Sun08092020

Last updateSat, 08 Aug 2020 6pm

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Knjige i tekstovi ODABRANI TEKSTOVI Ljubav prema Allahu nužno vodi slijeđenju Njegova Poslanika

Ljubav prema Allahu nužno vodi slijeđenju Njegova Poslanika

Svevišnji Allah je rekao: "Reci: 'Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas će Allah voljeti/" (Alu 'Imran, 31) Istaknuti alim Dža'fer es-Sadikje to ovako pojasnio: "Nema puta do ljubavi prema Allahu izuzev slijeđenja onoga koga On voli. A do Voljenog se ne može stići na bolji načinod slijeđenja onoga koga On voli. U tome je Njegovo zadovoljstvo." (Šu'abu-I-iman, 2/184)

 

Ibn Tejmijje je, pojašnjavajući citirani ajet, kazao da "ljubav prema Allahu nužno vodi slijeđenju Njegova Poslanika, a slijeđenje Njegova Poslanika nužno vodi Allahovoj ljubavi prema njima." Dalje, on pojašnjava: "Slijeđenje Sunne-ta Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, i njegova Vjerozakona, tajno i javno, uzrokom je Allahove ljubavi, dok je borba na Njegovom Putu, prisnost sa Njegovim prijateljima i suprotstavljanje Njegovim neprijateljima njeno obistinjenje. Mnogo od onih koji svojataju tu ljubav najudaljeniji su od slijeđenja Sunneta, promocije dobra, prevencije zla i borbe na Njegovom Putu." (Et-Tuhfetu-l-'irakijje, 1/68)


El-Kadi 'Ijad je kazao: "Onaj ko ima ovu osobinu, tj. slijeđenje i pristajanje uz Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve selleme, on ima potpunu ljubav prema Allahu i Njegovom Poslaniku, a onaj ko je oprječan u nekim stvarima manjkave je ljubavi, ali nije izvan nje. Dokaz tome su njegove, sallallahu alejhi ve selleme, riječi za čovjeka koji je bio često sankiconi-san zbog alkohola, kada ga je neko prokleo i rekao: 'Kako često on to radi!?', pa je on, sallallahu alejhi ve selleme, rekao: 'Ne proklinji ga, jer on, zaista, voli Allaha i Njegova Poslanika.'." (Šerhu-š-Šifa, 2/47)


Suprotno tome, neslijeđenje Muhameda, sallallahu alejhi ve selleme, odnosno njegovog Sunneta jedan je od uzroka neprimanja dove. O tome govori 3vo predanje. Jednog dana trgovima Basre prolazio e Ibrahim ibn Edhem. Ljudi su ga upitali: "O Ebu Is-lak, Allah govori u Svojoj Knjizi: 'Pozovite Me i zamolite, Ja ću vam se odazvati!' (Gafir, 60.) Mi Allaha eć dugo dozivamo i molimo, a? nam se On ne oda-iva!?" Odgovorio im je: "Stanovnici Basre, vaša su rca zamrla u deset stvari:

Prvo, vi znate za Allah,a a ne dajete Mu Njegovo pravo;
Drugo, vi učite Allahovu Knjigu, a ne radite po njoj;
Treće, tvrdite da volite Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, a ostavili ste njegov Sunnet;
Četvrto, tvrdite da vam je šejtan neprijatelj, a slažete se sa njime;
Peto, kažete: 'Mi volimo Džennet.', a ne radite za njega;
Šesto, kažete: 'Bojimo se Vatre.', a sebe ste založili za nju;
Sedmo, kažete: 'Smrt je, zaista, istina.', a ne spremate se za nju;
Osmo, zaokupljeni ste mahanama svoje braće, a svoje ste zabacili;
Deveto, uživate blagodati vašeg Gospodara, a ne zahvaljuje te mu i
Deseto, ukopajete vaše mrtve, a ne uzimate pouku od njih." (Hiljetu-l-evlija, 8/15-16)


Obilježje ljubavi prema Allahu i prema Njegovom Poslaniku


Obilježje ljubavi prema Allahu i prema Njegovom Poslaniku je odbojnost i antipatija prema onome ko se suprotstavlja Allahu i Njegovom Poslaniku. Allah Svevišnji je rekao: "Ne treba da ljudi koji u Allaha i u Onaj svijet vjeruju budu u ljubavi sa onima koji se Allahu i Poslaniku Njegovu suprotstavljaju, makar im oni bili očevi njihovi, ili braća njihova, ili rođaci njihovi. Njima je On u srca njihova vjerovanje usadio i svjetlom Svojim ih osnažio, i On će ih uvesti u džennetske bašče kroz koje će rijeke teći, da u njima vječno ostanu. Allah je njima zadovoljan, a i oni će biti zadovoljni Njime. Oni su na Allahovoj strani, a oni na Allahovoj strani će sigurno uspjeti." (El-Mud-žadele, 22)
Ibn Tejmijje kaže: "Svaki vjernik u svome srcu osjeća ljubav prema Poslaniku kakvu ne osjeća ni prema kome drugome. Tako, ako bi čuo nekog dragog rođaka ili prijatelja da grdi Poslanika za njega ništa ne bi predstavljalo da mu se usprotivi i napusti ga, zbog ljubavi prema Poslaniku. Ako tako ne bi postupio, ne bi bio vjernik." (Minhadžu-s-Sunne, 5/279)

Ibnu Kajjim je izjavio: "Ko zavoli Allaha i Njegova Poslanika njega obuzme ljubomora radi Allaha i Njegova Poslanika srazmjerno njegovoj ljubavi i uvažavanju. Ako njegovo srce nije ljubomorno radi Allaha i radi Njegova Poslanika, on je potpuno lišen te ljubavi, čak i da sebe smatra daje od onih koji vole. Laže onaj koji tvrdi da voli nekoga od ljudi, a ne pokazuje ljubomoru kada opazi da neko njemu voljenoj osobi čast narušava, ili nastoji daje uznemiri i da joj nažao učini, ili pak da uskrati njeno pravo i daje omalovaži. Štaviše, hladnog je srca prema tome. Pa, kako je onda ispravno za roba da tvrdi da voli Allaha, a nije ljubomoran kada se Njegove svetinje skrnave i kada se Njegova prava zapostavljaju!? Najmanje od čega se može čuvati zbog ljubomore radi Uzvišenog jesu njegova duša, prohtjevi i šej-tan, te će nastojati i težiti da, zbog ljubomore radi Voljenoga, ne zapostavi Njegovo pravo ili da Mu ne učini neku neposlušnost. Ako ova ljubomora napusti srce - napustit će ga i ljubav, zapravo iz takvog srca će i vjera iščeznuti, iako su ostali neki njeni tragovi. Ova vrsta ljubomore osnov je džihada, te promocije dobra i prevencije zla. Ona podstiće na to, jer rob sve to čini iz ljubomore radi svoga Gospodara. Zato je Allah, Čisti i Uzvišeni, učinio džihad obilježjem ljubavi prema Njemu i ljubavi od Njega, rekavši: 'O vjernici, ako neko od vas od vjere svoje otpadne, - pa, Allah će sigurno mjesto njih dovesti ljude koje On voli i koji Njega vole, prema vjernicima ponizne, a prema nevjernicima ponosite; oni će se na Allahovu Putu boriti i neće se ničijeg prijekora bojati. To je Allahov dar, koji On daje kome hoće - a Allah je neizmjerno dobar i zna sve' (El-Maide, 54)." (Revdatu-l-muhibbin, 1/2-74)

Ljubav prema Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve alihi ve sahbihi ve selleme, implicira i ljubav prema onima koje je on volio i do kojih mu je bilo stalo, a to su njegova porodica, ehli-bejt i njegovi drugovi, ashabi. O tome govore sljedeće predaje:
"Volite Allaha zbog blagodati koje vam daje. Allahu za ljubav volite mene. Meni za ljubav volite moju porodicu (ehli -bejti)." (Sunenut-Tirmizi, hadis br. 3789 i dr.)


"Neće rob vjerovati dok mu ja ne budem miliji od sama sebi, moja porodica milija mu od same njegove porodice i ja lično miliji mu od njega lično." (El-Mu'džemu-l-kebiru, hadis br. 6416)


Poslanik se voli samo radi Allaha


Ibn Tejmijje je rekao: "Stvorenja nemaju veće, savršenije i potpunije ljubavi od ljubavi vjernika prema njihovu Gospodaru. U opstojanju nema nikoga čije bi se sopstvo moglo voljeti iz svih obzira izuzev Svevišnjeg Allaha. Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, voli se samo radi Allaha, pokorno mu se samo radi Allaha i slijedi se samo radi Allaha." (Medžmu'u-l-fetava, 10/649)

El-Munavi smatra da riječi "Allahu za ljubav volite mene" znače: "Vi mene volite samo zato što me Uzvišeni Allah voli, jer je On spustio ljubav prema meni među vas kako to potvrđuje hadis: 'Uistinu, Allah kad zavoli nekog roba pozove Džibrila, i kaže: - Ja, zaista, volim toga, pa ga voli i ti. Paga Džibril zavoli, a zatim pozove kroz Nebo govoreći: - Uistinu, Allah voli toga pa ga i vi volite. Pa ga zavole stanovnici Neba, a zatim mu se spusti prijem i na Zemlju.'" (Sahihu Muslim, hadis br. 2637, Fejdu-l-Kadir, 1/230)...

kompletan tekst možete pročitati u printanom izdanju lista Preporod od 15. decembra 2015.g.

Autori: Mensur Valjevac i Safvet Halilović