga oživje i zapita: 'Koliko si ostao?' - 'Dan ili dio dana' - odgo¬vori. 'Ne', reče On -, 'ostao si stotinu godina. Pogledaj jelo svoje i piće svoje, - nije se pokvarilo; a pogledaj i magarca svoga - da te učinim dokazom ljudima -, a pogledaj i kosti, - vidi kako ih sastavljamo, a onda ih mesom oblažemo.' I kad njemu bi jasno, on povika: 'Ja znam da Allah sve može!'" (El-Bekare, 259.)


I kaže: "Jevreji govore: 'Uzejr je - Allahov sin', a kr-šćani kažu: 'Mesih je - Allahov sin'. To su riječi njihove, iz usta njihovih, oponašaju riječi nevjernika prijašnjih, - ubio ih Allah! Kuda se odmeću?" (Et-Tevbe, 30.)


El-Hafiz Ebu-l-Kasim ibn Asakir kaže: "On je Uzejr ibn Džerve, ili Ibn-Surejk ibn Adijj ibn Ejjub ibn Der-zene ibn Arijj ibn Tekijj ibn Usbu' ibn Fenhas ibn El-Azer ibn Harun ibn Imran." Također, kaže se da je to Uzejr ibn Seruha. Neke predaje tvrde da se njegov me-zar nalazi u Damasku. Zatim, El-Hafiz Ibn-Asakir prenosi od Ebu-l-Kasima El-Begavija, od Davuda ibn Amra, od Hibbana ibn Alija, od Muhammeda ibn Kurejba, od njegovoga oca, od Abdullaha ibn Abbasa, koji kaže: "Ne znam da li su Tub be' prokleti ili nisu. l, ne znam da li je Uzejr bio poslanik ili nije." On prenosi slično iz hadisa Muemmela ibn El-Hasana, od Muhammeda ibn Ishaka Es-Sedžezija, od Abdurrezzaka, od Ma'mera, od Ibn Ebi-Zuejba, od Se' ida El-Makberija, od Ebu-Hurejre, r. a ..


Zatim, prenosi od Ishaka ibn Bišra, koji je odbačen, od Džubejra i Mukatila, od Ed-Dahhaka, od Abdullaha ibn Abbasa, r. a., koji kaže: "Uzejr je bio, kao malo dijete, među zarobljenim od Nabukodonosora. Kada je imao četrdeset godina, Uzvišeni Allah mu je dao mudrost i niko nije bio učeniji od njega u Tevratu. On je bio spo-menut u nizu poslanika i vjerovjesnika, dok njegovo ime nije izbrisano od strane Svemogućeg Allaha kada je upi-tao o Božijem određenju." (Ovaj hadis je slab i odbačen) A Allah najbolje zna.


lshak ibn Bišr prenosi od Se'ida, od Ebu-Arube, od Katade, od El-Hasana, od Abdullaha ibn Selama, da je Uzejr bio čovjek kojeg je Allah učinio da umre stotinu godina, a zatim ga ponovo podigao.


Ibn-Ishak ibn Bišr kaže: "Rekao mi je Se'id ibn Be-šir, koji prenosi od Vehba ibn Munebbiha: 'Uzejr je bio mudar, pobožan vjernik. Jednog dana, izišao je da po-gleda nešto od svoga imanja, pa, kada je završio, pro¬šao je pokraj razrušenog mjesta, gdje ga je zahvatila vru¬ćina. Ušao u to porušeno mjesto jašući na svome ma¬garcu. Sišao je sa magarca držeći dvije korpe, jedna je bila puna smokava, a druga puna grožđa. Sjeo je i izvadio zdjelu u koju je iscijedio grožđe i u njoj namočio suh hljeb koji je imao. Pojeo je jedan dio, a potom je legao na leđa, oslonivši svoje noge o zid i počevši zuriti u strop kuće. Vidio je zatim i neke raspadnute kosti, pa je rekao: 'Kako će Allah oživjeti ove što su pomrli?' On nije sumnjao u Allahovu moć da to učini, već je to kazao ču-deći se. Zbog toga, Uzvišeni Allah mu je poslao Meleka smrti, koji je uzeo njegovu dušu i tako je Allah učinio da ostane mrtav stotinu godina. Nakon stotinu godina, Uzvišeni Allah mu je poslao meleka, koji je stvorio nje-govo srce, da ga učini svjesnim, zatim mu je stvorio dva oka da mu omogući da vidi i shvati kako Uzvišeni Allah proživljava mrtve. Melek je dalje nastavio da upotpu-njava njegovo ponovno stvaranje, dok je on posmatrao. Zaodjenuo je njegove kosti mesom, kožom i kosom. Za-tim, udahnuo je u njega dušu. On je sve ovo gledao i bio potpuno svjestan. Melek ga je upitao kazavši: " 'Koliko si ostao?' - 'Dan ili dio dana' - odgovori", jer je uči¬njeno da umre popodne, a zatim mu je ponovo dat život krajem dana, dok je Sunce bilo još uvijek na nebu; zato je kazao " ...ili dio dana", tj. čak ni cijeli dan. Melek je rekao: " 'Ne', reče On -, 'ostao si stotinu godina. Pogledaj jelo svoje i piće svoje", tj. suhi hljeb i iscije¬đeno grožđe nisu se promijenili, niti pokvarili, " ...nije se pokvarilo", i grožđe i smokve se takođe nisu promije¬nili. Kada je počeo u srcu sumnjati u takvu stvar, melek je rekao: "Da li to ne vjeruješ u ono šta sam ja kazao?" "A pogledaj i magarca svoga", pogledao je svoga magarca i našao da su njegove kosti raspadnute i da su postale sasvim uništene. Melek je pozvao magarčeve kosti i one su se odazvale na njegov poziv, te se sakupile dolazeći iz svih smjerova, sve dok ponovo nisu sačinile jednu cjelinu, dok je Uzejr posmatrao i zaodjenuo ih mesom, ko-žom i krznom. Zatim je melek udahnuo život u njega i on se probudio podigavši svoje uši i glavu prema nebu misleći da je došao Posljednji čas. O tome se kazuje u Njegovim riječima: " 'a pogledaj i magarca svoga - da te učinim dokazom ljudima -, a pogledaj i kosti, -vidi kako ih sastavljamo, a onda ih mesom ob lažemo.' I kad njemu bi jasno, on povika: 'Ja znam da Allah sve može!'" Zatim, on je odjahao na svome magarcu natrag u svoje selo, gdje je bio nepoznat ljudima, a ni on nije njih poznavao. Čak ni svoju vlastitu kuću nije lahko pronašao. Kada je došao do kuće, našao je jednu osakaćenu, slijepu i staru ženu, koja je bila u stotinu i dvadesetoj godini života. Ona je bila sluškinja koju je imao u prošlosti, a, kada je otišao, imala je svega dvadeset godina. Upitao ju je kazavši: "Da li je ovo Uzejrova kuća?" Rekla je: "Da, jeste." Zaplakala je i rekla: "Danas se više niko ne sjeća Uzejra." Rekao joj je da je on Uzejr i da je Uzvišeni Allah učinio da umre stotinu godina, a zatim mu ponovo život dao. Rekla je: "Slavljen neka je Allah! Izgubili smo Uzejra prije stotinu godina i nikad nismo čuli ništa o njemu." Rekao je: "Uistinu, ja sam Uzejr." Ona je rekla: "Uzejr je bio čovjek čije su dove bile primane kod Svemogućeg Allaha, pa pozovi Allaha da mi vrati moj vid, da te pogledam, pa, ako jesi Uzejr, ja ću te svakako prepoznati." Potom je učinio dovu Svemo¬gućem Allahu, pa potrao po njenim očima i one su bile izliječene. Uzeo ju je za ruku i rekao: "Ustani Allahovom voljom!" Ona je ustala Allahovom voljom. Pogledala ga je i kazala: "Svjedočim da si ti Uzejr." Zatim je krenula Izraelićanima, koji su bili okupljeni na sijelu, a tu je bio i Uzejrov sin, koji je imao stotinu i osamnaest godina, i njegovi unuci, a potom ih pozvala, govoreći: "Ovo je Uzejr koji vam se vratio." Oni joj nisu povjerovali, pa je ona rekla: "Ja sam ta i ta, vaša sluškinja. On je učinio dovu Allahu za mene, pa je On izliječio moj vid i moje noge." Dodala je: "On tvrdi da je Allah učinio da umre stotinu godina, a potom mu je On ponovo život dao." Svijet je ustao i krenuo da ga vidi. Njegov sin je kazao: "Moj otac je imao crn mladež između svojih ramena." On je otkrio svoja ramena i oni shvatiše da je on Uzejr. Izraelićani su rekli: "Uzejr je bio jedini koji je pamtio ci-jeli Tevrat napamet, a Nabukodonosor ga je spalio i od njega nije ništa ostalo, osim ono čega su se ljudi mo¬gli prisjetiti. Pa (ako ti stvarno jesi Uzejr), zapiši nam ga." Njegov otac, Seruha, bio je zakopao Tevrat tokom perioda Nabukodonosora na mjesto koje niko nije poz-navao osim Uzejra. Tako ih je on odveo na to mjesto i izvadio ga, ali, nažalost, listovi su bili istruhli i upropa-šteni. Stoga je sjeo u hlad drveta okružen Izraelićanima i obnovio im Tevrat. Tada su se dvije zvijezde spustile sa neba i ušle u njegova usta od čega se on prisjetio cije¬log teksta Tevrata i tako ga obnovio Izraelićanima. Zato "Jevreji govore: 'Uzejr je - Allahov sin", (Et-Tevbe, 30.) zbog ove dvije zvijezde, obnavljanja Tevrata i brige za stanje Izraelićana. Obnovio im je Tevrat u zemlji Es-Sevad. Grad, za koji se kaže da je u njemu umro, naziva se Sajrabad."


Abdullah ibn Abbas, r. a., kaže: "Tako je on bio, kako kaže Uzvišeni Allah: 'da te učinim dokazom ljudima', tj. Izraelićanima. On je sjedio sa svojim sinovima, mlad čovjek među starcima, jer je umro kada je imao četrdeset godina, a proživljen je u istim godinama u kojima je i umro." Abdullah ibn Abbas kaže: "On je proživljen nakon vremena Nabukodonosora." Isto se prenosi od El-Hasana.


Da li je Uzejr bio vjerovjesnik?


Dobro je poznato da je Uzejr bio jedan od vjerovjesnika poslanih Izraelićanima, došao je u periodu između vremena u kojem su živjeli Davud i Sulejman i vremena u kojem su živjeli Zekerijja i Jahja, a. s. U tom vremenu niko među Izraelićanima nije znao Tevrat napamet. Uz-višeni Allah je njega nadahnuo da primi Tevrat u svoje srce, a zatim ga je proučio Izraelićanima. Vehb ibn Mu-nebbih kaže: "Uzvišeni Allah je naredio meleku da se spusti sa svjetlom koje će baciti na Uzejra. Nakon toga, Uzejr je zapisivao Tevrat slovo po slovo, sve dok nije bio završen."

Ibn-Asakir prenosi od Abdullaha ibn Abbasa, r. a., da je upitao Abdullaha ibn Selama o Allahovim riječima: "Jevreji govore: 'Uzejr je-Allahov sin' " (Et-Tevbe, 30.), zašto su oni tako govorili? Ibn-Selam je spomenuo nje-govo (Uzejrovo) zapisivanje Tevrata iz pamćenja i govor Jevreja da im Musa, a. s., nije dao Tevrat, osim u knjizi, a da im ga je Uzejr dao bez knjige. Zbog toga su neki među njima kazali: "Uze jr je Allahov sin." U vezi sa ovim, mno¬gi učenjaci kažu: "U vrijeme Uzejra je prekinut kontinu¬itet u prenošenju Tevrata." Ovo je vrlo vjerovatno ako Uzejr nije bio vjerovjesnik, što je prihvaćeno od Ata'a ibn Ebi-Rebbaha i Hasana El-Basrija, a to se prenosi i od Ishaka ibn Bišra, od Mukatila ibn Sulejmana, od Ata'a ibn Ebi-Rebbaha, koji je rekao: "To vrijeme je svjedočilo devet stvari: Nabukodonosoru, vrtovima Sane, vrtovima Sabe, vlasnicima rova, Hasuri, stanovnicima pećine, vlasnicima slona, Antiohiji i Tubbe'u."

Ishak ibn Bišr kaže: "Prenio mi je Se'id od Katade, od El-Hasana, da je rekao: 'Taj period je svjedočio pojavama Uzejra i Nabukodonosora.' " Štaviše, prenosi se u Muslimovom Sahihu da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: "Ja sam najbliži sinu Merjeminom od svih ljudi, a poslanici su od različitih majki, ali jedne vjere i nijedan poslanik nije bio poslan između mene i njega (lsaa, a. s.)."

Vehb ibn Munebbih kaže: "On je bio proživljen u pe-riodu između pojave Sulejmana, a. s., i pojave lsaa, a. s. Ibn-Asakir prenosi od Enesa ibn Malika i Ata' a ibn Es-Sa'iba, kako kažu: "Uzejr je bio proživljen u vremenu Musaa ibn Imrana i tražio je dopuštenje da se susretne sa Musaom, a. s., ali je Musa to odbio zbog njegovog pi-tanja o Božijoj odredbi. Otišao je govoreći: 'Umrijeti sto-tinu puta je lakše nego kušati poniženje jedan čas.' "

Što se tiče onoga što je preneseno od Ibn-Asakira i drugih, od Ibn-Abbasa, r. a., Nevfa El-Bikalija, Sufjana Es-Sevrija i drugih, da je upitao o Božijoj odredbi i da je zbog toga njegovo ime bilo izbrisano među imenima poslanika, to je odbačen i nevjerodostojan hadis, koji je vjerovatno prenesen iz pripovijesti i priča koje su izmis¬lili Izraelićani.
Prenosi Abdurrezzak i Kutejbe ibn Se'ida, od Dža'fera ibn Sulejmana, od Ebu-Imrana El-Dževnija, od Nevfa El-Bikalija, koji kaže: "Uzejr je kazao svome Gospodaru: 'O Gospodaru! Ti si oblikovao stvoreno i Ti u zabludi ostavljaš koga hoćeš i upućuješ koga hoćeš.' Tada mu je kazano: 'Kloni se toga!' Ali se on povratio. Ponovo mu je kazano: 'Kloni se toga ili će tvoje ime kao poslanika biti izbrisano! Ja neću biti ispitivan o Mojim djelima, dok će oni (sva stvorenja) iznijeti račun o onome šta su činili.' " Zbirke vjerodostojnih hadisa, svi osim Tirmizija, pre¬nose hadis Junusa ibn Jezida, od Ez-Zuhrija, od Se'ida i Ebu-Seleme, od Ebu-Hurejre, a takoder taj hadis pre¬nosi Šu'ajb, od Ebu Ez-Zinada, od El-A'redža, od Ebu-Hurejre, kako kaže: "Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sell em, je rekao: 'Mrav je ugrizao poslanika (medu ra¬nijim poslanicima) i on je naredio da se čitav mravinjak spali. Allah mu je objavio: 'Zbog jednog ugriza mrava, ti si spalio jednu zajednicu medu zajednicama koje veli¬čaju Moju uzvišenost!'" Ovaj poslanik je bio Uzejr, kako prenosi Ishak ibn Bišr, od Ibn-Džurejdža, od Muham-meda ibn Abdul-Vehhaba ibn Mudžahida, od njegovog oca; također se prenosi od Abdullaha ibn Abbasa, r. a., i El-Hasana El-Basrija. A Allah najbolje zna!