Sun07052020

Last updateSat, 04 Jul 2020 10am

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Knjige i tekstovi ODABRANI TEKSTOVI Pretjerivanje s tekstovima i djelima o alternativnoj medicini i liječenju od sihra

Pretjerivanje s tekstovima i djelima o alternativnoj medicini i liječenju od sihra

Očigledno je da, pored islamskog pogleda na svijet koji poručuje: "Zar vi mislite da ćete ući u Džennet, a još niste iskusili ono što su iskusili oni koji su prije vas bili i nestali? Njih su satirale neimaštine i bolest, i toliko su bili uznemiravani da bi i poslanik, i oni koji su s njim vjerovali - uzviknuli: "Kada će već jednom Allahova pomoć!?" Eto, Allahova pomoć je zaista blizu!" (Kur'an, El-Bekare, 214.), kod Bošnjaka sve više preovladava spoznaja o idiličnom, utopijskom životu bez bolesti i belaja, za što je potrebno čudo, koje se u nedostatku boljeg, traži kod upitnih osoba koji se predstavlaju kao liječnici u alternativnoj medicini.


Pouka od ranijih naroda

Pripovijesti o ranijim Božijim poslancima koje čine većinu ajeta u Kur'anu Allah je objavio s jednim ciljem: "U kazivanju o njima je pouka za one koji su razumom obdareni." (Kur'an, Jusuf,, 111.) Jedna od objavljenih pripovijesti govori o bolesti i odnosu prema njoj. Allah kaže: "I Ejjubu se, kada je Gospodaru svome zavapio: "Mene je nevolja snašla, a Ti si od milostivih najmilostiviji!" -odazvasmo i nevolju mu koja ga je morila otklonismo i vratismo mu, milošću Našom, čeljad njegovu i uz njih još toliko i da bude pouka onima koji se Nama klanjaju." (Kur'an, Al-Anbiya',, 83-84.) Allah, dž.š., vjernicima navodi Ejjuba, a.s., i njegova iskušenja u imetku, tijelu i djeci. Ejjub, a.s., je imao ogromno bogatstvo, ljepotu i zdravlje, pa ga je Allah iskušao i sve mu oduzeo. Tijelo mu je bilo obolilo od lepre, izuzev srca i jezika kojima je veličao Uzvišenog Allaha. Osmanaest godina trajala je njegova patnja. A šta je on učinio? Boga je molio i trpio. Zato Allah, dža.š., za njega kaže: "Mi smo znali da je on izdržljiv; divan je rob on bio i mnogo se kajao." (Kur'an, Sad,,44.) Čini se da u Bosni i Hercegovini niko više ne želi da trpi. U ova postmoderna vremena Ejjub, a.s., očigledno nije moderan, niti je moderna pouka koju Kur'an, govoreći o njemu, nudi. Polako, ali sigurno zapadne vrijednosti, među kojim je idealno tijelo na najvišoj ljestvici, potiskuju tradicionalne islamske vrijednosti. Čak i pojedini islamski učenjaci pokušavaju ići ukorak s tim modernim trendovima, pa se na policama islamskih knjižara od rata do danas, sve češće mogu naći naslovi koji nude liječenje od bolesti putem Kur'ana i Sunneta. Tako se Kur'an pretvorio u "veliki medicinski priručnik", a Poslanik, a.s., je postao "doktor za sve vrste bolesti". Za kratko vrijeme pronašao sam 11 naslova koji potvrđuju navedeno. To su: Poslanikova medicina" - Ibn Kajjim el Dževzijje, Liječenje Kur'anom od ograjisana, sihra i uroka - Muharem Štulanović, Kur'anska Hamajlija - Almin Omerašević, Poslanikova ishrana - dr.Abdulbasit Muhammed es-Sejjid, Liječenje Kur'anom medom i ljekovitim biljem - Madiz Matar, Liječenje Kur'anom i Sunnetom, - Se'id el-Kahtani, Kur'an, farmacija i liječenje bolesti - Halid Faik el-'Ubejdi, Ključevi spasa - liječenje šejtanskog dodira - Ahmed El-Wakil-Abdurrezzak, Zaštita i liječenje od sihra i džina - Madžid Matar, Hidžama najbolji lijek - Bilal Dervišić i Liječenje Kur'anom - Rijad Muhammed Semaha.

Ko kupuje ove knjige

Ko ne poznaje dovoljno islam i islamske propise na osnovu navedenih naslova moga bi izvući nekoliko zaključaka:

Glavni cilj islama je liječenje bolesti.


Kur'an je knjiga savjeta, recepata i uputa za liječenje bolesti.


Poslanik, a.s., je doktor i farmaceut.


Ako analiziramo profil onih koji kupuju ove knjige vidjet ćemo da su to uglavnom ljudi i žene koji od islama uzimaju samo 0,1%, odnosno to što im je potrebno za liječenje bolesti ili nekih drugih nedaća, a svjesno zaboravljaju i zapostavljaju ostalih 99,9% islamskih propisa. Kur'an i Sunnet sveli su na liječenje i iscjeljivanje bolesnih. E, to je već prava nedaća i nesreća, jer su samo jedan mali segment kojeg Kur'an i Poslanik, a.s., sporadično spomnju, istakli kao najvažniji dio islama. Što je najžalosnije, pojedini islamski učenjaci to svojim djelima promovišu.

Kakav je zapravo stav islama prema bolesti? Ako je bolest izlječiva, treba je liječiti dozvoljenim sredstvima u saradnji s doktorima i ljekarima. Ako je bolest teška i za sadašnju medicinu neizlječiva treba biti strpljiv i nadati se nagradi od Allaha za to. Bolest je jedno od iskušenja kroz koje vjernici u životu prolaze, a samo će strpljive, one koji ne gube nadu i vjeru u Dragog Boga, Allah neizmjernom nagradom nagraditi. Evo nekoliko primjera iz Kur'ana i hadisa koji govore o tome. Allah kaže:"Nije čestitost u tome da okrećete lica svoja prema istoku i zapadu; čestiti su oni koji vjeruju u Allaha i u onaj svijet, i u meleke, i u knjige, i u vjerovjesnike, i koji od imetka, iako im je drag, daju rođacima, i siročadi, i siromasima, i putnicima, i prosjacima, i za otkup iz ropstva, i koji molitvu obavljaju i zekat daju, i koji obavezu svoju, kada je preuzmu, ispunjavaju, naročito oni koji su izdržljivi u neimaštini, i u bolesti, i u boju ljutom. Oni su iskreni vjernici, i oni se Allaha boje i ružnih postupaka klone." (Kur'an, El-Bekare, 44.) "Mi ćemo vas dovoditi u iskušenje malo sa strahom i gladovanjem, i time što ćete gubiti imanja i živote, i ljetine. A ti obraduj izdržljive. One koji, kada ih kakva nevolja zadesi, samo kažu: "Mi smo Allahovi i mi ćemo se Njemu vratiti!" (Kur'an, El-Bekare,155-156.)

Allahov Poslanik, a.s., je rekao:

Sa’d ibn Ebu Vekkas, r.a.,kaže: “Upitao sam: ‘Allahov Poslaniče, koji ljudi imaju najveća iskušenja?’ Odgovorio je: ‘Vjerovjesnici, zatim najbolji vjernici, pa dobri, zatim bolji od ostalih ljudi. Čovjek se iskušava shodno stepenu svoga imana. Ako bude čvrstog vjerovanja, povećavaju mu se iskušenja. Ako pak bude slabog imana, umanjuju mu se iskušenja. Sve dok rob hodi po Zemlji, bit će iskušavan, tako da ostane potpuno čist od grijeha.’” (Muttefekun alejhi)


Ebu Seid el-Hudri, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: “Vjernika ne pogodi ni bolest, ni nesreća, ni žalost, ni briga, ni bilo kakva nezgoda, pa čak ni običan ubod trna, a da mu Allah, dž.š., zbog toga ne oprosti dio njegovih grijeha.” (Muttefekun alejhi)


Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: “Vjernika ili vjernicu ne prestaju pogađati razna iskušenja u tijelu, imetku i djeci, sve dok ne susretnu Allaha potpuno čisti od grijeha.” (Et-Tirmizi – hasen-sahih)
Džabir ibn Abdullah, r.a., kaže: “Ušao je Allahov Poslanik, a.s., kod Ummu Saib ili Ummu Musejjib, koja je ležala u postelji, pa je rekao: ‘Ummu Saib ili Ummu Musejjib, šta ti je?’ ‘Imam groznicu, Allah je ne blagoslovio!’, odgovori ona. Muhammed, a.s., reče: ‘Nemoj kuditi groznicu! Uistinu, ona odnosi grijehe od sinova Ademovih, kao što kovački mijeh odnosi hrđu s gvožđa.’” (Muslim)


Aiša, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik, a.s., rekao: “Nema ni jednog muslimana kojeg ubode trn ili nešto manje od toga (pa se strpi), a da mu Allah, dž.š., zbog toga ne podigne stepen i oprosti grijeh.” (Muslim)


Ebu Hurejre, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., obišao bolesnika i rekao mu: “Raduj se! Uzvišeni Allah, dž.š., kaže: ‘Bolest je Moja vatra koju sam Svome robu, vjerniku, odredio na ovom svijetu da bi ga sačuvao Vatre na Sudnjem danu.’” (Ibn Madže)


Enes ibn Malik, r.a., kaže: “Čuo sam Vjerovjesnika, a.s., da je rekao: ‘Kada Uzvišeni Allah iskuša nekog od Svojih robova s onim što mu je najdraže (očima), pa se rob strpi, u zamjenu za to podarit će mu Džennet.’” (El-Buhari)
Zejd ibn Erkam, r.a., kaže: “Jedne prilike imao sam upalu očiju. Posjetio me je Vjerovjesnik, a.s., koji je rekao: “O Zejde, šta misliš ako ti oči ostanu takve?’ Rekao sam: ‘Allahov Poslaniče, strpio bih se i nadao nagradi.’ On reče: ‘Tada ćeš susresti Allaha bez ijednog grijeha.’” (Ahmed i Ebu Davud)


Konačno, ključni argument za sve one koji se pitaju da li otići nekom liječniku, poput nekadašnjeg mekkija Turabija,, jeste predanje u kojem se prenosi da je Ataa ibn Ebi Rebaha rekao: „Ibn Abbas, radijallahu 'anhuma, me upitao: 'Hoćeš li da ti pokažem stanovnicu Dženneta?' Rekao sam: 'Naravno!' Rekao je: 'Ova crnkinja je došla Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve sellem, i rekla: ''Imam padavicu i otkrivam se kad me zadesi, pa moli Allaha za mene!'' Poslanik, a.s., joj reče: ''Ako hoćeš strpi se i dobit ćeš Džennet, a ako hoćeš molit ću Allaha da te izliječi.'' Rekla je: ''Strpit ću se.'' Potom je rekla: ''Otkrivam se kada me to zadesi, pa moli Allaha da se ne otkrivam.'' Pa je uputio Allahu dovu za nju.'“ (Muttefekun 'alejh)

Kako je jak iman i vjerovanje ove žene!

Na kraju, s obzirom da se vrlo često pogrešno interpretira ono što se čuje ili pročita, da ponovim: ovim tekstom ne želim da kažem da se bolesti ne trebaju liječiti. Čak naprotiv. Ono što želim da kažem jeste da pustimo doktore i liječnike da rade svoj posao, a da islam ostane ono što je oduvijek bio: vjera objavljena od Allaha i sistem života muslimana; da Kur'an ostane uputa za bogobojazne i da Allahov Poslanik, a.s. ostane moralni i društveni reformator i uzor u svim sferama života za iskrene muslimane i muslimanke.

 

Elvir Duranović

izvor: preporod.com