Wed01272021

Last updateWed, 27 Jan 2021 9am

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Knjige i tekstovi ODABRANI TEKSTOVI Zikr poslije namaza u džamiji

Zikr poslije namaza u džamiji

Zikr poslije namaza u džamiji
 

Prenosi se od Ibn Abbasa, r. a., da je rekao kako je dizanje glasa pri zikru poslije završenog propisanog namaza bilo prisutno još u doba Vjerovjesnika, s.a.v.s. (Sahihul-Buhari, knjiga 1, hadis br. 841) Buharija također bilježi da je Ibn Abbas, r. a., rekao: „Znao sam da su završili namaz kada bih čuo taj zikr.“ (Sahihul-Buhari, hadis br. 841, str. 566).

Poslije obavljanja propisanih namaza, muslimani Bosne i Hercegovine, kao i milioni muslimana drugih država, ne izlaze iz džamije dok ne obave zikr i ne prouče dovu. Kad imam preda selam, mujezin uči naglas: Allāhumme entes-selāmu ve minkes-selāmu tebārekte jā zel-dželāli vel-ikrām, a nakon toga uči: ‘Alā resulillahi salevāt. Prisutne džematlije u sebi obično uče: Allāhumme salli ‘alā Muhammedin ve ‘alā āli Muhammed.

Imam se tada okreće prema džematlijama, a mujezin glasno uči tesbih: Subhānallāhi vel-hamdu lillāhi ve lā ilahe illellāhu vallāhu ekber, ve lā havle ve lā quvvete illā billāhil-‘alijjil-‘azīm. E’ūzu billāhi mineš-šejtānir-radžīm. Džematlije potom u sebi uče Bismillu i Ajetul-kursijju (Allāhu lā ilāhe illā hu. El-hajjul-qajjūm…)

Nakon toga mujezin obično naglas uči: Ja rabbi zel-dželāli subhanallāh, a prisutni uzimaju tesbihe/tespihe i tiho, svako za sebe, izgovaraju 33 puta subhanallāh. Mujezin zatim naglas uči: Subhanallahi ve bi hamdihi elhamdulillah, pa prisutni izgovaraju 33 puta elhamdulillah. Mujezin potom glasno uči: Rabbil ‘ālemīne te’āla dželle šānuhū Allāhu ekber, i džematlije uče 33 puta Allahu ekber.

Nakon ovog zikra mujezin uči: Lā ilāhe illellāhu vahdehū lā šerike leh. Lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve ‘āla kulli šejin qadīr. Ve mā erselnāke illā rahmeten lil-‘ālemīn. Imam tada, s podignutim rukama i otvorenim dlanovima uči namasku dovu, a pristuni izgovaraju, u sebi ili naglas: amin. Kad prouči dovu imam se, otvorenim dlanovima, potare po licu što je znak mujezinu da je dova završena i on tada uči: Vel-hamdu lillāhi rabbil-‘ālemīn. El-Fātiha.

Prisutni zatim, svako za sebe, uče suru El-Fātihu čime je zikr poslije namaza završen. Nakon proučene El-Fātihe džematlije, uz selame i tihi razgovor, izlaze iz džamije. Na taj način se završava namaz u džematu, sa farzom, sunnetom i svim ukrasima.

O zikru poslije namaza Allah, dž. š., jasno kaže: A kada namaz završite, Allaha spominjite stojeći, sjedeći i ležeći.“ (En-Nisa’, 103) Da li je zikr poslije namaza, kako ga mi obavljamo, u  skladu s rječima i djelom Allahovog Poslanika, s.a.v.s.?

Hazreti Aiša, r. a., kaže: Vjerovjesnik, s.a.v.s., se nakon predaje selama ne bi zadržavao sjedeći osim toliko koliko je potrebno da se prouči: Allāhumme entes-selāmu ve minkes-selām, tebarekte jā zel-dželāli vel ikrām.” (Allahu moj, Ti si Mir i od Tebe je mir. Ti si blagoslovljen, o Uzvišeni i Plemeniti).“ (Tirmizi, Džami‘s-sunen, knjiga 1, hadis br. 297, str. 51; Sunen En-Nisā’i, vol. 2, Mektebetu Darus-Selam, Riyadh, 2007. godine, hadis br. 1339, str. 285)

Semure b. Džundeb, r. a., prenosi: Kada god bi Vjerovjesnik, s.a.v.s., obavio bilo koji namaz, on bi se svojim licem okrenuo nama. (Sahihul-Buhari, knjiga 1, hadis br. 845, str. 569)

Donošenje salavata na Poslanika, s.a.v.s., je obaveza tokom i poslije namaza, kad se spomene Vjerovjesnikovo ime, a bilo bi sjajno da si zadamo da dnevno donesemo makar po stotinu salavata na Poslanika, s.a.v.s. To je samo po 20 salavata poslije svakog namaza.

O vrijednosti donošenja salavata na Vjerovjesnika, s.a.v.s., govori Kur’an: Uistinu Allah i Njegovi meleki donose salvat (blagosiljaju) Vjerovjesnika. O vjernici, i vi donosite salavate na njega i šaljite mu selame.“ (El-Ahzab, 56)

Tumačeći ovaj ajet, El-Kurtubi prenosi riječi čuvenog pobožnjaka iz trećeg hidžretskog stoljeća, Ebu Sulejmana ed-Daranijja, koji je rekao: „Ko ima namjeru moliti Allaha, dž. š., da mu ispuni neku potrebu, neka svoju molbu počne sa salavatom na Vjerovjesnika, s.a.v.s., pa onda izgovori svoju molbu, a zatim neka molitvu završi sa salavatom na Vjerovjesnika, s.a.v.s. Uzvišeni Allah, dž. š., će, uistinu, primiti oba salavata, a On je plemenitiji od toga da ne primi ono što je između njih.“ (El-Qurtubī, El-Džāmi‘ El-ahkām, knjiga 17, str. 218-219) Tako postupaju bosansko-hercegovački muslimani. (El-hamdu lillahi rabbil-‘alemin, ves-salatu ves-selamu ‘ala Resulina Muhammedin…)

O tesbihu poslije salavata Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: Da izgovorim: Subhānallāhi vel-hamdu lillāhi ve lā ilahe illellāhu vallāhu ekber (Neka je slavat i hvala Allahu, nema drugog boga osim Allaha, Allah je najveći),draže mi je od svega što Sunce obasjava.“ Ebu Hurejre, r. a, prenosi da mu je Muhammed, s.a.v.s., jedne prilike rekao: Što više govori: Lā havle ve la kuvvete illā billāhil-‘alijjil-‘azīm, jer je to džennetska riznica. (Sahihul-Buhari, knjiga 4, hadis br. 6409, str. 577)         

Ajetul-kursijju (Allāhu lā ilahe illā hū, el-Hajjul-Qajjūm…) muslimani u Bosni i Hercegovini nakon namaza uče nadajući se Božijoj blagodati i Džennetu, jer Ebu Umame, r. a., prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: Ko poslije svakog propisanog namaza prouči Ajetul-kursijju samo ga smrt dijeli od ulaska u Džennet.“ (Mu’džem El–Kebīr, knj. 8, hadis br. 7532) Zar za vjernika postoji veći poticaj od toga? Allahu ekber! Allahu ekber!

O Tesbihu/tespihu poslije Ajetul-Kursijje postoji vrlo interesantno i poučno predanje. Ebu Hurejre kazuje da su se siromašni muhadžiri požalili Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., kazavši: “Bogataši nas pretekoše u visokim deredžama i vječnim uživanjima.” Muhammed, a. s., ih upita: “Kako to?” Rekoše: “Klanjaju kao i mi, poste kao i mi, dijele sadaku i oslobađaju robove, a mi ih ne oslobađamo.” Muhammed, a. s., reče: “Hoćete li da vas podučim nečemu čime ćete stići one koji su vas prestigli, još više prestići one koji su iza vas i niko neće biti bolji od vas, osim onoga ko uradi isto što i vi?” Rekoše: “Hoćemo, Allahov Poslaniče!” On im reče: “Poslije svakog namaza proučite 33 puta subhanallāh, 33 puta elhamdulillāh i 33 puta Allāhu ekber.” Poslije određenog vremena, siromašni muhadžiri ponovo dođoše do Božijeg Poslanika, s.a.v.s., i rekoše: “Naša braća bogataši čuli su šta mi radimo, pa su i oni počeli raditi to isto.” Muhammed, a. s., tad reče: „To je Allahova blagodat, daje je onome kome On hoće.“ (Es-Sejjid Sabik, Fikhus-Sunne, knj. 1, prijevod: Fahrudin Smajlović i Muharem Hrvačić, Bookline, Sarajevo, 2008. godine, str. 282-283; Sahihul-Buhari, knj. 1, hadis br. 843, str. 567)

I, doista je ovo Allahova blagodat. Sada znate za ovaj hadis, pa od sada ne izlazite iz džamije odmah poslije farza. Dakle, ostanite u džamiji dok se ne prouči zikr i dova. Mi u Bosni i Hercegovini, kao i stotine miliona muslimana diljem svijeta, koristimo za zikr tesbihe/tespihe sa 33 ili 99 zrna.

U vrijeme Muhammeda, a. s., pojedini ashabi su koristili neku vrstu tesbiha sačinjenog od košpica hurmi i sl. Vjerovjesnik, a. s., je znao za to, ali nije smatrao da je to pogrešno, pa se može konstatovati kako je korištenje tesbiha tokom zikra poslije namaza u skladu sa Sunnetom Allahovog Poslanika, s.a.v.s. Milioni hadžija svake godine kupe stotine miliona tespiha pokraj same Kabe i nose diljem cijelog svijeta. Da to nije dozvoljeno, sigurno bi tu prodaja tespiha bila zabranjena.

Nakon tesbiha/zikra, u Bosni i Hercegovini uči se namaska dova. U Buhariji se navodi hadis u kojem se kaže da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., poslije svakog propisanog namaza učio: Lā ilāhe illellāhu vahdehū lā šerike leh. Lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve ‘āla kulli šejin qadīr. (Nema boga, osim Allaha. Jedinog. On nema sudruga. Njemu pripada sva vlast i hvala. On je svemoćan) (Sahihul-Buhari, knj. 1, hadis br. 844, str. 568)  I mi dodajemo: “Ve ma erselnake illa rahmeten lil-‘alemin.” “Poslali smo te, Poslaniče, kao milost svjetovima.”  Na drugom mjestu Buharija bilježi predanje od Enesa ibn Malika, r.a., koji je rekao: „Najčešća Vjerovjesnikova, a.s., dova bila je: “Allahumme Rabbena ātinā fid-dunjā haseneten, ve fil-āhireti haseneten ve qinā azāben-nār.” (O Allahu, Gospodaru naš, podari nam dobro na ovom i na onom svijetu i sačuvaj nas patnje u Vatri) (Sahihul-Buhari, knj. 4, hadis br. 6389, str. 565)

 

Autor  Abdullah Hodžić