Fri12032021

Last updateFri, 11 Jun 2021 3pm

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Hutbe Mihret ef. Žiko

ALLAH, DOISTA, NE VOLI ONE KOJI SE OHOLE I HVALIŠU

Hvala Allahu, Njemu se zahvaljujem. Od Njega pomoć, oprost i uputu tražim. U Njega vjerujem i Njemu sam zahvalan. Suprostavljam se onima koji su Njemu nezahvalni. Svjedočim da je samo Allah bog, Jedan i Jedini, koji nema sudruga. Svjedočim da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik, neka je na njega, njegovu porodicu i iskrene sljedbenike salavat i selam.

Cijenjena braćo,

„I Allahu se klanjajte i nikoga Njemu ravnim ne smatrajte! A roditeljima dobročinstvo činite, i rođacima, i siročadi, i siromasima, i komšijama bližnjim, i komšijama daljnjim, i drugovima, i putnicima-namjernicima, i onima koji su u vašem posjedu. Allah, zaista , ne voli one koji se ohole i hvališu.

One koji škrtare i traže od drugih da budu škrti i koji kriju ono što im je Allah iz obilja svoga darovao; a mi smo Nevjernicima pripremili sramnu patnju –

I one koji troše imanja svoja da se pred svijetom pokažu, a ni Allaha ni u onaj svijet ne vjeruju. – a kome je šejtan drug, zao mu je drug!

A šta bi im bilo da u Allaha i u onaj svijet vjeruju i da od onoga što im Allah daje udjeljuju, Kad Allah o Njima sve zna?

Allah neće nikome ni trunku nepravde učiniti. Dobra djela On će umnogostručiti i još od sebe nagradu veliku dati.“ (En-Nisa, 36-40)

Allah Uzvišeni zapovijeda da se ibadet čini samo Njemu, Koji nema suparnika, jer On je Tvorac, Skrbnik, Blagodarilac i Dobrotvor prema Svojim stvorenjima, u svako vrijeme i na svakome mjestu i On Jedini zaslužuje da samo Njega vjeruju i ne pridružuju Mu nikoga od stvorenja.

 Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je Muazu ibn Džebelu: "Znaš li kakvo je pravo Allaha u odnosu na robove?"

On je odgovorio: "Allah i Njegov Poslanik to najbolje znaju!"

Vjerovjesnik je rekao: "Da se Njemu samo klanjaju i ništa Mu ne pridružuju!"

Zatim je upitao: "A znaš li kakvo je pravo robova u odnosu na Allaha, ukoliko to budu činili?"

Read more...

O VJERNICI, BRINITE SE O SEBI

Hvala Allahu, Njemu se zahvaljujem. Od Njega pomoć, oprost i uputu tražim. U Njega vjerujem i Njemu sam zahvalan. Suprostavljam se onima koji su Njemu nezahvalni. Svjedočim da je samo Allah bog, Jedan i Jedini, koji nema sudruga. Svjedočim da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik, neka je na njega, njegovu porodicu i iskrene sljedbenike salavat i selam.

„O vjernici, dužnosti prema Allahu izvršavajte, i pravedno svjedočite! Neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite nikako ne navede da nepravedni budete! Pravedni budite, to je najbliže čestitosti, i bojte se Allaha, jer Allah dobro zna ono što činite!

Onima koji budu vjerovali i dobra djela činili Allah obećava oprost i nagradu veliku.“ (El-Maide, 8-9)

„O vjernici, Allaha se bojte i nastojte da Mu se umilite i na Putu Njegovu se borite da biste postigli što želite.“ (El-Maide, 35)

„O vjernici, brinite se o sebi; ako ste na Pravome putu, neće vam nauditi onaj ko je zalutao! Allahu ćete se svi vratiti i On će vas obavijestiti o onome šta ste radili.“ (El-Maide, 105)

Allahov Poslanik, s.a.v.s. u jednom hadisu kaže:  «Allah mi je naredio devet stvari, pa vam ih ja preporučujem: 
- iskrenost nijjeta u svim djelima, javnim i tajnim,
- pravednost u zadovoljstvu i srdžbi,
- umjerenost u izobilju i neimaštini, 
- da praštam onome ko mi je učinio nepravdu,
- da udjeljujem onome ko meni ne daje, 
- da održavam rodbinske veze sa onim ko ih sa mnom prekida,
- da moja šutnja bude korisno razmišljanje, 
- da moj govor bude zikir (spominjanje Allaha, dž.š.),
- i da moj pogled bude sa uzimanjem ibreta i pouke.» (Hadis bilježi Rezin)

Ebu Seleme, r.a., pripovijeda da je Mu'az ibn Džebel, r.a., rekao Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., da ga posavjetuje, pa mu je Poslanik, s.a.v.s., rekao:

"O Mu'azu, samo Allaha obožavaj i nemoj Mu činiti širk. Radi u ime Allaha, dž.š., kao da ga vidiš. Ubrajaj sebe među mrtve i spominji Allaha, dž.š., kod svakog kamena i drveta. Ako počiniš kakav grijeh poprati ga sa dobrim djelom, za tajno učinjenim lošim djelom, tajno učini dobro djelo, a za javno učinjenim,javno učini dobro djelo!" (Taberani,Munziri u Tergibu ve terhibu i Hejsemi u Medžmeuz-zevaidu)

Read more...

SAVJETI EBU ZERRU, r.a.,

Hvala Allahu, Njemu se zahvaljujem. Od Njega pomoć, oprost i uputu tražim. U Njega vjerujem i Njemu sam zahvalan. Suprostavljam se onima koji su Njemu nezahvalni. Svjedočim da je samo Allah bog, Jedan i Jedini, koji nema sudruga. Svjedočim da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik, neka je na njega, njegovu porodicu i iskrene sljedbenike salavat i selam.

Uzvišeni nas poziva i kaže:

„O vjernici, odazovite se Allahu i Poslaniku Kad od vas zatraži da činite ono što će vam život osigurati; i neka znate da se Allah upliće izmedu čovjeka i srca njegova, i da ćete se svi pred Njim sakupiti.“ (El-Enfal, 24.)

Allah Uzvišeni nas poziva da se odazovemo Njemu i Njegovom Poslaniku, s.a.w.s. Ashabi Allahovog poslanika, s.a.w.s., su znali za ovaj poziv i sve su radili da bi svoju dunjalučku zadaću ispunili u potpunosti. Tražili su savjete koji nisu upućeni samo njima, već i nama, svim vjernicima do Dana obračuna. Od tih savjeta su i oni upućeni Ebu Zerru, r.a., a on je tražio savjet.

Ebu Zerr, r.a. je upitao Allahovog Poslanika, s.a.v.s.: „Kakve su bile SAHIFE IBRAHIMOVE, a.s.?“ 

Poslanik mu odgovori: „Većina toga su bili pouke, savjeti i opomene…(od toga je): “O silniče i zaneseni vladaru, Ja te nisam poslao da sakupljaš i gomilaš dunjalučke blagodati, nego sam te poslao da odvratiš od Mene dovu onoga kome je učinjena nepravda, jer Ja takvu dovu ne odbijam, pa makar bila upućena od kafira-nevjernika. 
Svaki pametan čovjek, ako je svjestan svoje situacije, treba da rasporedi svoje vrijeme; pa da odredi vrijeme kada će se obraćati svome Gospodaru, vrijeme kada će sviđati račun sam sa sobom, vrijeme kada će razmišljati o Allahovom, dž.š. stvaranju, vrijeme kada će se posvetiti svojim potrebama, jelu i piću. 

Read more...

O VJERNICI, ODAZOVITE SE ALLAHU I POSLANIKU NJEGOVU

Hvala Allahu, Njemu se zahvaljujem. Od Njega pomoć, oprost i uputu tražim. U Njega vjerujem i Njemu sam zahvalan. Suprostavljam se onima koji su Njemu nezahvalni. Svjedočim da je samo Allah bog, Jedan i Jedini, koji nema sudruga. Svjedočim da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik, neka je na njega, njegovu porodicu i iskrene sljedbenike salavat i selam.

Uzvišeni nas poziva i kaže:

„O vjernici, odazovite se Allahu i Poslaniku Kad od vas zatraži da činite ono što će vam život osigurati; i neka znate da se Allah upliće izmedu čovjeka i srca njegova, i da ćete se svi pred Njim sakupiti.“ (El-Enfal, 24.)

I kaže: „Mi smo onima kojima je data Knjiga prije vas, a i vama, već zapovjedili da se bojite Allaha. A ako ne budete vjerovali, - pa, uistinu, Allahovo je ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji, Allah nije ni o kom ovisan i On je hvale dostojan“! (En-Nisa', 131)

Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: "Preporučujem vam bogobojaznost i Kur'an jer on osvjetljava tmine." (Dejlemi)

I kaže Abdullahu, sinu Omerovom,r.a. : "Preporučujem ti bogobojaznost i kada budeš umirao da ne budeš opterećen tuđim pravima i obavezama koje nisi ispunio." (Dejlemi)

Braćo i sestre, Poslanikova oporuka na kojoj je njegov pečat je poruka nama, da slušamo i po tome radimo, a ne da slušamo da bi o tome raspravljali. To je forma uspjeha.

Prenosi se od Abdullaha ibn Mes'uda, r.a., da je rekao: "Ko želi pogledati u vasijjet (oporuku) Allahovog Poslanika, s.a.v.s., na kojoj je njegov pečat, neka prouči ove ajete: 
"Reci: 'Dođite da vam kažem šta vam Gospodar vaš propisuje: da Mu ništa ne pridružujete, da roditeljima dobro činite, da djecu svoju, zbog neimaštine, ne ubijate - Mi i vas i Njih hranimo – ne približujte se nevaljalštinama, bile javne ili tajne; ne ubijajte onog koga je Allah zabranio ubiti, osim kada to pravda zahtijeva, - eto, to vam On preporučuje da biste razmislili – i da se imetku siročeta ne približavate, osim na najljepši način, sve dok punoljetno ne postane,  i da krivo na litru i na kantaru ne mjerite, - Mi nikoga preko njegove mogućnosti ne zadužujemo -, i kad govorite, da krivo ne govorite, pa makar se ticalo i srodnika, i da obaveze prema Allahu ne kršite, - eto, to vam On naređuje da biste to na umu imali. I doista, ovo je pravi put moj, pa se njega držite i druge puteve ne slijedite, pa da vas odvoje od puta Njegova; - eto, to vam On naređuje, da biste bili bogobojazni." (El-En'am, 151-153) 

Read more...

ALLAH JE NAJBOLJI ČUVAR I ON JE NAJMILOSTIVIJI

Hvala Allahu, Njemu se zahvaljujem. Od Njega pomoć, oprost i uputu tražim. U Njega vjerujem i Njemu sam zahvalan. Suprostavljam se onima koji su Njemu nezahvalni. Svjedočim da je samo Allah bog, Jedan i Jedini, koji nema sudruga. Svjedočim da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik, neka je na njega, njegovu porodicu i iskrene sljedbenike salavat i selam.

Uzvišeni Allah kaže: „O ljudi, Mi vas od jednog čovjeka i jedne žene stvaramo i na narode i plemena vas dijelimo da biste se upoznali. Najugledniji kod Allaha je onaj koji ga se najviše boji, Allah, uistinu, sve zna i nije mu skriveno ništa.“ (sura Hudžurat, 13)

"...Ali, Allah je najbolji čuvar i On je najmilostiviji!’“ (sura Jusuf, 64)

Braćo u Islamu. Od Allaha najviše traže i Njemu dove najčešće upućuju oni koji su čvrsto ubijeđeni da ih Gospodar Plemeniti nikada neće iznevjeriti. To su oni koji uzimaju pouku iz riječi Uzvišenog i riječi Učitelja, s.a.w.s.

Naš Poslanik, s.a.w.s., želeći nas uputiti na djela od kojih ćemo imati korist i na ovom i na budućem svijetu pripovijeda nam svoj san, a snovi Poslanika, a.s., su istina, pa kaže:

        "Vidio sam čovjeka iz mog ummeta, kako mu je došao melek smrti da mu uzme dušu, a onda dođe njegovo dobročinstvo prema roditeljima te udalji meleka smrti od njega.

Read more...

KOME ALLAH, DŽ.Š., ŽELI DOBRO, STAVI GA NA KUŠNJU

Hvala Allahu, Njemu se zahvaljujem. Od Njega pomoć, oprost i uputu tražim. U Njega vjerujem i Njemu sam zahvalan. Suprostavljam se onima koji su Njemu nezahvalni. Svjedočim da je samo Allah bog, Jedan i Jedini, koji nema sudruga. Svjedočim da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik, neka je na njega, njegovu porodicu i iskrene sljedbenike salavat i selam.

Rekao je Uzvišeni Allah dž.š.: „Mi ćemo vas u iskušenje dovoditi, malo strahom i gladovanjem, te gubljenjem imetka, života i ljetine. A ti obraduj strpljive, one koji kada ih pogodi kakva nedaća kažu: 'Mi smo Allahovi i Njemu ćemo se vratiti!' Njih čeka lijep spomen kod njihovog Gospodara i milost i oni su na Pravom putu!“ (El- Bekara, 155-157)

Allah Uzvišeni obavještava nas da će On iskušavati Svoje robove, tj. ispitivati ih nekada u dobru, a nekada  u teškoćama.  "Mi ćemo vas u iskušenje dovoditi, malo strahom i gladovanjem", tj. malom količinom toga, "te gubljenjem imetka", tj. gubljenjem dijela imetka, "i života", kao što je smrt prijatelja i bližnjih, "i ljetine", tj. neće vam roditi bašče i njive kao obično, pa ko strpljiv bude imat će nagradu, a ko bude malodušan stići će ga kazna. Zato Uzvišeni Allah kaže: "A ti obraduj strpljive", jer to su "oni koji, kada ih kakva nevolja zadesi, samo kažu: Mi smo Allahovi i Njemu ćemo se vratiti", tj. ovim svojim riječimaoni nalaze utjehu za ono što ih jepogodilo znajući da pripadaju Allahu,Koji se po Svojoj volji odnosi premaSvojim robovima, odnosno znajući da Njemu na Sudnjem danu neće promaći nitrunka bilo čega.

To je učinilo da oni priznaju da su robovi Njegovi i da će se Njemu na Sudnjem danu vratiti. Allah Uzvišeni saopćava šta im daje za to, pa kaže: "To su oni kojima pripadaju blagoslovi od Gospodara njihova i milost", dakle kao vid Njegove pohvalenjima. "To su oni koji su na Pravom putu." Omer ibnul-Hattab kaže: "Divnesu to naknade i dodatak uz njih!"

Read more...